I Samuel chapter 23 קרפ א לאומש .תונרגה-תא םיסש המהו הליעקב םימחלנ םיתשלפ הנה רמאל דודל ודגיו 1 -לא הוהי רמאיו הלאה םיתשלפב יתיכהו ךלאה רמאל הוהיב דוד לאשיו 2 .הליעק-תא תעשוהו םיתשלפב תיכהו ךל דוד ךלנ-יכ ףאו םיארי הדוהיב הפ ונחנא הנה וילא דוד ישנא ורמאיו 3 .םיתשלפ תוכרעמ-לא הלעק -יכ הליעק דר םוק רמאיו הוהי והנעיו הוהיב לאשל דוד דוע ףסויו 4 .ךדיב םיתשלפ-תא ןתנ ינא םהב ךיו םהינקמ-תא גהניו םיתשלפב םחליו הליעק ושנאו דוד ךליו 5 .הליעק יבשי תא דוד עשיו הלודג dkn .ודיב דרי דופא הליעק דוד-לא ךלמיחא-ןב רתיבא חרבב יהיו 6 יכ ידיב םיהלא ותא רכנ לואש רמאיו הליעק דוד אב-יכ לואשל דגיו 7 .חירבו םיתלד ריעב אובל רגסנ .וישנא-לאו דוד-לא רוצל הליעק תדרל המחלמל םעה-לכ-תא לואש עמשיו 8 השיגה ןהכה רתיבא-לא רמאיו הערה שירחמ לואש וילע יכ דוד עדיו 9 .דופאה -לא אובל לואש שקבמ-יכ ךדבע עמש עמש לארשי יהלא הוהי דוד רמאיו 10 .ירובעב ריעל תחשל הליעק יהלא הוהי ךדבע עמש רשאכ לואש דריה ודיב הליעק ילעב ינרגסיה 11 .דרי הוהי רמאיו ךדבעל אנ-דגה לארשי הוהי רמאיו לואש-דיב ישנא-תאו יתא הליעק ילעב ורגסיה דוד רמאיו 12 .וריגסי וכלהתי רשאב וכלהתיו הלעקמ ואציו שיא תואמ-ששכ וישנאו דוד םקיו 13 .תאצל לדחיו הליעקמ דוד טלמנ-יכ דגה לואשלו -לכ לואש והשקביו ףיז-רבדמב רהב בשיו תודצמב רבדמב דוד בשיו 14 .ודיב םיהלא ונתנ-אלו םימיה .השרחב ףיז-רבדמב דודו ושפנ-תא שקבל לואש אצי-יכ דוד אריו 15 .םיהלאב ודי-תא קזחיו השרח דוד-לא ךליו לואש-ןב ןתנוהי םקיו 16 -לע ךלמת התאו יבא לואש די ךאצמת אל יכ ארית-לא וילא רמאיו 17 .ןכ עדי יבא לואש-םגו הנשמל ךל-היהא יכנאו לארשי ךלה ןתנוהיו השרחב דוד בשיו הוהי ינפל תירב םהינש ותרכיו 18 .ותיבל תודצמב ונמע רתתסמ דוד אולה רמאל התעבגה לואש-לא םיפז ולעיו 19 .ןומישיה ןימימ רשא הליכחה תעבגב השרחב .ךלמה דיב וריגסה ונלו דר תדרל ךלמה ךשפנ תוא-לכל התעו 20 .ילע םתלמח יכ הוהיל םתא םיכורב לואש רמאיו 21 םש והאר ימ ולגר היהת רשא ומוקמ-תא וארו ועדו דוע וניכה אנ-וכל 22 .אוה םרעי םורע ילא רמא יכ יתכלהו ןוכנ-לא ילא םתבשו םש אבחתי רשא םיאבחמה לכמ ועדו וארו 23 .הדוהי יפלא לכב ותא יתשפחו ץראב ונשי-םא היהו םכתא לא הברעב ןועמ רבדמב וישנאו דודו לואש ינפל הפיז וכליו ומוקיו 24 .ןומישיה ןימי ןועמ רבדמב בשיו עלסה דריו דודל ודגיו שקבל וישנאו לואש ךליו 25 .ןועמ רבדמ דוד-ירחא ףדריו לואש עמשיו זפחנ דוד יהיו הזמ רהה דצמ וישנאו דודו הזמ רהה דצמ לואש ךליו 26 .םשפתל וישנא-לאו דוד-לא םירטע וישנאו לואשו לואש ינפמ תכלל .ץראה-לע םיתשלפ וטשפ-יכ הכלו הרהמ רמאל לואש-לא אב ךאלמו 27 םוקמל וארק ןכ-לע םיתשלפ תארקל ךליו דוד ירחא ףדרמ לואש בשיו 28 .תוקלחמה עלס אוהה