I Samuel chapter 17 קרפ א לאומש ונחיו הדוהיל רשא הכש ופסאיו המחלמל םהינחמ-תא םיתשלפ ופסאיו 1 .םימד ספאב הקזע-ןיבו הכוש-oia תארקל המחלמ וכרעיו הלאה קמעב ונחיו ופסאנ לארשי-שיאו לואשו 2 .םיתשלפ איגהו הזמ רהה-לא םידמע לארשיו הזמ רהה-לא םידמע םיתשלפו 3 .םהיניב .תרזו תומא שש והבג תגמ ומש תילג םיתשלפ תונחממ םינבה-שיא אציו 4 -תשמח ןוירשה לקשמו שובל אוה םישקשק ןוירשו ושאר-לע תשחנ עבוכו 5 .תשחנ םילקש םיפלא .ויפתכ ןיב תשחנ ןודיכו וילגר-לע תשחנ תחצמו 6 אשנו לזרב םילקש תואמ-שש ותינח תבהלו םיגרא רונמכ ותינח ץחו 7 .וינפל ךלה הנצה אולה המחלמ ךרעל ואצת המל םהל רמאיו לארשי תכרעמ-לא ארקיו דמעיו 8 .ילא דריו שיא םכל-ורב לואשל םידבע םתאו יתשלפה יכנא ול-לכוא ינא-םאו םידבעל םכל ונייהו ינכהו יתא םחלהל לכוי-םא 9 .ונתא םתדבעו םידבעל ונל םתייהו ויתיכהו שיא יל-ונת הזה םויה לארשי תוכרעמ-תא יתפרח ינא יתשלפה רמאיו 10 .דחי המחלנו .דאמ ואריו ותחיו הלאה יתשלפה ירבד-תא לארשי-לכו לואש עמשיו 11 םינב הנמש ולו ישי ומשו הדוהי םחל תיבמ הזה יתרפא שיא-ןב דודו 12 .םישנאב אב ןקז לואש ימיב שיאהו תשלש םשו המחלמל לואש-ירחא וכלה םילדגה ישי-ינב תשלש וכליו 13 .המש ישלשהו בדניבא והנשמו רוכבה באילא המחלמב וכלה רשא וינב .לואש ירחא וכלה םילדגה השלשו ןטקה אוה דודו 14 .םחל-תיב ויבא ןאצ-תא תוערל לואש לעמ בשו ךלה דודו 15 .םוי םיעברא בציתיו ברעהו םכשה יתשלפה שגיו 16 הזה םחל הרשעו הזה אילקה תפיא ךיחאל אנ-חק ונב דודל ישי רמאיו 17 .ךיחאל הנחמה ץרהו םולשל דקפת ךיחא-תאו ףלאה-רשל איבת הלאה בלחה יצרח תרשע תאו 18 .חקת םתברע-תאו .םיתשלפ-םע םימחלנ הלאה קמעב לארשי שיא-לכו המהו לואשו 19 ישי והוצ רשאכ ךליו אשיו רמש-לע ןאצה-תא שטיו רקבב דוד םכשיו 20 .המחלמב וערהו הכרעמה-לא אציה ליחהו הלגעמה אביו .הכרעמ תארקל הכרעמ םיתשלפו לארשי ךרעתו 21 אביו הכרעמה ץריו םילכה רמוש די-לע וילעמ םילכה-תא דוד שטיו 22 .םולשל ויחאל לאשיו תורעממ תגמ ומש יתשלפה תילג הלוע םינבה שיא הנהו םמע רבדמ אוהו 23 .דוד עמשיו הלאה םירבדכ רבדיו םיתשלפ .דאמ וארייו וינפמ וסניו שיאה-תא םתוארב לארשי שיא לכו 24 הלע לארשי-תא ףרחל יכ הזה הלעה שיאה םתיארה לארשי שיא רמאיו 25 תיב תאו ול-ןתי ותב-תאו לודג רשע ךלמה ונרשעי ונכי-רשא שיאה היהו .לארשיב ישפח השעי ויבא -תא הכי רשא שיאל השעי-המ רמאל ומע םידמעה םישנאה-לא דוד רמאיו 26 ףרח יכ הזה לרעה יתשלפה ימ יכ לארשי לעמ הפרח ריסהו זלה יתשלפה .םייח םיהלא תוכרעמ .ונכי רשא שיאל השעי הכ רמאל הזה רבדכ םעה ול רמאיו 27 דודב באילא ףא-רחיו םישנאה-לא ורבדב לודגה ויחא באילא עמשיו 28 -תא יתעדי ינא רבדמב הנהה ןאצה טעמ תשטנ ימ-לעו תדרי הז-המל רמאיו .תדרי המחלמה תואר ןעמל יכ ךבבל ער תאו ךנדז .אוה רבד אולה התע יתישע המ דוד רמאיו 29 רבדכ רבד םעה והבשיו הזה רבדכ רמאיו רחא לומ-לא ולצאמ בסיו 30 .ןושארה .והחקיו לואש-ינפל ודגיו דוד רבד רשא םירבדה ועמשיו 31 -םע םחלנו ךלי ךדבע וילע םדא-בל לפי-לא לואש-לא דוד רמאיו 32 .הזה יתשלפה -יכ ומע םחלהל הזה יתשלפה-לא תכלל לכות אל דוד-לא לואש רמאיו 33 .וירענמ המחלמ שיא אוהו התא רענ בודה-תאו יראה אבו ןאצב ויבאל ךדבע היה הער לואש-לא דוד רמאיו 34 .רדעהמ הש אשנו ונקזב יתקזחהו ילע םקיו ויפמ יתלצהו ויתכהו וירחא יתאציו 35 .ויתימהו ויתכהו יכ םהמ דחאכ הזה לרעה יתשלפה היהו ךדבע הכה בודה-םג יראה-תא םג 36 .םייח םיהלא תכרעמ ףרח דימ ינליצי אוה בדה דימו יראה דימ ינלצה רשא הוהי דוד רמאיו 37 .ךמע היהי הוהיו ךל דוד-לא לואש רמאיו הזה יתשלפה ותא שבליו ושאר-לע תשחנ עבוק ןתנו וידמ דוד-תא לואש שבליו 38 .ןוירש -לא דוד רמאיו הסנ-אל יכ תכלל לאיו וידמל לעמ וברח-תא דוד רגחיו 39 .וילעמ דוד םרסיו יתיסנ אל יכ הלאב תכלל לכוא אל לואש םתא םשיו לחנה-ןמ םינבא-יקלח השמח ול-רחביו ודיב ולקמ חקיו 40 .יתשלפה-לא שגיו ודיב ועלקו טוקליבו ול-רשא םיערה ילכב .וינפל הנצה אשנ שיאהו דוד-לא ברקו ךלה יתשלפה ךליו 41 הפי-םע ינמדאו רענ היה-יכ והזביו דוד-תא האריו יתשלפה טביו 42 .הארמ ללקיו תולקמב ילא-אב התא-יכ יכנא בלכה דוד-לא יתשלפה רמאיו 43 .ויהלאב דוד-תא יתשלפה תמהבלו םימשה ףועל ךרשב-תא הנתאו ילא הכל דוד-לא יתשלפה רמאיו 44 .הדשה -אב יכנאו ןודיכבו תינחבו ברחב ילא אב התא יתשלפה-לא דוד רמאיו 45 .תפרח רשא לארשי תוכרעמ יהלא תואבצ הוהי םשב ךילא יתתנו ךילעמ ךשאר-תא יתרסהו ךתיכהו ידיב הוהי ךרגסי הזה םויה 46 יכ ץראה-לכ ועדיו ץראה תיחלו םימשה ףועל הזה םויה םיתשלפ הנחמ רגפ .לארשיל םיהלא שי הוהיל יכ הוהי עישוהי תינחבו ברחב אל-יכ הזה להקה-לכ ועדיו 47 .ונדיב םכתא ןתנו המחלמה הכרעמה ץריו דוד רהמיו דוד תארקל ברקיו ךליו יתשלפה םק-יכ היהו 48 .יתשלפה תארקל -לא יתשלפה-תא ךיו עלקיו ןבא םשמ חקיו ילכה-לא ודי-תא דוד חלשיו 49 .הצרא וינפ-לע לפיו וחצמב ןבאה עבטתו וחצמ ברחו והתימיו יתשלפה-תא ךיו ןבאבו עלקב יתשלפה-ןמ דוד קזחיו 50 .דוד-דיב ןיא והתתמיו הרעתמ הפלשיו וברח-תא חקיו יתשלפה-לא דמעיו דוד ץריו 51 .וסניו םרובג תמ-יכ םיתשלפה ואריו ושאר-תא הב-תרכיו איג ךאוב-דע םיתשלפה-תא ופדריו ועריו הדוהיו לארשי ישנא ומקיו 52 .ןורקע-דעו תג-דעו םירעש ךרדב םיתשלפ יללח ולפיו ןורקע ירעש דעו .םהינחמ-תא וסשיו םיתשלפ ירחא קלדמ לארשי ינב ובשיו 53 .ולהאב םש וילכ-תאו םלשורי והאביו יתשלפה שאר-תא דוד חקיו 54 -ןב אבצה רש רנבא-לא רמא יתשלפה תארקל אצי דוד-תא לואש תוארכו 55 .יתעדי-םא ךלמה ךשפנ-יח רנבא רמאיו רנבא רענה הז-ימ .םלעה הז-ימ-ןב התא לאש ךלמה רמאיו 56 לואש ינפל והאביו רנבא ותא חקיו יתשלפה-תא תוכהמ דוד בושכו 57 .ודיב יתשלפה שארו תיב ישי ךדבע-ןב דוד רמאיו רענה התא ימ-ןב לואש וילא רמאיו 58 .ימחלה