II Chronicles chapter 6 קרפ ב םימיה ירבד .לפרעב ןוכשל רמא הוהי המלש רמא זא 1 .םימלוע ךתבשל ןוכמו ךל לבז-תיב יתינב ינאו 2 .דמוע לארשי להק-לכו לארשי להק-לכ תא ךרביו וינפ-תא ךלמה בסיו 3 וידיבו יבא דיוד תא ויפב רבד רשא לארשי יהלא הוהי ךורב רמאיו 4 .רמאל אלמ יטבש לכמ ריעב יתרחב-אל םירצמ ץראמ ימע-תא יתאצוה רשא םויה-ןמ 5 ימע-לע דיגנ תויהל שיאב יתרחב-אלו םש ימש תויהל תיב תונבל לארשי .לארשי .לארשי ימע-לע תויהל דיודב רחבאו םש ימש תויהל םלשוריב רחבאו 6 .לארשי יהלא הוהי םשל תיב תונבל יבא דיוד בבל-םע יהיו 7 ימשל תיב תונבל ךבבל-םע היה רשא ןעי יבא דיוד-לא הוהי רמאיו 8 .ךבבל-םע היה יכ תוביטה .ימשל תיבה הנבי-אוה ךיצלחמ אצויה ךנב יכ תיבה הנבת אל התא קר 9 אסכ-לע בשאו יבא דיוד תחת םוקאו רבד רשא ורבד-תא הוהי םקיו 10 .לארשי יהלא הוהי םשל תיבה הנבאו הוהי רבד רשאכ לארשי .לארשי ינב-םע תרכ רשא הוהי תירב םש-רשא ןוראה-תא םש םישאו 11 .ויפכ שרפיו לארשי להק-לכ דגנ הוהי חבזמ ינפל דמעיו 12 שמחו וכרא תומא שמח הרזעה ךותב והנתיו תשחנ רויכ המלש השע-יכ 13 להק-לכ דגנ ויכרב-לע ךרביו וילע דמעיו ותמוק שולש תומאו ובחר תומא .המימשה ויפכ שרפיו לארשי תירבה רמש ץראבו םימשב םיהלא ךומכ-ןיא לארשי יהלא הוהי רמאיו 14 .םבל-לכב ךינפל םיכלהה ךידבעל דסחהו תאלמ ךדיבו ךיפב רבדתו ול תרבד-רשא תא יבא דיוד ךדבעל תרמש רשא 15 .הזה םויכ רמאל ול תרבד רשא תא יבא דיוד ךדבעל רמש לארשי יהלא הוהי התעו 16 םכרד-תא ךינב ורמשי-םא קר לארשי אסכ-לע בשוי ינפלמ שיא ךל תרכי-אל .ינפל תכלה רשאכ יתרותב תכלל .דיודל ךדבעל תרבד רשא ךרבד ןמאי לארשי יהלא הוהי התעו 17 אל םימשה ימשו םימש הנה ץראה-לע םדאה-תא םיהלא בשי םנמאה יכ 18 .יתינב רשא הזה תיבה-יכ ףא ךולכלכי -לאו הנרה-לא עמשל יהלא הוהי ותנחת-לאו ךדבע תלפת-לא תינפו 19 .ךינפל ללפתמ ךדבע רשא הלפתה תרמא רשא םוקמה-לא הלילו םמוי הזה תיבה-לא תוחתפ ךיניע תויהל 20 .הזה םוקמה-לא ךדבע ללפתי רשא הלפתה-לא עומשל םש ךמש םושל התאו הזה םוקמה-לא וללפתי רשא לארשי ךמעו ךדבע ינונחת-לא תעמשו 21 .תחלסו תעמשו םימשה-ןמ ךתבש םוקממ עמשת תיבב ךחבזמ ינפל הלא אבו ותלאהל הלא וב-אשנו והערל שיא אטחי-םא 22 .הזה וכרד תתל עשרל בישהל ךידבע-תא תטפשו תישעו םימשה-ןמ עמשת התאו 23 .ותקדצכ ול תתל קידצ קידצהלו ושארב ךמש-תא ודוהו ובשו ךל-ואטחי יכ ביוא ינפל לארשי ךמע ףגני-םאו 24 .הזה תיבב ךינפל וננחתהו וללפתהו המדאה-לא םתובישהו לארשי ךמע תאטחל תחלסו םימשה-ןמ עמשת התאו 25 .םהיתבאלו םהל התתנ-רשא הזה םוקמה-לא וללפתהו ךל-ואטחי יכ רטמ היהי-אלו םימשה רצעהב 26 .םנעת יכ ןובושי םתאטחמ ךמש-תא ודוהו ךרדה-לא םרות יכ לארשי ךמעו ךידבע תאטחל תחלסו םימשה עמשת התאו 27 .הלחנל ךמעל התתנ-רשא ךצרא-לע רטמ התתנו הב-וכלי רשא הבוטה היהי יכ ליסחו הברא ןוקריו ןופדש היהי-יכ רבד ץראב היהי-יכ בער 28 .הלחמ-לכו עגנ-לכ וירעש ץראב ויביוא ול-רצי יכ ועדי רשא לארשי ךמע לכלו םדאה-לכל היהי רשא הנחת-לכ הלפת-לכ 29 .הזה תיבה-לא ויפכ שרפו ובאכמו ועגנ שיא רשא ויכרד-לככ שיאל התתנו תחלסו ךתבש ןוכמ םימשה-ןמ עמשת התאו 30 .םדאה ינב בבל-תא תעדי ךדבל התא יכ ובבל-תא עדת המדאה ינפ-לע םייח םה-רשא םימיה-לכ ךיכרדב תכלל ךואריי ןעמל 31 .וניתבאל התתנ רשא ךמש ןעמל הקוחר ץראמ אבו אוה לארשי ךמעמ אל רשא ירכנה-לא םגו 32 .הזה תיבה-לא וללפתהו ואבו היוטנה ךעורזו הקזחה ךדיו לודגה ירכנה ךילא ארקי-רשא לככ תישעו ךתבש ןוכממ םימשה-ןמ עמשת התאו 33 ךמש-יכ תעדלו לארשי ךמעכ ךתא הארילו ךמש-תא ץראה ימע-לכ ועדי ןעמל .יתינב רשא הזה תיבה-לע ארקנ ךרד ךילא וללפתהו םחלשת רשא ךרדב ויביוא-לע המחלמל ךמע אצי-יכ 34 .ךמשל יתינב-רשא תיבהו הב תרחב רשא תאזה ריעה .םטפשמ תישעו םתנחת-תאו םתלפת-תא םימשה-ןמ תעמשו 35 ביוא ינפל םתתנו םב תפנאו אטחי-אל רשא םדא ןיא יכ ךל-ואטחי יכ 36 .הבורק וא הקוחר ץרא-לא םהיבוש םובשו םיבש ץראב ךילא וננחתהו ובשו םש-ובשנ רשא ץראב םבבל-לא ובישהו 37 .ונעשרו וניועה ונאטח רמאל וללפתהו םתא ובש-רשא םיבש ץראב םשפנ-לכבו םבל-לכב ךילא ובשו 38 .ךמשל יתינב-רשא תיבלו תרחב רשא ריעהו םתובאל התתנ רשא םצרא ךרד םטפשמ תישעו םהיתנחת-תאו םתלפת-תא ךתבש ןוכממ םימשה-ןמ תעמשו 39 .ךל-ואטח רשא ךמעל תחלסו .הזה םוקמה תלפתל תובשק ךינזאו תוחתפ ךיניע אנ-ויהי יהלא התע 40 םיהלא הוהי ךינהכ ךזע ןוראו התא ךחונל םיהלא הוהי המוק התעו 41 .בוטב וחמשי ךידיסחו העושת ושבלי .ךדבע דיוד ידסחל הרכז ךיחישמ ינפ בשת-לא םיהלא הוהי 42