I Samuel chapter 14 קרפ א לאומש -לא הרבענו הכל וילכ אשנ רענה-לא לואש-ןב ןתנוי רמאיו םויה יהיו 1 .דיגה אל ויבאלו זלה רבעמ רשא םיתשלפ בצמ ששכ ומע רשא םעהו ןורגמב רשא ןומרה תחת העבגה הצקב בשוי לואשו 2 .שיא תואמ אשנ ולשב הוהי ןהכ ילע-ןב סחניפ-ןב דובכיא יחא בוטחא-ןב היחאו 3 .ןתנוי ךלה יכ עדי אל םעהו דופא רבעהמ עלסה-ןש םיתשלפ בצמ-לע רבעל ןתנוי שקב רשא תורבעמה ןיבו 4 .הנס דחאה םשו ץצוב דחאה םשו הזמ רבעהמ עלסה-ןשו הזמ .עבג לומ בגנמ דחאהו שמכמ לומ ןופצמ קוצמ דחאה ןשה 5 הלאה םילרעה בצמ-לא הרבענו הכל וילכ אשנ רענה-לא ןתנוהי רמאיו 6 .טעמב וא ברב עישוהל רוצעמ הוהיל ןיא יכ ונל הוהי השעי ילוא .ךבבלכ ךמע יננה ךל הטנ ךבבלב רשא-לכ השע וילכ אשנ ול רמאיו 7 .םהילא ונילגנו םישנאה-לא םירבע ונחנא הנה ןתנוהי רמאיו 8 הלענ אלו וניתחת ונדמעו םכילא ונעיגה-דע ומד ונילא ורמאי הכ-םא 9 .םהילא ונל-הזו ונדיב הוהי םנתנ-יכ ונילעו ונילע ולע ורמאי הכ-םאו 10 .תואה -ןמ םיאצי םירבע הנה םיתשלפ ורמאיו םיתשלפ בצמ-לא םהינש ולגיו 11 .םש-ואבחתה רשא םירחה ונילא ולע ורמאיו וילכ אשנ-תאו ןתנוי-תא הבצמה ישנא ונעיו 12 הוהי םנתנ-יכ ירחא הלע וילכ אשנ-לא ןתנוי רמאיו רבד םכתא העידונו .לארשי דיב ינפל ולפיו וירחא וילכ אשנו וילגר-לעו וידי-לע ןתנוי לעיו 13 .וירחא תתוממ וילכ אשנו ןתנוי יצחבכ שיא םירשעכ וילכ אשנו ןתנוי הכה רשא הנשארה הכמה יהתו 14 .הדש דמצ הנעמ זגרתו המה-םג ודרח תיחשמהו בצמה םעה-לכבו הדשב הנחמב הדרח יהתו 15 .םיהלא תדרחל יהתו ץראה .םלהו ךליו גומנ ןומהה הנהו ןמינב תעבגב לואשל םיפצה ואריו 16 הנהו ודקפיו ונמעמ ךלה ימ וארו אנ-ודקפ ותא רשא םעל לואש רמאיו 17 .וילכ אשנו ןתנוי ןיא םויב םיהלאה ןורא היה-יכ םיהלאה ןורא השיגה היחאל לואש רמאיו 18 .לארשי ינבו אוהה ךולה ךליו םיתשלפ הנחמב רשא ןומההו ןהכה-לא לואש רבד דע יהיו 19 .ךדי ףסא ןהכה-לא לואש רמאיו ברו שיא ברח התיה הנהו המחלמה-דע ואביו ותא רשא םעה-לכו לואש קעזיו 20 .דאמ הלודג המוהמ והערב -םגו ביבס הנחמב םמע ולע רשא םושלש לומתאכ םיתשלפל ויה םירבעהו 21 .ןתנויו לואש-םע רשא לארשי-םע תויהל המה וקבדיו םיתשלפ וסנ-יכ ועמש םירפא-רהב םיאבחתמה לארשי שיא לכו 22 .המחלמב םהירחא המה-םג .ןוא תיב-תא הרבע המחלמהו לארשי-תא אוהה םויב הוהי עשויו 23 -רשא שיאה רורא רמאל םעה-תא לואש לאיו אוהה םויב שגנ לארשי-שיאו 24 .םחל םעה-לכ םעט אלו יביאמ יתמקנו ברעה-דע םחל לכאי .הדשה ינפ-לע שבד יהיו רעיב ואב ץראה-לכו 25 ארי-יכ ויפ-לא ודי גישמ-ןיאו שבד ךלה הנהו רעיה-לא םעה אביו 26 .העבשה-תא םעה ודיב רשא הטמה הצק-תא חלשיו םעה-תא ויבא עיבשהב עמש-אל ןתנויו 27 .ויניע הנארתו ויפ-לא ודי בשיו שבדה תרעיב התוא לבטיו שיאה רורא רמאל םעה-תא ךיבא עיבשה עבשה רמאיו םעהמ שיא ןעיו 28 .םעה ףעיו םויה םחל לכאי-רשא טעמ יתמעט יכ יניע ורא-יכ אנ-ואר ץראה-תא יבא רכע ןתנוי רמאיו 29 .הזה שבד התבר-אל התע יכ אצמ רשא ויביא ללשמ םעה םויה לכא לכא אול יכ ףא 30 .םיתשלפב הכמ .דאמ םעה ףעיו הנליא שמכממ םיתשלפב אוהה םויב וכיו 31 לכאיו הצרא-וטחשיו רקב ינבו רקבו ןאצ וחקיו ללש-לא םעה שעיו 32 .םדה-לע םעה רמאיו םדה-לע לכאל הוהיל םיאטח םעה הנה רמאל לואשל ודיגיו 33 .הלודג ןבא םויה ילא-ולג םתדגב והיש שיאו ורוש שיא ילא ושיגה םהל םתרמאו םעב וצפ לואש רמאיו 34 שיא םעה-לכ ושגיו םדה-לא לכאל הוהיל ואטחת-אלו םתלכאו הזב םתטחשו .םש-וטחשיו הלילה ודיב ורוש .הוהיל חבזמ תונבל לחה ותא הוהיל חבזמ לואש ןביו 35 -אלו רקבה רוא-דע םהב הזבנו הליל םיתשלפ ירחא הדרנ לואש רמאיו 36 -לא םלה הברקנ ןהכה רמאיו השע ךיניעב בוטה-לכ ורמאיו שיא םהב ראשנ .םיהלאה והנע אלו לארשי דיב םנתתה םיתשלפ ירחא דראה םיהלאב לואש לאשיו 37 .אוהה םויב תאזה תאטחה התיה המב וארו ועדו םעה תונפ לכ םלה ושג לואש רמאיו 38 .םויה תומי תומ יכ ינב ןתנויב ונשי-םא יכ לארשי-תא עישומה הוהי-יח יכ 39 .םעה-לכמ והנע ןיאו היהנ ינב ןתנויו ינאו דחא רבעל ויהת םתא לארשי-לכ-לא רמאיו 40 .השע ךיניעב בוטה לואש-לא םעה ורמאיו דחא רבעל לואשו ןתנוי דכליו םימת הבה לארשי יהלא הוהי-לא לואש רמאיו 41 .ואצי םעהו .ןתנוי דכליו ינב ןתנוי ןיבו יניב וליפה לואש רמאיו 42 רמאיו ןתנוי ול-דגיו התישע המ יל הדיגה ןתנוי-לא לואש רמאיו 43 .תומא יננה שבד טעמ ידיב-רשא הטמה הצקב יתמעט םעט .ןתנוי תומת תומ-יכ ףסוי הכו םיהלא השעי-הכ לואש רמאיו 44 תאזה הלודגה העושיה השע רשא תומי ןתנויה לואש-לא םעה רמאיו 45 השע םיהלא-םע-יכ הצרא ושאר תרעשמ לפי-םא הוהי-יח הלילח לארשיב .תמ-אלו ןתנוי-תא םעה ודפיו הזה םויה .םמוקמל וכלה םיתשלפו םיתשלפ ירחאמ לואש לעיו 46 -ינבבו באומב ויביא-לכב ביבס םחליו לארשי-לע הכולמה דכל לואשו 47 .עישרי הנפי-רשא לכבו םיתשלפבו הבוצ יכלמבו םודאבו ןומע .והסש דימ לארשי-תא לציו קלמע-תא ךיו ליח שעיו 48 הריכבה םש ויתנב יתש םשו עוש-יכלמו יושיו ןתנוי לואש ינב ויהיו 49 .לכימ הנטקה םשו ברמ דוד רנ-ןב רניבא ואבצ-רש םשו ץעמיחא-תב םעניחא לואש תשא םשו 50 .לואש .לאיבא-ןב רנבא-יבא רנו לואש-יבא שיקו 51 רובג שיא-לכ לואש הארו לואש ימי לכ םיתשלפ-לע הקזח המחלמה יהתו 52 .וילא והפסאיו ליח-ןב-לכו