I Samuel chapter 26 קרפ א לאומש הליכחה תעבגב רתתסמ דוד אולה רמאל התעבגה לואש-לא םיפזה ואביו 1 .ןמישיה ינפ לע לארשי ירוחב שיא םיפלא-תשלש ותאו ףיז-רבדמ-לא דריו לואש םקיו 2 .ףיז-רבדמב דוד-תא שקבל בשי דודו ךרדה-לע ןמישיה ינפ-לע רשא הליכחה תעבגב לואש ןחיו 3 .הרבדמה וירחא לואש אב יכ אריו רבדמב .ןוכנ-לא לואש אב-יכ עדיו םילגרמ דוד חלשיו 4 רשא םוקמה-תא דוד אריו לואש םש-הנח רשא םוקמה-לא אביו דוד םקיו 5 םינח םעהו לגעמב בכש לואשו ואבצ-רש רנ-ןב רנבאו לואש םש-בכש .ezaiaq באוי יחא היורצ-ןב ישיבא-לאו יתחה ךלמיחא-לא רמאיו דוד ןעיו 6 .ךמע דרא ינא ישיבא רמאיו הנחמה-לא לואש-לא יתא דרי-ימ רמאל ותינחו לגעמב ןשי בכש לואש הנהו הליל םעה-לא ישיבאו דוד אביו 7 .ותביבס םיבכש םעהו רנבאו ותשארמ ץראב-הכועמ אנ ונכא התעו ךדיב ךביוא-תא םויה םיהלא רגס דוד-לא ישיבא רמאיו 8 .ול הנשא אלו תחא םעפ ץראבו תינחב .הקנו הוהי חישמב ודי חלש ימ יכ והתיחשת-לא ישיבא-לא דוד רמאיו 9 וא תמו אובי ומוי-וא ונפגי הוהי-םא יכ הוהי-יח דוד רמאיו 10 .הפסנו דרי המחלמב רשא תינחה-תא אנ-חק התעו הוהי חישמב ידי חלשמ הוהימ יל הלילח 11 .ונל הכלנו םימה תחפצ-תאו ותשארמ ןיאו םהל וכליו לואש יתשארמ םימה תחפצ-תאו תינחה-תא דוד חקיו 12 .םהילע הלפנ הוהי תמדרת יכ םינשי םלכ יכ ץיקמ ןיאו עדוי ןיאו האר .םהיניב םוקמה בר קחרמ רהה-שאר-לע דמעיו רבעה דוד רבעיו 13 ןעיו רנבא הנעת אולה רמאל רנ-ןב רנבא-לאו םעה-לא דוד ארקיו 14 .ךלמה-לא תארק התא ימ רמאיו רנבא תרמש אל המלו לארשיב ךומכ ימו התא שיא-אולה רנבא-לא דוד רמאיו 15 .ךינדא ךלמה-תא תיחשהל םעה דחא אב-יכ ךלמה ךינדא-לא םתרמש-אל רשא םתא תומ-ינב יכ הוהי-יח תישע רשא הזה רבדה בוט-אל 16 רשא םימה תחפצ-תאו ךלמה תינח-יא האר התעו הוהי חישמ-לע םכינדא-לע .ותשארמ ילוק דוד רמאיו דוד ינב הז ךלוקה רמאיו דוד לוק-תא לואש רכיו 17 .ךלמה ינדא .הער ידיב-המו יתישע המ יכ ודבע ירחא ףדר ינדא הז המל רמאיו 18 חרי יב ךתיסה הוהי-םא ודבע ירבד תא ךלמה ינדא אנ-עמשי התעו 19 חפתסהמ םויה ינושרג-יכ הוהי ינפל םה םירורא םדאה ינב םאו החנמ .םירחא םיהלא דבע ךל רמאל הוהי תלחנב -תא שקבל לארשי ךלמ אצי-יכ הוהי ינפ דגנמ הצרא ימד לפי-לא התעו 20 .םירהב ארקה ףדרי רשאכ דחא שערפ הרקי רשא תחת דוע ךל ערא-אל יכ דוד-ינב בוש יתאטח לואש רמאיו 21 .דאמ הברה הגשאו יתלכסה הנה הזה םויה ךיניעב ישפנ .החקיו םירענהמ דחא רבעיו ךלמה תינחה הנה רמאיו דוד ןעיו 22 דיב םויה הוהי ךנתנ רשא ותנמא-תאו ותקדצ-תא שיאל בישי הוהיו 23 .הוהי חישמב ידי חלשל יתיבא אלו הוהי יניעב ישפנ לדגת ןכ יניעב הזה םויה ךשפנ הלדג רשאכ הנהו 24 .הרצ-לכמ ינלציו לכות לכי םגו השעת השע םג דוד ינב התא ךורב דוד-לא לואש רמאיו 25 .ומוקמל בש לואשו וכרדל דוד ךליו