I Samuel chapter 20 קרפ א לאומש ינוע-המ יתישע המ ןתנוהי ינפל רמאיו אביו המרב תוונמ דוד חרביו 1 .ישפנ-תא שקבמ יכ ךיבא ינפל יתאטח-המו אלו ןטק רבד וא לודג רבד יבא השע ול הנה תומת אל הלילח ול רמאיו 2 .תאז ןיא הזה רבדה-תא ינממ יבא ריתסי עודמו ינזא-תא הלגי -לא רמאיו ךיניעב ןח יתאצמ-יכ ךיבא עדי עדי רמאיו דוד דוע עבשיו 3 ןיבו יניב עשפכ יכ ךשפנ יחו הוהי-יח םלואו בצעי-ןפ ןתנוהי תאז-עדי .תומה .ךל-השעאו ךשפנ רמאת-המ דוד-לא ןתנוהי רמאיו 4 לוכאל ךלמה-םע בשא-בשי יכנאו רחמ שדח-הנה ןתנוהי-לא דוד רמאיו 5 .תישלשה ברעה דע הדשב יתרתסנו ינתחלשו וריע םחל-תיב ץורל דוד ינממ לאשנ לאשנ תרמאו ךיבא ינדקפי דקפ-םא 6 .החפשמה-לכל םש םימיה חבז יכ הערה התלכ-יכ עד ול הרחי הרח-םאו ךדבעל םולש בוט רמאי הכ-םא 7 .ומעמ יב-שי-םאו ךמע ךדבע-תא תאבה הוהי תירבב יכ ךדבע-לע דסח תישעו 8 .ינאיבת הז-המל ךיבא-דעו התא ינתימה ןוע אובל יבא םעמ הערה התלכ-יכ עדא עדי-םא יכ ךל הלילח ןתנוהי רמאיו 9 .ךל דיגא התא אלו ךילע .השק ךיבא ךנעי-המ וא יל דיגי ימ ןתנוהי-לא דוד רמאיו 10 .הדשה םהינש ואציו הדשה אצנו הכל דוד-לא ןתנוהי רמאיו 11 רחמ תעכ יבא-תא רקחא-יכ לארשי יהלא הוהי דוד-לא ןתנוהי רמאיו 12 .ךנזא-תא יתילגו ךילא חלשא זא-אלו דוד-לא בוט-הנהו תישלשה ךילע הערה-תא יבא-לא בטיי-יכ ףיסי הכו ןתנוהיל הוהי השעי-הכ 13 -םע היה רשאכ ךמע הוהי יהיו םולשל תכלהו ךיתחלשו ךנזא-תא יתילגו .יבא .תומא אלו הוהי דסח ידמע השעת-אלו יח ינדוע-םא אלו 14 דוד יביא-תא הוהי תרכהב אלו םלוע-דע יתיב םעמ ךדסח-תא תרכת-אלו 15 .המדאה ינפ לעמ שיא .דוד יביא דימ הוהי שקבו דוד תיב-םע ןתנוהי תרכיו 16 .ובהא ושפנ תבהא-יכ ותא ותבהאב דוד-תא עיבשהל ןתנוהי ףסויו 17 .ךבשומ דקפי יכ תדקפנו שדח רחמ ןתנוהי ול-רמאיו 18 תבשיו השעמה םויב םש תרתסנ-רשא םוקמה-לא תאבו דאמ דרת תשלשו 19 .לזאה ןבאה לצא .הרטמל יל-חלשל הרוא הדצ םיצחה תשלש ינאו 20 םיצחה הנה רענל רמא רמא-םא םיצחה-תא אצמ ךל רענה-תא חלשא הנהו 21 .הוהי-יח רבד ןיאו ךל םולש-יכ האבו ונחק הנהו ךממ .הוהי ךחלש יכ ךל האלהו ךממ םיצחה הנה םלעל רמא הכ-םאו 22 .םלוע-דע ךניבו יניב הוהי הנה התאו ינא ונרבד רשא רבדהו 23 .לוכאל םחלה-לע ךלמה בשיו שדחה יהיו הדשב דוד רתסיו 24 בשיו ןתנוהי םקיו ריקה בשומ-לא םעפב םעפכ ובשומ-לע ךלמה בשיו 25 .דוד םוקמ דקפיו לואש דצמ רנבא אוה רוהט יתלב אוה הרקמ רמא יכ אוהה םויב המואמ לואש רבד-אלו 26 .רוהט אל-יכ ונב ןתנוהי-לא לואש רמאיו דוד םוקמ דקפיו ינשה שדחה תרחממ יהיו 27 .םחלה-לא םויה-םג לומת-םג ישי-ןב אב-אל עודמ .םחל תיב-דע ידמעמ דוד לאשנ לאשנ לואש-תא ןתנוהי ןעיו 28 -םא התעו יחא יל-הוצ אוהו ריעב ונל החפשמ חבז יכ אנ ינחלש רמאיו 29 .ךלמה ןחלש-לא אב-אל ןכ-לע יחא-תא האראו אנ הטלמא ךיניעב ןח יתאצמ -יכ יתעדי אולה תודרמה תוענ-ןב ול רמאיו ןתנוהיב לואש ףא-רחיו 30 .ךמא תורע תשבלו ךתשבל ישי-ןבל התא רחב התעו ךתוכלמו התא ןוכת אל המדאה-לע יח ישי-ןב רשא םימיה-לכ יכ 31 .אוה תומ-ןב יכ ילא ותא חקו חלש .השע המ תמוי המל וילא רמאיו ויבא לואש-תא ןתנוהי ןעיו 32 םעמ איה הלכ-יכ ןתנוהי עדיו ותכהל וילע תינחה-תא לואש לטיו 33 .דוד-תא תימהל ויבא יכ םחל ינשה שדחה-םויב לכא-אלו ףא-ירחב ןחלשה םעמ ןתנוהי םקיו 34 .ויבא ומלכה יכ דוד-לא בצענ .ומע ןטק רענו דוד דעומל הדשה ןתנוהי אציו רקבב יהיו 35 -אוהו ץר רענה הרומ יכנא רשא םיצחה-תא אנ אצמ ץר ורענל רמאיו 36 .ורבעהל יצחה הרי רענה ירחא ןתנוהי ארקיו ןתנוהי הרי רשא יצחה םוקמ-דע רענה אביו 37 .האלהו ךממ יצחה אולה רמאיו -תא ןתנוהי רענ טקליו דמעת-לא השוח הרהמ רענה ירחא ןתנוהי ארקיו 38 .וינדא-לא אביו יצחה .רבדה-תא ועדי דודו ןתנוהי ךא המואמ עדי-אל רענהו 39 .ריעה איבה ךל ול רמאיו ול-רשא רענה-לא וילכ-תא ןתנוהי ןתיו 40 םימעפ שלש וחתשיו הצרא ויפאל לפיו בגנה לצאמ םק דודו אב רענה 41 .לידגה דוד-דע והער-תא שיא וכביו והער-תא שיא וקשיו הוהי םשב ונחנא ונינש ונעבשנ רשא םולשל ךל דודל ןתנוהי רמאיו 42 .םלוע-דע ךערז ןיבו יערז ןיבו ךניבו יניב היהי הוהי רמאל