II Chronicles chapter 3 קרפ ב םימיה ירבד דיודל הארנ רשא הירומה רהב םלשוריב הוהי-תיב-תא תונבל המלש לחיו 1 .יסוביה ןנרא ןרגב דיוד םוקמב ןיכה רשא והיבא .ותוכלמל עברא תנשב ינשב ינשה שדחב תונבל לחיו 2 הנושארה הדמב תומא ךראה םיהלאה תיב-תא תונבל המלש דסוה הלאו 3 .םירשע תומא בחרו םישש תומא האמ הבגהו םירשע תומא תיבה-בחר ינפ-לע ךראה ינפ-לע רשא םלואהו 4 .רוהט בהז המינפמ והפציו םירשעו םירמת וילע לעיו בוט בהז והפחיו םישורב ץע הפח לודגה תיבה תאו 5 .תורשרשו .םיורפ בהז בהזהו תראפתל הרקי ןבא תיבה-תא ףציו 6 -לע םיבורכ חתפו בהז ויתותלדו ויתוריקו םיפסה תורקה תיבה-תא ףחיו 7 .תוריקה ובחרו םירשע תומא תיבה-בחר ינפ-לע וכרא םישדקה שדק-תיב-תא שעיו 8 .תואמ שש םירככל בוט בהז והפחיו םירשע תומא .בהז הפח תוילעהו בהז םישמח םילקשל תורמסמל לקשמו 9 .בהז םתא ופציו םיעצעצ השעמ םינש םיבורכ םישדקה שדק-תיבב שעיו 10 ריקל תעגמ שמח תומאל דחאה ףנכ םירשע תומא םכרא םיבורכה יפנכו 11 .רחאה בורכה ףנכל עיגמ שמח תומא תרחאה ףנכהו תיבה שמח תומא תרחאה ףנכהו תיבה ריקל עיגמ שמח תומא דחאה בורכה ףנכו 12 .רחאה בורכה ףנכל הקבד םהילגר-לע םידמע םהו םירשע תומא םישרפ הלאה םיבורכה יפנכ 13 .תיבל םהינפו .םיבורכ וילע לעיו ץובו לימרכו ןמגראו תלכת תכרפה-תא שעיו 14 -לע-רשא תפצהו ךרא שמחו םישלש תומא םינש םידומע תיבה ינפל שעיו 15 .שמח תומא ושאר ןתיו האמ םינומר שעיו םידמעה שאר-לע ןתיו ריבדב תורשרש שעיו 16 .תורשרשב -םש ארקיו לואמשהמ דחאו ןימימ דחא לכיהה ינפ-לע םידומעה-תא םקיו 17 .זעב ילאמשה םשו ןיכי ינימיה