I Samuel chapter 18 קרפ א לאומש ובהאיו דוד שפנב הרשקנ ןתנוהי שפנו לואש-לא רבדל ותלככ יהיו 1 .ושפנכ ןתנוהי .ויבא תיב בושל ונתנ אלו אוהה םויב לואש והחקיו 2 .ושפנכ ותא ותבהאב תירב דודו ןתנוהי תרכיו 3 וברח-דעו וידמו דודל והנתיו וילע רשא ליעמה-תא ןתנוהי טשפתיו 4 .ורגח-דעו ותשק-דעו המחלמה ישנא לע לואש והמשיו ליכשי לואש ונחלשי רשא לכב דוד אציו 5 .לואש ידבע יניעב םגו םעה-לכ יניעב בטייו ירע-לכמ םישנה הנאצתו יתשלפה-תא תוכהמ דוד בושב םאובב יהיו 6 .םישלשבו החמשב םיפתב ךלמה לואש תארקל תולחמהו רושל לארשי .ויתבברב דודו ופלאב לואש הכה ןרמאתו תוקחשמה םישנה הנינעתו 7 ילו תובבר דודל ונתנ רמאיו הזה רבדה ויניעב עריו דאמ לואשל רחיו 8 .הכולמה ךא ול דועו םיפלאה epzp .האלהו אוהה םויהמ דוד-תא ןוע לואש יהיו 9 דודו תיבה-ךותב אבנתיו לואש-לא הער םיהלא חור חלצתו תרחממ יהיו 10 .לואש-דיב תינחהו םויב םויכ ודיב ןגנמ וינפמ דוד בסיו ריקבו דודב הכא רמאיו תינחה-תא לואש לטיו 11 .םימעפ .רס לואש םעמו ומע הוהי היה-יכ דוד ינפלמ לואש אריו 12 .םעה ינפל אביו אציו ףלא-רש ול והמשיו ומעמ לואש והרסיו 13 .ומע הוהיו ליכשמ וכרד-לכל דוד יהיו 14 .וינפמ רגיו דאמ ליכשמ אוה-רשא לואש אריו 15 .םהינפל אבו אצוי אוה-יכ דוד-תא בהא הדוהיו לארשי-לכו 16 -היה ךא השאל ךל-ןתא התא ברמ הלודגה יתב הנה דוד-לא לואש רמאיו 17 -די וב-יהתו וב ידי יהת-לא רמא לואשו הוהי תומחלמ םחלהו ליח-ןבל יל .םיתשלפ היהא-יכ לארשיב יבא תחפשמ ייח ימו יכנא ימ לואש-לא דוד רמאיו 18 .ךלמל ןתח יתלחמה לאירדעל הנתנ איהו דודל לואש-תב ברמ-תא תת תעב יהיו 19 .השאל .ויניעב רבדה רשיו לואשל ודגיו דוד-תא לואש-תב לכימ בהאתו 20 רמאיו םיתשלפ-די וב-יהתו שקומל ול-יהתו ול הננתא לואש רמאיו 21 .םויה יב ןתחתת םיתשב דוד-לא לואש -לכו ךלמה ךב ץפח הנה רמאל טלב דוד-לא ורבד ודבע-תא לואש וציו 22 .ךלמב ןתחתה התעו ךובהא וידבע הלקנה דוד רמאיו הלאה םירבדה-תא דוד ינזאב לואש ידבע ורבדיו 23 .הלקנו שר-שיא יכנאו ךלמב ןתחתה םכיניעב .דוד רבד הלאה םירבדכ רמאל ול לואש ידבע ודגיו 24 תולרע האמב יכ רהמב ךלמל ץפח-ןיא דודל ורמאת-הכ לואש רמאיו 25 .םיתשלפ-דיב דוד-תא ליפהל בשח לואשו ךלמה יביאב םקנהל םיתשלפ ןתחתהל דוד יניעב רבדה רשיו הלאה םירבדה-תא דודל וידבע ודגיו 26 .םימיה ואלמ אלו ךלמב -תא דוד אביו שיא םיתאמ םיתשלפב ךיו וישנאו אוה ךליו דוד םקיו 27 .השאל ותב לכימ-תא לואש ול-ןתיו ךלמב ןתחתהל ךלמל םואלמיו םהיתלרע .והתבהא לואש-תב לכימו דוד-םע הוהי יכ עדיו לואש אריו 28 .םימיה-לכ דוד-תא ביא לואש יהיו דוע דוד ינפמ ארל לואש ףסאיו 29 רקייו לואש ידבע לכמ דוד לכש םתאצ ידמ יהיו םיתשלפ ירש ואציו 30 .דאמ ומש