I Samuel chapter 19 קרפ א לאומש -ןב ןתנוהיו דוד-תא תימהל וידבע-לכ-לאו ונב ןתנוי-לא לואש רבדיו 1 .דאמ דודב ץפח לואש רקבב אנ-רמשה התעו ךתימהל יבא לואש שקבמ רמאל דודל ןתנוהי דגיו 2 .תאבחנו רתסב תבשיו יבא-לא ךב רבדא ינאו םש התא רשא הדשב יבא-דיל יתדמעו אצא ינאו 3 .ךל יתדגהו המ יתיארו ךלמה אטחי-לא וילא רמאיו ויבא לואש-לא בוט דודב ןתנוהי רבדיו 4 .דאמ ךל-בוט וישעמ יכו ךל אטח אול יכ דודב ודבעב -לכל הלודג העושת הוהי שעיו יתשלפה-תא ךיו ופכב ושפנ-תא םשיו 5 .םנח דוד-תא תימהל יקנ םדב אטחת המלו חמשתו תיאר לארשי .תמוי-םא הוהי-יח לואש עבשיו ןתנוהי לוקב לואש עמשיו 6 אביו הלאה םירבדה-לכ תא ןתנוהי ול-דגיו דודל ןתנוהי ארקיו 7 .םושלש לומתאכ וינפל יהיו לואש-לא דוד-תא ןתנוהי הלודג הכמ םהב ךיו םיתשלפב םחליו דוד אציו תויהל המחלמה ףסותו 8 .וינפמ וסניו דודו ודיב ותינחו בשוי ותיבב אוהו לואש-לא הער הוהי חור יהתו 9 .דיב ןגנמ -תא ךיו לואש ינפמ רטפיו ריקבו דודב תינחב תוכהל לואש שקביו 10 .אוה הלילב טלמיו סנ דודו ריקב תינחה דודל דגתו רקבב ותימהלו ורמשל דוד תיב-לא םיכאלמ לואש חלשיו 11 .תמומ התא רחמ הלילה ךשפנ-תא טלממ ךניא-םא רמאל ותשא לכימ .טלמיו חרביו ךליו ןולחה דעב דוד-תא לכימ דרתו 12 ויתשארמ המש םיזעה ריבכ תאו הטמה-לא םשתו םיפרתה-תא לכימ חקתו 13 .דגבב סכתו .אוה הלח רמאתו דוד-תא תחקל םיכאלמ לואש חלשיו 14 ילא הטמב ותא ולעה רמאל דוד-תא תוארל םיכאלמה-תא לואש חלשיו 15 .ותמהל .ויתשארמ םיזעה ריבכו הטמה-לא םיפרתה הנהו םיכאלמה ואביו 16 רמאתו טלמיו יביא-תא יחלשתו ינתימר הככ המל לכימ-לא לואש רמאיו 17 .ךתימא המל ינחלש ילא רמא-אוה לואש-לא לכימ ול-השע רשא-לכ תא ול-דגיו התמרה לאומש-לא אביו טלמיו חרב דודו 18 .תיונב ובשיו לאומשו אוה ךליו לואש .המרב תיונב דוד הנה רמאל לואשל דגיו 19 םיאבנ םיאיבנה תקהל-תא אריו דוד-תא תחקל םיכאלמ לואש חלשיו 20 -םג ואבנתיו םיהלא חור לואש יכאלמ-לע יהתו םהילע בצנ דמע לאומשו .המה לואש ףסיו המה-םג ואבנתיו םירחא םיכאלמ חלשיו לואשל ודגיו 21 .המה-םג ואבנתיו םישלש םיכאלמ חלשיו רמאיו לאשיו וכשב רשא לודגה רוב-דע אביו התמרה אוה-םג ךליו 22 .המרב תיונב הנה רמאיו דודו לאומש הפיא ךולה ךליו םיהלא חור אוה-םג וילע יהתו המרב תיונ-לא םש ךליו 23 .המרב תיונב ואב-דע אבנתיו םויה-לכ םרע לפיו לאומש ינפל אוה-םג אבנתיו וידגב אוה-םג טשפיו 24 .םאיבנב לואש םגה ורמאי ןכ-לע הלילה-לכו אוהה