II Chronicles chapter 5 קרפ ב םימיה ירבד דיוד ישדק-תא המלש אביו הוהי תיבל המלש השע-רשא הכאלמה-לכ םלשתו 1 .םיהלאה תיב תורצאב ןתנ םילכה-לכ-תאו בהזה-תאו ףסכה-תאו ויבא תובאה יאישנ תוטמה ישאר-לכ-תאו לארשי ינקז-תא המלש ליהקי זא 2 איה דיוד ריעמ הוהי-תירב ןורא-תא תולעהל םלשורי-לא לארשי ינבל .ןויצ .יעבשה שדחה אוה גחב לארשי שיא-לכ ךלמה-לא ולהקיו 3 .ןוראה-תא םיולה ואשיו לארשי ינקז לכ ואביו 4 םתא ולעה להאב רשא שדקה ילכ-לכ-תאו דעומ להא-תאו ןוראה-תא ולעיו 5 .םיולה םינהכה ןאצ םיחבזמ ןוראה ינפל וילע םידעונה לארשי תדע-לכו המלש ךלמהו 6 .ברמ ונמי אלו ורפסי-אל רשא רקבו שדק-לא תיבה ריבד-לא ומוקמ-לא הוהי-תירב ןורא-תא םינהכה ואיביו 7 .םיבורכה יפנכ תחת-לא םישדקה -לע םיבורכה וסכיו ןוראה םוקמ-לע םיפנכ םישרפ םיבורכה ויהיו 8 .הלעמלמ וידב-לעו ןוראה וארי אלו ריבדה ינפ-לע ןוראה-ןמ םידבה ישאר ואריו םידבה וכיראיו 9 .הזה םויה דע םש-יהיו הצוחה ינב-םע הוהי תרכ רשא ברחב השמ ןתנ-רשא תוחלה ינש קר ןוראב ןיא 10 .םירצממ םתאצב לארשי ןיא ושדקתה םיאצמנה םינהכה-לכ יכ שדקה-ןמ םינהכה תאצב יהיו 11 .תוקלחמל רומשל םישבלמ םהיחאלו םהינבלו ןותדיל ןמיהל ףסאל םלכל םיררשמה םיולהו 12 האמל םינהכ םהמעו חבזמל חרזמ םידמע תורנכו םילבנבו םיתלצמב ץוב .תורצצחב םיררצחמ םירשעו הוהיל תודהלו ללהל דחא-לוק עימשהל םיררשמלו םירצצחמל דחאכ יהיו 13 יכ בוט יכ הוהיל ללהבו רישה ילכבו םיתלצמבו תורצצחב לוק םירהכו .הוהי תיב ןנע אלמ תיבהו ודסח םלועל תיב-תא הוהי-דובכ אלמ-יכ ןנעה ינפמ תרשל דומעל םינהכה ולכי-אלו 14 .םיהלאה