I Samuel chapter 16 קרפ א לאומש ךלממ ויתסאמ ינאו לואש-לא לבאתמ התא יתמ-דע לאומש-לא הוהי רמאיו 1 וינבב יתיאר-יכ ימחלה-תיב ישי-לא ךחלשא ךלו ןמש ךנרק אלמ לארשי-לע .ךלמ יל חקת רקב תלגע הוהי רמאיו ינגרהו לואש עמשו ךלא ךיא לאומש רמאיו 2 .יתאב הוהיל חבזל תרמאו ךדיב רמא-רשא תא יל תחשמו השעת-רשא תא ךעידוא יכנאו חבזב ישיל תארקו 3 .ךילא ריעה ינקז ודרחיו םחל תיב אביו הוהי רבד רשא תא לאומש שעיו 4 .ךאוב םלש רמאיו ותארקל ישי-תא שדקיו חבזב יתא םתאבו ושדקתה יתאב הוהיל חבזל םולש רמאיו 5 .חבזל םהל ארקיו וינב-תאו .וחישמ הוהי דגנ ךא רמאיו באילא-תא אריו םאובב יהיו 6 והיתסאמ יכ ותמוק הבג-לאו והארמ-לא טבת-לא לאומש-לא הוהי רמאיו 7 .בבלל הארי הוהיו םיניעל הארי םדאה יכ םדאה הארי רשא אל יכ רחב-אל הזב-םג רמאיו לאומש ינפל והרבעיו בדניבא-לא ישי ארקיו 8 .הוהי .הוהי רחב-אל הזב-םג רמאיו המש ישי רבעיו 9 רחב-אל ישי-לא לאומש רמאיו לאומש ינפל וינב תעבש ישי רבעיו 10 .הלאב הוהי הער הנהו ןטקה ראש דוע רמאיו םירענה ומתה ישי-לא לאומש רמאיו 11 .הפ ואב-דע בסנ-אל יכ ונחקו החלש ישי-לא לאומש רמאיו ןאצב הוהי רמאיו יאר בוטו םיניע הפי-םע ינומדא אוהו והאיביו חלשיו 12 .אוה הז-יכ והחשמ םוק -לא הוהי-חור חלצתו ויחא ברקב ותא חשמיו ןמשה ןרק-תא לאומש חקיו 13 .התמרה ךליו לאומש םקיו הלעמו אוהה םויהמ דוד .הוהי תאמ הער-חור ותתעבו לואש םעמ הרס הוהי חורו 14 .ךתעבמ הער םיהלא-חור אנ-הנה וילא לואש-ידבע ורמאיו 15 היהו רונכב ןגנמ עדי שיא ושקבי ךינפל ךידבע וננדא אנ-רמאי 16 .ךל בוטו ודיב ןגנו הער םיהלא-חור ךילע תויהב .ילא םתואיבהו ןגנל ביטימ שיא יל אנ-ואר וידבע-לא לואש רמאיו 17 ןגנ עדי ימחלה תיב ישיל ןב יתיאר הנה רמאיו םירענהמ דחא ןעיו 18 .ומע הוהיו ראת שיאו רבד ןובנו המחלמ שיאו ליח רובגו .ןאצב רשא ךנב דוד-תא ילא החלש רמאיו ישי-לא םיכאלמ לואש חלשיו 19 ונב דוד-דיב חלשיו דחא םיזע ידגו ןיי דאנו םחל רומח ישי חקיו 20 .לואש-לא .םילכ אשנ ול-יהיו דאמ והבהאיו וינפל דמעיו לואש-לא דוד אביו 21 .יניעב ןח אצמ-יכ ינפל דוד אנ-דמעי רמאל ישי-לא לואש חלשיו 22 ודיב ןגנו רונכה-תא דוד חקלו לואש-לא םיהלא-חור תויהב היהו 23 .הערה חור וילעמ הרסו ול בוטו לואשל חורו