II Chronicles chapter 1 קרפ ב םימיה ירבד .הלעמל והלדגיו ומע ויהלא הוהיו ותוכלמ-לע דיוד-ןב המלש קזחתיו 1 -לכל אישנ לכלו םיטפשלו תואמהו םיפלאה ירשל לארשי-לכל המלש רמאיו 2 .תובאה ישאר לארשי דעומ להא היה םש-יכ ןועבגב רשא המבל ומע להקה-לכו המלש וכליו 3 .רבדמב הוהי-דבע השמ השע רשא midl`d ול-הטנ יכ דיוד ול ןיכהב םירעי תירקמ דיוד הלעה םיהלאה ןורא לבא 4 .םלשוריב להא הוהי ןכשמ ינפל םש רוח-ןב ירוא-ןב לאלצב השע רשא תשחנה חבזמו 5 .להקהו המלש והשרדיו וילע לעיו דעומ להאל רשא הוהי ינפל תשחנה חבזמ-לע םש המלש לעיו 6 .ףלא תולע .ךל-ןתא המ לאש ול רמאיו המלשל םיהלא הארנ אוהה הלילב 7 ינתכלמהו לודג דסח יבא דיוד-םע תישע התא םיהלאל המלש רמאיו 8 .ויתחת בר םע-לע ינתכלמה התא יכ יבא דיוד םע ךרבד ןמאי םיהלא הוהי התע 9 .ץראה רפעכ -תא טפשי ימ-יכ האובאו הזה-םעה ינפל האצאו יל-ןת עדמו המכח התע 10 .לודגה הזה ךמע רשע תלאש-אלו ךבבל-םע תאז התיה רשא ןעי המלשל םיהלא-רמאיו 11 המכח ךל-לאשתו תלאש אל םיבר םימי-םגו ךיאנש שפנ תאו דובכו םיסכנ .וילע ךיתכלמה רשא ימע-תא טופשת רשא עדמו ןכ היה-אל רשא ךל-ןתא דובכו םיסכנו רשעו ךל ןותנ עדמהו המכחה 12 .ןכ-היהי אל ךירחאו ךינפל רשא םיכלמל -לע ךלמיו דעומ להא ינפלמ םלשורי ןועבגב-רשא המבל המלש אביו 13 .לארשי רשע-םינשו בכר תואמ-עבראו ףלא ול-יהיו םישרפו בכר המלש ףסאיו 14 .םלשוריב ךלמה-םעו בכרה ירעב םחיניו םישרפ ףלא ןתנ םיזראה תאו םינבאכ םלשוריב בהזה-תאו ףסכה-תא ךלמה ןתיו 15 .ברל הלפשב-רשא םימקשכ וחקי אוקמ ךלמה ירחס אוקמו םירצממ המלשל רשא םיסוסה אצומו 16 .ריחמב ןכו האמו םישמחב סוסו ףסכ תואמ ששב הבכרמ םירצממ ואיצויו ולעיו 17 .ואיצוי םדיב םרא יכלמו םיתחה יכלמ-לכל .ותוכלמל תיבו הוהי םשל תיב תונבל המלש רמאיו 18