I Samuel chapter 21 קרפ א לאומש .ריעה אב ןתנוהיו ךליו םקיו 1 ול רמאיו דוד תארקל ךלמיחא דרחיו ןהכה ךלמיחא-לא הבנ דוד אביו 2 .ךתא ןיא שיאו ךדבל התא עודמ עדי-לא שיא ילא רמאיו רבד ינוצ ךלמה ןהכה ךלמיחאל דוד רמאיו 3 -לא יתעדוי םירענה-תאו ךתיוצ רשאו ךחלש יכנא-רשא רבדה-תא המואמ .ינומלא ינלפ םוקמ .אצמנה וא ידיב הנת םחל-השמח ךדי-תחת שי-המ התעו 4 שי שדק םחל-םא-יכ ידי תחת-לא לח םחל-ןיא רמאיו דוד-תא ןהכה ןעיו 5 .השאמ ךא םירענה ורמשנ-םא יתאצב םשלש לומתכ ונל-הרצע השא-םא יכ ול רמאיו ןהכה-תא דוד ןעיו 6 .ילכב שדקי םויה יכ ףאו לח ךרד אוהו שדק םירענה-ילכ ויהיו םירסומה םינפה םחל-םא-יכ םחל םש היה-אל יכ שדק ןהכה ול-ןתיו 7 .וחקלה םויב םח םחל םושל הוהי ינפלמ ימדאה גאד ומשו הוהי ינפל רצענ אוהה םויב לואש ידבעמ שיא םשו 8 .לואשל רשא םיערה ריבא יברח-םג יכ ברח-וא תינח ךדי-תחת הפ-שי ןיאו ךלמיחאל דוד רמאיו 9 .ץוחנ ךלמה-רבד היה-יכ ידיב יתחקל-אל ילכ-םגו הטול איה-הנה הלאה קמעב תיכה-רשא יתשלפה תילג ברח ןהכה רמאיו 10 רמאיו הזב התלוז תרחא ןיא יכ חק ךל-חקת התא-םא דופאה ירחא הלמשב .יל הננת הומכ ןיא דוד .תג ךלמ שיכא-לא אביו לואש ינפמ אוהה-םויב חרביו דוד םקיו 11 ונעי הזל אולה ץראה ךלמ דוד הז-אולה וילא שיכא ידבע ורמאיו 12 .ותבברב דודו ופלאב לואש הכה רמאל תולחמב .תג-ךלמ שיכא ינפמ דאמ אריו ובבלב הלאה םירבדה-תא דוד םשיו 13 דרויו רעשה תותלד-לע ותיו םדיב ללהתיו םהיניעב ומעט-תא ונשיו 14 .ונקז-לא וריר .ילא ותא ואיבת המל עגתשמ שיא וארת הנה וידבע-לא שיכא רמאיו 15 .יתיב-לא אובי הזה ילע עגתשהל הז-תא םתאבה-יכ ינא םיעגשמ רסח 16