II Chronicles chapter 2 קרפ ב םימיה ירבד םיחצנמו רהב בצח שיא ףלא םינומשו לבס שיא ףלא םיעבש המלש רפסיו 1 .תואמ ששו םיפלא תשלש םהילע ול-חלשתו יבא דיוד-םע תישע רשאכ רמאל רצ-ךלמ םרוח-לא המלש חלשיו 2 .וב תבשל תיב ול-תונבל םיזרא -תרטק וינפל ריטקהל ול שידקהל יהלא הוהי םשל תיב-הנוב ינא הנה 3 הוהי ידעומלו םישדחלו תותבשל ברעלו רקבל תולעו דימת תכרעמו םימס .לארשי-לע תאז םלועל וניהלא .םיהלאה-לכמ וניהלא לודג-יכ לודג הנוב ינא-רשא תיבהו 4 ימו והלכלכי אל םימשה ימשו םימשה יכ תיב ול-תונבל חכ-רצעי ימו 5 .וינפל ריטקהל-םא יכ תיב ול-הנבא רשא ינא ןוגראבו לזרבבו תשחנבו ףסכבו בהזב תושעל םכח-שיא יל-חלש התעו 6 םלשוריבו הדוהיב ימע רשא םימכחה-םע םיחותפ חתפל עדיו תלכתו לימרכו .יבא דיוד ןיכה רשא רשא יתעדי ינא יכ ןונבלהמ םימוגלאו םישורב םיזרא יצע יל-חלשו 7 .ךידבע-םע ידבע הנהו ןונבל יצע תורכל םיעדוי ךידבע .אלפהו לודג הנוב ינא-רשא תיבה יכ ברל םיצע יל ןיכהלו 8 ףלא םירשע םירכ ךידבעל תוכמ םיטח יתתנ םיצעה יתרכל םיבטחל הנהו 9 .ףלא םירשע םיתב ןמשו ףלא םירשע םיתב ןייו ףלא םירשע םירכ םירעשו ךנתנ ומע-תא הוהי תבהאב המלש-לא חלשיו בתכב רצ-ךלמ םרוח רמאיו 10 .ךלמ םהילע ץראה-תאו םימשה-תא השע רשא לארשי יהלא הוהי ךורב םרוח רמאיו 11 הוהיל תיב-הנבי רשא הניבו לכש עדוי םכח ןב ךלמה דיודל ןתנ רשא .ותוכלמל תיבו .יבא םרוחל הניב עדוי םכח-שיא יתחלש התעו 12 תשחנב ףסכבו-בהזב תושעל עדוי ירצ-שיא ויבאו ןד תונב-ןמ השא-ןב 13 חותפ-לכ חתפלו לימרכבו ץובבו תלכתב ןמגראב םיצעבו םינבאב לזרבב .ךיבא דיוד ינדא ימכחו ךימכח-םע ול-ןתני רשא תבשחמ-לכ בשחלו .וידבעל חלשי ינדא רמא רשא ןייהו ןמשה םירעשהו םיטחה התעו 14 םי-לע תודספר ךל םאיבנו ךכרצ-לככ ןונבלה-ןמ םיצע תרכנ ונחנאו 15 .םלשורי םתא הלעת התאו ופי רשא רפסה ירחא לארשי ץראב רשא םיריגה םישנאה-לכ המלש רפסיו 16 .תואמ ששו םיפלא תשלשו ףלא םישמחו האמ ואצמיו ויבא דיוד םרפס ששו םיפלא תשלשו רהב בצח ףלא םינמשו לבס ףלא םיעבש םהמ שעיו 17 .םעה-תא דיבעהל םיחצנמ תואמ