II Chronicles chapter 4 קרפ ב םימיה ירבד תומא רשעו ובחר המא םירשעו וכרא המא םירשע תשחנ חבזמ שעיו 1 .ותמוק המאב שמחו ביבס לוגע ותפש-לא ותפשמ המאב רשע קצומ םיה-תא שעיו 2 .ביבס ותא בסי המאב םישלש וקו ותמוק -תא םיפיקמ המאב רשע ותא םיבבוס ביבס ביבס ול תחת םירקב תומדו 3 .ותקצמב םיקוצי רקבה םירוט םינש ביבס םיה השלשו המי םינפ השולשו הנופצ םינפ השלש רקב רשע םינש-לע דמוע 4 .התיב םהירחא-לכו הלעמלמ םהילע םיהו החרזמ םינפ השלשו הבגנ םינפ םיפלא תשלש םיתב קיזחמ הנשוש חרפ סוכ-תפש השעמכ ותפשו חפט ויבעו 5 .ליכי -תא םהב הצחרל לואמשמ השמחו ןימימ השמח ןתיו הרשע םירויכ שעיו 6 .וב םינהכל הצחרל םיהו םב וחידי הלועה השעמ שמחו ןימימ שמח לכיהב ןתיו םטפשמכ רשע בהזה תורנמ-תא שעיו 7 .לואמשמ שעיו לואמשמ השמחו ןימימ השמח לכיהב חניו הרשע תונחלש שעיו 8 .האמ בהז יקרזמ הפצ םהיתותלדו הרזעל תותלדו הלודגה הרזעהו םינהכה רצח שעיו 9 .תשחנ .הבגנ לוממ המדק תינמיה ףתכמ ןתנ םיה-תאו 10 -תא תושעל םריח לכיו תוקרזמה-תאו םיעיה-תאו תוריסה-תא םרוח שעיו 11 .םיהלאה תיבב המלש ךלמל השע רשא dk`lnd םיתש תוכבשהו םיתש םידומעה שאר-לע תורתכהו תולגהו םינש םידומע 12 .םידומעה שאר-לע רשא תורתכה תולג יתש-תא תוסכל הכבשל םינומר םירוט םינש תוכבשה יתשל תואמ עברא םינומרה-תאו 13 .םידומעה ינפ-לע רשא תורתכה תולג יתש-תא תוסכל תחאה .תונכמה-לע השע תוריכה-תאו השע תונכמה-תאו 14 .ויתחת רשע-םינש רקבה-תאו דחא םיה-תא 15 ויבא םרוח השע םהילכ-לכ-תאו תוגלזמה-תאו םיעיה-תאו תוריסה-תאו 16 .קורמ תשחנ הוהי תיבל המלש ךלמל .התדרצ ןיבו תוכס ןיב המדאה יבעב ךלמה םקצי ןדריה רככב 17 .תשחנה לקשמ רקחנ אל יכ דאמ ברל הלאה םילכה-לכ המלש שעיו 18 -תאו בהזה חבזמ תאו םיהלאה תיב רשא םילכה-לכ תא המלש שעיו 19 .םינפה םחל םהילעו תונחלשה .רוגס בהז ריבדה ינפל טפשמכ םרעבל םהיתרנו תורנמה-תאו 20 .בהז תולכמ אוה בהז םיחקלמהו תורנהו חרפהו 21 ויתותלד תיבה חתפו רוגס בהז תותחמהו תופכהו תוקרזמהו תורמזמהו 22 .בהז לכיהל תיבה יתלדו םישדקה שדקל תוימינפה