I Samuel chapter 13 קרפ א לאומש .לארשי-לע ךלמ םינש יתשו וכלמב לואש הנש-ןב 1 שמכמב םיפלא לואש-םע ויהיו לארשימ םיפלא תשלש לואש ול-רחביו 2 שיא חלש םעה רתיו ןימינב תעבגב ןתנוי-םע ויה ףלאו לא-תיב רהבו .וילהאל עקת לואשו םיתשלפ ועמשיו עבגב רשא םיתשלפ ביצנ תא ןתנוי ךיו 3 .םירבעה ועמשי רמאל ץראה-לכב רפושב לארשי שאבנ-םגו םיתשלפ ביצנ-תא לואש הכה רמאל ועמש לארשי-לכו 4 .לגלגה לואש ירחא םעה וקעציו םיתשלפב םישרפ םיפלא תששו בכר ףלא םישלש לארשי-םע םחלהל ופסאנ םיתשלפו 5 .ןוא תיב תמדק שמכמב ונחיו ולעיו ברל םיה-תפש-לע רשא לוחכ םעו םיחוחבו תורעמב םעה ואבחתיו םעה שגנ יכ ול-רצ יכ ואר לארשי שיאו 6 .תורבבו םיחרצבו םיעלסבו םעה-לכו לגלגב ונדוע לואשו דעלגו דג ץרא ןדריה-תא ורבע םירבעו 7 .וירחא ודרח םעה ץפיו לגלגה לאומש אב-אלו לאומש רשא דעומל םימי תעבש לחייו 8 .וילעמ .הלעה לעיו םימלשהו הלעה ילא ושגה לואש רמאיו 9 .וכרבל ותארקל לואש אציו אב לאומש הנהו הלעה תולעהל ותלככ יהיו 10 התאו ילעמ םעה ץפנ-יכ יתיאר-יכ לואש רמאיו תישע המ לאומש רמאיו 11 .שמכמ םיפסאנ םיתשלפו םימיה דעומל תאב-אל קפאתאו יתילח אל הוהי ינפו לגלגה ילא םיתשלפ ודרי התע רמאו 12 .הלעה הלעאו ךוצ רשא ךיהלא הוהי תוצמ-תא תרמש אל תלכסנ לואש-לא לאומש רמאיו 13 .םלוע-דע לארשי-לא ךתכלממ-תא הוהי ןיכה התע יכ דיגנל הוהי והוציו ובבלכ שיא ול הוהי שקב םוקת-אל ךתכלממ התעו 14 .הוהי ךוצ-רשא תא תרמש אל יכ ומע-לע םעה-תא לואש דקפיו ןמינב תעבג לגלגה-ןמ לעיו לאומש םקיו 15 .שיא תואמ ששכ ומע םיאצמנה ונח םיתשלפו ןמינב עבגב םיבשי םמע אצמנה םעהו ונב ןתנויו לואשו 16 .שמכמב ךרד-לא הנפי דחא שארה םישאר השלש םיתשלפ הנחממ תיחשמה אציו 17 .לעוש ץרא-לא הרפע ףקשנה לובגה ךרד הנפי דחא שארהו ןורח תיב ךרד הנפי דחא שארהו 18 .הרבדמה םיעבצה יג-לע ברח םירבעה ושעי ןפ םיתשלפ רמא-יכ לארשי ץרא לכב אצמי אל שרחו 19 .תינח וא ומדרק-תאו ותא-תאו ותשרחמ-תא שיא שוטלל םיתשלפה לארשי-לכ ודריו 20 .ותשרחמ תאו ביצהלו םימדרקהלו ןושלק שלשלו םיתאלו תשרחמל םיפ הריצפה התיהו 21 .ןברדה לואש-תא רשא םעה-לכ דיב תינחו ברח אצמנ אלו תמחלמ םויב היהו 22 .ונב ןתנוילו לואשל אצמתו ןתנוי-תאו .שמכמ רבעמ-לא םיתשלפ בצמ אציו 23