I Samuel chapter 30 קרפ א לאומש -לאו בגנ-לא וטשפ יקלמעו ישילשה םויב גלקצ וישנאו דוד אבב יהיו 1 .שאב התא ופרשיו גלקצ-תא וכיו גלקצ וכליו וגהניו שיא ותימה אל לודג-דעו ןטקמ הב-רשא םישנה-תא ובשיו 2 .םכרדל םהיתנבו םהינבו םהישנו שאב הפורש הנהו ריעה-לא וישנאו דוד אביו 3 .ובשנ .תוכבל חכ םהב-ןיא רשא דע וכביו םלוק-תא ותא-רשא םעהו דוד אשיו 4 .ילמרכה לבנ תשא ליגיבאו תילערזיה םעניחא ובשנ דוד-ישנ יתשו 5 ונב-לע שיא םעה-לכ שפנ הרמ-יכ ולקסל םעה ורמא-יכ דאמ דודל רצתו 6 .ויהלא הוהיב דוד קזחתיו ויתנב-לעו רתיבא שגיו דפאה יל אנ-השיגה ךלמיחא-ןב ןהכה רתיבא-לא דוד רמאיו 7 .דוד-לא דפאה-תא ףדר ול רמאיו ונגשאה הזה-דודגה ירחא ףדרא רמאל הוהיב דוד לאשיו 8 .ליצת לצהו גישת גשה-יכ םירתונהו רושבה לחנ-דע ואביו ותא רשא שיא תואמ-ששו אוה דוד ךליו 9 .ודמע רבעמ ורגפ רשא שיא םיתאמ ודמעיו שיא תואמ-עבראו אוה דוד ףדריו 10 .רושבה לחנ-תא לכאיו םחל ול-ונתיו דוד-לא ותא וחקיו הדשב ירצמ-שיא ואצמיו 11 .םימ והקשיו לכא-אל יכ וילא וחור בשתו לכאיו םיקמצ ינשו הלבד חלפ ול-ונתיו 12 .תוליל השלשו םימי השלש םימ התש-אלו םחל דבע יכנא ירצמ רענ רמאיו התא הזמ יאו התא-ימל דוד ול רמאיו 13 .השלש םויה יתילח יכ ינדא ינבזעיו יקלמע שיאל גלקצ-תאו בלכ בגנ-לעו הדוהיל רשא-לעו יתרכה בגנ ונטשפ ונחנא 14 .שאב ונפרש -םא םיהלאב יל העבשה רמאיו הזה דודגה-לא ינדרותה דוד וילא רמאיו 15 .הזה דודגה-לא ךדרואו ינדא-דיב ינרגסת-םאו ינתימת ללשה לכב םיגגחו םיתשו םילכא ץראה-לכ ינפ-לע םישטנ הנהו והדריו 16 .הדוהי ץראמו םיתשלפ ץראמ וחקל רשא לודגה עברא-םא יכ שיא םהמ טלמנ-אלו םתרחמל ברעה-דעו ףשנהמ דוד םכיו 17 .וסניו םילמגה-לע ובכר-רשא רענ-שיא תואמ .דוד ליצה וישנ יתש-תאו קלמע וחקל רשא-לכ תא דוד לציו 18 -לכ דעו ללשמו תונבו םינב-דעו לודגה-דעו ןטקה-ןמ םהל-רדענ אלו 19 .דוד בישה לכה םהל וחקל רשא ללש הז ורמאיו אוהה הנקמה ינפל וגהנ רקבהו ןאצה-לכ-תא דוד חקיו 20 .דוד לחנב םבישיו דוד ירחא תכלמ ורגפ-רשא םישנאה םיתאמ-לא דוד אביו 21 לאשיו םעה-תא דוד שגיו ותא-רשא םעה תארקלו דוד תארקל ואציו רושבה .םולשל םהל רשא ןעי ורמאיו דוד-םע וכלה רשא םישנאהמ לעילבו ער-שיא-לכ ןעיו 22 -תאו ותשא-תא שיא-םא-יכ ונלצה רשא ללשהמ םהל ןתנ-אל ימע וכלה-`l .וכליו וגהניו וינב ןתיו ונתא רמשיו ונל הוהי ןתנ-רשא תא יחא ןכ ושעת-אל דוד רמאיו 23 .ונדיב ונילע אבה דודגה-תא -לע בשיה קלחכו המחלמב דריה קלחכ יכ הזה רבדל םכל עמשי ימו 24 .וקלחי ודחי םילכה .הזה םויה דע לארשיל טפשמלו קחל המשיו הלעמו אוהה םויהמ יהיו 25 םכל הנה רמאל והערל הדוהי ינקזל ללשהמ חלשיו גלקצ-לא דוד אביו 26 .הוהי יביא ללשמ הכרב .רתיב רשאלו בגנ-תומרב רשאלו לא-תיבב רשאל 27 .עמתשאב רשאלו תומפשב רשאלו רערעב רשאלו 28 .יניקה ירעב רשאלו ילאמחריה ירעב רשאלו לכרב רשאלו 29 .ךתעב רשאלו ןשע-רובב רשאלו המרחב רשאלו 30 .וישנאו אוה דוד םש-ךלהתה-רשא תומקמה-לכלו ןורבחב רשאלו 31