I Samuel chapter 29 קרפ א לאומש .לאערזיב רשא ןיעב םינח לארשיו הקפא םהינחמ-לכ-תא םיתשלפ וצבקיו 1 -םע הנרחאב םירבע וישנאו דודו םיפלאלו תואמל םירבע םיתשלפ ינרסו 2 .שיכא םיתשלפ ירש-לא שיכא רמאיו הלאה םירבעה המ םיתשלפ ירש ורמאיו 3 םינש הז-וא םימי הז יתא היה רשא לארשי-ךלמ לואש דבע דוד הז-אולה .הזה םויה-דע ולפנ םוימ המואמ וב יתאצמ-אלו בשיו שיאה-תא בשה םיתשלפ ירש ול ורמאיו םיתשלפ ירש וילע ופצקיו 4 ןטשל ונל-היהי-אלו המחלמב ונמע דרי-אלו םש ותדקפה רשא ומוקמ-l` .םהה םישנאה ישארב אולה וינדא-לא הז הצרתי המבו המחלמב דודו ויפלאב לואש הכה רמאל תולחמב ול-ונעי רשא דוד הז-אולה 5 .ותבברב יניעב בוטו התא רשי-יכ הוהי-יח וילא רמאיו דוד-לא שיכא ארקיו 6 הזה םויה-דע ילא ךאב םוימ הער ךב יתאצמ-אל יכ הנחמב יתא ךאבו ךתאצ .התא בוט-אל םינרסה יניעבו .םיתשלפ ינרס יניעב ער השעת-אלו םולשב ךלו בוש התעו 7 יתייה רשא םוימ ךדבעב תאצמ-המו יתישע המ יכ שיכא-לא דוד רמאיו 8 .ךלמה ינדא יביאב יתמחלנו אובא אל יכ הזה םויה דע ךינפל ךא םיהלא ךאלמכ יניעב התא בוט יכ יתעדי דוד-לא רמאיו שיכא ןעיו 9 .המחלמב ונמע הלעי-אל ורמא םיתשלפ ירש םכל רואו רקבב םתמכשהו ךתא ואב-רשא ךינדא ידבעו רקבב םכשה התעו 10 .וכלו םיתשלפו םיתשלפ ץרא-לא בושל רקבב תכלל וישנאו אוה דוד םכשיו 11 .לאערזי ולע