I Samuel chapter 25 קרפ א לאומש םקיו המרב ותיבב והרבקיו ול-ודפסיו לארשי-לכ וצבקיו לאומש תמיו 1 .ןראפ רבדמ-לא דריו דוד םיפלא-תשלש ןאצ ולו דאמ לודג שיאהו למרכב והשעמו ןועמב שיאו 2 .למרכב ונאצ-תא זזגב יהיו םיזע ףלאו השק שיאהו ראת תפיו לכש-תבוט השאהו ליגבא ותשא םשו לבנ שיאה םשו 3 .ובלכ אוהו םיללעמ ערו .ונאצ-תא לבנ זזג-יכ רבדמב דוד עמשיו 4 לבנ-לא םתאבו הלמרכ ולע םירענל דוד רמאיו םירענ הרשע דוד חלשיו 5 .םולשל ימשב ול-םתלאשו .םולש ךל-רשא לכו םולש ךתיבו םולש התאו יחל הכ םתרמאו 6 םונמלכה אל ונמע ויה ךל-רשא םיערה התע ךל םיזזג יכ יתעמש התעו 7 .למרכב םתויה ימי-לכ המואמ םהל דקפנ-אלו בוט םוי-לע-יכ ךיניעב ןח םירענה ואצמיו ךל ודיגיו ךירענ-תא לאש 8 .דודל ךנבלו ךידבעל ךדי אצמת רשא תא אנ-הנת ונב .וחוניו דוד םשב הלאה םירבדה-לככ לבנ-לא ורבדיו דוד ירענ ואביו 9 םידבע ובר םויה ישי-ןב ימו דוד ימ רמאיו דוד ידבע-תא לבנ ןעיו 10 .וינדא ינפמ שיא םיצרפתמה יתתנו יזזגל יתחבט רשא יתחבט תאו ימימ-תאו ימחל-תא יתחקלו 11 .המה הזמ יא יתעדי אל רשא םישנאל .הלאה םירבדה לככ ול ודגיו ואביו ובשיו םכרדל דוד-ירענ וכפהיו 12 רגחיו וברח-תא שיא ורגחיו וברח-תא שיא ורגח וישנאל דוד רמאיו 13 -לע ובשי םיתאמו שיא תואמ עבראכ דוד ירחא ולעיו וברח-תא דוד-םג .םילכה דוד חלש הנה רמאל םירענהמ דחא-רענ דיגה לבנ תשא ליגיבאלו 14 .םהב טעיו ונינדא-תא ךרבל רבדמהמ םיכאלמ ימי-לכ המואמ ונדקפ-אלו ונמלכה אלו דאמ ונל םיבט םישנאהו 15 .הדשב ונתויהב םתא ונכלהתה .ןאצה םיער םמע ונתויה ימי-לכ םמוי-םג הליל-םג ונילע ויה המוח 16 ותיב-לכ לעו ונינדא-לא הערה התלכ-יכ ישעת-המ יארו יעד התעו 17 .וילא רבדמ לעילב-ןב אוהו תוושע ןאצ שמחו ןיי-ילבנ םינשו םחל םיתאמ חקתו ליגובא רהמתו 18 .םירמחה-לע םשתו םילבד םיתאמו םיקמצ האמו ילק םיאס שמחו .הדיגה אל לבנ השיאלו האב םכירחא יננה ינפל ורבע הירענל רמאתו 19 םידרי וישנאו דוד הנהו רהה רתסב תדריו רומחה-לע תבכר איה היהו 20 .םתא שגפתו התארקל -רשא-לכמ דקפנ-אלו רבדמב הזל רשא-לכ-תא יתרמש רקשל ךא רמא דודו 21 .הבוט תחת הער יל-בשיו המואמ ול רקבה-דע ול-רשא-לכמ ריאשא-םא ףיסי הכו דוד יביאל םיהלא השעי-הכ 22 .ריקב ןיתשמ -לע דוד יפאל לפתו רומחה לעמ דרתו רהמתו דוד-תא ליגיבא ארתו 23 .ץרא וחתשתו הינפ ךינזאב ךתמא אנ-רבדתו ןועה ינדא ינא-יב רמאתו וילגר-לע לפתו 24 .ךתמא ירבד תא עמשו -ןכ ומשכ יכ לבנ-לע הזה לעילבה שיא-לא ובל-תא ינדא םישי אנ-לא 25 .תחלש רשא ינדא ירענ-תא יתיאר אל ךתמא ינאו ומע הלבנו ומש לבנ אוה עשוהו םימדב אובמ הוהי ךענמ רשא ךשפנ-יחו הוהי-יח ינדא התעו 26 .הער ינדא-לא םישקבמהו ךיביא לבנכ ויהי התעו ךל ךדי םיכלהתמה םירענל הנתנו ינדאל ךתחפש איבה-רשא תאזה הכרבה התעו 27 .ינדא ילגרב תומחלמ-יכ ןמאנ תיב ינדאל הוהי השעי-השע יכ ךתמא עשפל אנ אש 28 .ךימימ ךב אצמת-אל הערו םחלנ ינדא הוהי רורצב הרורצ ינדא שפנ התיהו ךשפנ-תא שקבלו ךפדרל םדא םקיו 29 .עלקה ףכ ךותב הנעלקי ךיביא שפנ תאו ךיהלא הוהי תא םייחה דיגנל ךוצו ךילע הבוטה-תא רבד-רשא לככ ינדאל הוהי השעי-יכ היהו 30 .לארשי-לע עישוהלו םנח םד-ךפשלו ינדאל בל לושכמלו הקופל ךל תאז היהת אלו 31 .ךתמא-תא תרכזו ינדאל הוהי בטיהו ול ינדא הזה םויה ךחלש רשא לארשי יהלא הוהי ךורב לגיבאל דוד רמאיו 32 .יתארקל ידי עשהו םימדב אובמ הזה םויה ינתלכ רשא תא הכורבו ךמעט ךורבו 33 .יל תרהמ ילול יכ ךתא ערהמ ינענמ רשא לארשי יהלא הוהי-יח םלואו 34 .ריקב ןיתשמ רקבה רוא-דע לבנל רתונ-םא יכ יתארקל יתאבתו יאר ךתיבל םולשל ילע רמא הלו ול האיבה-רשא תא הדימ דוד חקיו 35 .ךינפ אשאו ךלוקב יתעמש בוט לבנ בלו ךלמה התשמכ ותיבב התשמ ול-הנהו לבנ-לא ליגיבא אבתו 36 .רקבה רוא-דע לודגו ןטק רבד ול הדיגה-אלו דאמ-דע רכש אוהו וילע תמיו הלאה םירבדה-תא ותשא ול-דגתו לבנמ ןייה תאצב רקבב יהיו 37 .ןבאל היה אוהו וברקב ובל .תמיו לבנ-תא הוהי ףגיו םימיה תרשעכ יהיו 38 דימ יתפרח ביר-תא בר רשא הוהי ךורב רמאיו לבנ תמ יכ דוד עמשיו 39 דוד חלשיו ושארב הוהי בישה לבנ תער תאו הערמ ךשח ודבע-תאו לבנ .השאל ול התחקל ליגיבאב רבדיו ונחלש דוד רמאל הילא ורבדיו הלמרכה ליגיבא-לא דוד ידבע ואביו 40 .השאל ול ךתחקל ךילא ידבע ילגר ץחרל החפשל ךתמא הנה רמאתו הצרא םיפא וחתשתו םקתו 41 .ינדא הלגרל תוכלהה היתרענ שמחו רומחה-לע בכרתו ליגיבא םקתו רהמתו 42 .השאל ול-יהתו דוד יכאלמ ירחא ךלתו .םישנל ול ןהיתש-םג ןייהתו לאערזימ דוד חקל םעניחא-תאו 43 .םילגמ רשא שיל-ןב יטלפל דוד תשא ותב לכימ-תא ןתנ לואשו 44