I Samuel chapter 15 קרפ א לאומש לארשי-לע ומע-לע ךלמל ךחשמל הוהי חלש יתא לואש-לא לאומש רמאיו 1 .הוהי ירבד לוקל עמש התעו ךרדב ול םש-רשא לארשיל קלמע השע-רשא תא יתדקפ תואבצ הוהי רמא הכ 2 .םירצממ ותלעב וילע למחת אלו ול-רשא-לכ-תא םתמרחהו קלמע-תא התיכהו ךל התע 3 .רומח-דעו למגמ הש-דעו רושמ קנוי-דעו ללעמ השא-דע שיאמ התמהו -תא םיפלא תרשעו ילגר ףלא םיתאמ םיאלטב םדקפיו םעה-תא לואש עמשיו 4 .הדוהי שיא .לחנב בריו קלמע ריע-דע לואש אביו 5 התאו ומע ךפסא-ןפ יקלמע ךותמ ודר ורס וכל יניקה-לא לואש רמאיו 6 .קלמע ךותמ יניק רסיו םירצממ םתולעב לארשי ינב-לכ-םע דסח התישע .םירצמ ינפ-לע רשא רוש ךאוב הליוחמ קלמע-תא לואש ךיו 7 .ברח-יפל םירחה םעה-לכ-תאו יח קלמע-ךלמ גגא-תא שפתיו 8 םירכה-לעו םינשמהו רקבהו ןאצה בטימ-לעו גגא-לע םעהו לואש למחיו 9 .ומירחה התא סמנו הזבמנ הכאלמה-לכו םמירחה ובא אלו בוטה-לכ-לעו .רמאל לאומש-לא הוהי-רבד יהיו 10 םיקה אל ירבד-תאו ירחאמ בש-יכ ךלמל לואש-תא יתכלמה-יכ יתמחנ 11 .הלילה-לכ הוהי-לא קעזיו לאומשל רחיו הלמרכה לואש-אב רמאל לאומשל דגיו רקבב לואש תארקל לאומש םכשיו 12 .לגלגה דריו רבעיו בסיו די ול ביצמ הנהו -תא יתמיקה הוהיל התא ךורב לואש ול רמאיו לואש-לא לאומש אביו 13 .הוהי רבד .עמש יכנא רשא רקבה לוקו ינזאב הזה ןאצה-לוק המו לאומש רמאיו 14 ןעמל רקבהו ןאצה בטימ-לע םעה למח רשא םואיבה יקלמעמ לואש רמאיו 15 .ונמרחה רתויה-תאו ךיהלא הוהיל חבז הלילה ילא הוהי רבד רשא תא ךל הדיגאו ףרה לואש-לא לאומש רמאיו 16 .רבד ול ורמאיו ךחשמיו התא לארשי יטבש שאר ךיניעב התא ןטק-םא אולה לאומש רמאיו 17 .לארשי-לע ךלמל הוהי תמחלנו קלמע-תא םיאטחה-תא התמרחהו ךל רמאיו ךרדב הוהי ךחלשיו 18 .םתא םתולכ דע וב .הוהי יניעב ערה שעתו ללשה-לא טעתו הוהי לוקב תעמש-אל המלו 19 ינחלש-רשא ךרדב ךלאו הוהי לוקב יתעמש רשא לאומש-לא לואש רמאיו 20 .יתמרחה קלמע-תאו קלמע ךלמ גגא-תא איבאו הוהי .לגלגב ךיהלא הוהיל חבזל םרחה תישאר רקבו ןאצ ללשהמ םעה חקיו 21 עמש הנה הוהי לוקב עמשכ םיחבזו תולעב הוהיל ץפחה לאומש רמאיו 22 .םיליא בלחמ בישקהל בוט חבזמ ךסאמיו הוהי רבד-תא תסאמ ןעי רצפה םיפרתו ןואו ירמ םסק-תאטח יכ 23 .ךלממ יכ ךירבד-תאו הוהי-יפ-תא יתרבע-יכ יתאטח לאומש-לא לואש רמאיו 24 .םלוקב עמשאו םעה-תא יתארי .הוהיל הוחתשאו ימע בושו יתאטח-תא אנ אש התעו 25 ךסאמיו הוהי רבד-תא התסאמ יכ ךמע בושא אל לואש-לא לאומש רמאיו 26 .לארשי-לע ךלמ תויהמ הוהי .ערקיו וליעמ-ףנכב קזחיו תכלל לאומש בסיו 27 הנתנו םויה ךילעמ לארשי תוכלממ-תא הוהי ערק לאומש וילא רמאיו 28 .ךממ בוטה ךערל .םחנהל אוה םדא אל יכ םחני אלו רקשי אל לארשי חצנ םגו 29 ימע בושו לארשי דגנו ימע-ינקז דגנ אנ ינדבכ התע יתאטח רמאיו 30 .ךיהלא הוהיל יתיוחתשהו .הוהיל לואש וחתשיו לואש ירחא לאומש בשיו 31 תנדעמ גגא וילא ךליו קלמע ךלמ גגא-תא ילא ושיגה לאומש רמאיו 32 .תומה-רמ רס ןכא גגא רמאיו ףסשיו ךמא םישנמ לכשת-ןכ ךברח םישנ הלכש רשאכ לאומש רמאיו 33 .לגלגב הוהי ינפל גגא-תא לאומש .לואש תעבג ותיב-לא הלע לואשו התמרה לאומש ךליו 34 -לא לאומש לבאתה-יכ ותומ םוי-דע לואש-תא תוארל לאומש ףסי-אלו 35 .לארשי-לע לואש-תא ךילמה-יכ םחנ הוהיו לואש