I Samuel chapter 24 קרפ א לאומש .ידג-ןיע תודצמב בשיו םשמ דוד לעיו 1 רבדמב דוד הנה רמאל ול ודגיו םיתשלפ ירחאמ לואש בש רשאכ יהיו 2 .ידג ןיע דוד-תא שקבל ךליו לארשי-לכמ רוחב שיא םיפלא תשלש לואש חקיו 3 .םילעיה ירוצ ינפ-לע וישנאו וילגר-תא ךסהל לואש אביו הרעמ םשו ךרדה-לע ןאצה תורדג-לא אביו 4 .םיבשי הרעמה יתכריב וישנאו דודו ןתנ יכנא הנה ךילא הוהי רמא-רשא םויה הנה וילא דוד ישנא ורמאיו 5 -ףנכ-תא תרכיו דוד םקיו ךיניעב בטי רשאכ ול תישעו ךדיב ךיביא-תא .טלב לואשל-רשא ליעמה .לואשל רשא ףנכ-תא תרכ רשא לע ותא דוד-בל ךיו ןכ-ירחא יהיו 6 חישמל ינדאל הזה רבדה-תא השעא-םא הוהימ יל הלילח וישנאל רמאיו 7 .אוה הוהי חישמ-יכ וב ידי חלשל הוהי םק לואשו לואש-לא םוקל םנתנ אלו םירבדב וישנא-תא דוד עסשיו 8 .ךרדב ךליו הרעמהמ ךלמה ינדא רמאל לואש-ירחא ארקיו הרעמה-ןמ אציו ןכ-ירחא דוד םקיו 9 .וחתשיו הצרא םיפא דוד דקיו וירחא לואש טביו .ךתער שקבמ דוד הנה רמאל םדא ירבד-תא עמשת המל לואשל דוד רמאיו 10 רמאו הרעמב ידיב םויה הוהי ךנתנ-רשא תא ךיניע ואר הזה םויה הנה 11 .אוה הוהי חישמ-יכ ינדאב ידי חלשא-אל רמאו ךילע סחתו ךגרהל אלו ךליעמ ףנכ-תא יתרכב יכ ידיב ךליעמ ףנכ-תא האר םג האר יבאו 12 -תא הדצ התאו ךל יתאטח-אלו עשפו הער ידיב ןיא יכ הארו עד ךיתגרה .התחקל ישפנ .ךב-היהת אל ידיו ךממ הוהי ינמקנו ךניבו יניב הוהי טפשי 13 .ךב-היהת אל ידיו עשר אצי םיעשרמ ינמדקה לשמ רמאי רשאכ 14 שערפ ירחא תמ בלכ ירחא ףדר התא ימ ירחא לארשי ךלמ אצי ימ ירחא 15 .דחא ינטפשיו יביר-תא בריו אריו ךניבו יניב טפשו ןידל הוהי היהו 16 .ךדימ ךלקה לואש רמאיו לואש-לא הלאה םירבדה-תא רבדל דוד תולככ יהיו 17 .ךביו ולק לואש אשיו דוד ינב הז ךיתלמג ינאו הבוטה ינתלמג התא יכ ינממ התא קידצ דוד-לא רמאיו 18 .הערה ךדיב הוהי ינרגס רשא תא הבוט יתא התישע-רשא תא םויה תדגה תאו 19 .ינתגרה אלו תחת הבוט ךמלשי הוהיו הבוט ךרדב וחלשו וביא-תא שיא אצמי-יכו 20 .יל התישע רשא הזה םויה .לארשי תכלממ ךדיב המקו ךולמת ךלמ יכ יתעדי הנה התעו 21 ימש-תא דימשת-םאו ירחא יערז-תא תירכת-םא הוהיב יל העבשה התעו 22 .יבא תיבמ .הדוצמה-לע ולע וישנאו דודו ותיב-לא לואש ךליו לואשל דוד עבשיו 23