I Samuel chapter 28 קרפ א לאומש לארשיב םחלהל אבצל םהינחמ-תא םיתשלפ וצבקיו םהה םימיב יהיו 1 .ךישנאו התא הנחמב אצת יתא יכ עדת עדי דוד-לא שיכא רמאיו -לא שיכא רמאיו ךדבע השעי-רשא תא עדת התא ןכל שיכא-לא דוד רמאיו 2 .םימיה-לכ ךמישא ישארל רמש ןכל דוד ריסה לואשו וריעבו המרב והרבקיו לארשי-לכ ול-ודפסיו תמ לאומשו 3 .ץראהמ םינעדיה-תאו תובאה ונחיו לארשי-לכ-תא לואש ץבקיו םנושב ונחיו ואביו םיתשלפ וצבקיו 4 .עבלגב .דאמ ובל דרחיו אריו םיתשלפ הנחמ-תא לואש אריו 5 .םאיבנב םג םירואב םג תומלחב םג הוהי והנע אלו הוהיב לואש לאשיו 6 הב-השרדאו הילא הכלאו בוא-תלעב תשא יל-ושקב וידבעל לואש רמאיו 7 .רוד ןיעב בוא-תלעב תשא הנה וילא וידבע ורמאיו ואביו ומע םישנא ינשו אוה ךליו םירחא םידגב שבליו לואש שפחתיו 8 .ךילא רמא-רשא תא יל ילעהו בואב יל אנ-ימוסק רמאיו הליל השאה-לא -תא תירכה רשא לואש השע-רשא תא תעדי התא הנה וילא השאה רמאתו 9 .ינתימהל ישפנב שקנתמ התא המלו ץראה-ןמ ינעדיה-תאו תובאה .הזה רבדב ןוע ךרקי-םא הוהי-יח רמאל הוהיב לואש הל עבשיו 10 .יל-ילעה לאומש-תא רמאיו ךל-הלעא ימ-תא השאה רמאתו 11 רמאל לואש-לא השאה רמאתו לודג לוקב קעזתו לאומש-תא השאה ארתו 12 .לואש התאו ינתימר המל םיהלא לואש-לא השאה רמאתו תיאר המ יכ יארית-לא ךלמה הל רמאיו 13 .ץראה-ןמ םילע יתיאר לואש עדיו ליעמ הטע אוהו הלע ןקז שיא רמאתו וראת-המ הל רמאיו 14 .וחתשיו הצרא םיפא דקיו אוה לאומש-יכ יל-רצ לואש רמאיו יתא תולעהל ינתזגרה המל לואש-לא לאומש רמאיו 15 םאיבנה-דיב םג דוע יננע-אלו ילעמ רס םיהלאו יב םימחלנ םיתשלפו דאמ .השעא המ ינעידוהל ךל הארקאו תומלחב-םג .ךרע יהיו ךילעמ רס הוהיו ינלאשת המלו לאומש רמאיו 16 הנתיו ךדימ הכלממה-תא הוהי ערקיו ידיב רבד רשאכ ול הוהי שעיו 17 .דודל ךערל רבדה ןכ-לע קלמעב ופא-ןורח תישע-אלו הוהי לוקב תעמש-אל רשאכ 18 .הזה םויה הוהי ךל-השע הזה םג ימע ךינבו התא רחמו םיתשלפ-דיב ךמע לארשי-תא םג הוהי ןתיו 19 .םיתשלפ-דיב הוהי ןתי לארשי הנחמ-תא -אל חכ-םג לאומש ירבדמ דאמ אריו הצרא ותמוק-אלמ לפיו לואש רהמיו 20 .הלילה-לכו םויה-לכ םחל לכא אל יכ וב היה העמש הנה וילא רמאתו דאמ להבנ-יכ ארתו לואש-לא השאה אובתו 21 .ילא תרבד רשא ךירבד-תא עמשאו יפכב ישפנ םישאו ךלוקב ךתחפש יהיו לוכאו םחל-תפ ךינפל המשאו ךתחפש לוקב התא-םג אנ-עמש התעו 22 .ךרדב ךלת יכ חכ ךב םקיו םלקל עמשיו השאה-םגו וידבע וב-וצרפיו לכא אל רמאיו ןאמיו 23 .הטמה-לא בשיו ץראהמ .תוצמ והפתו שלתו חמק-חקתו והחבזתו רהמתו תיבב קברמ-לגע השאלו 24 .אוהה הלילב וכליו ומקיו ולכאיו וידבע ינפלו לואש-ינפל שגתו 25