II Chronicles chapter 7 קרפ ב םימיה ירבד דובכו םיחבזהו הלעה לכאתו םימשהמ הדרי שאהו ללפתהל המלש תולככו 1 .תיבה-תא אלמ הוהי תיב-תא הוהי-דובכ אלמ-יכ הוהי תיב-לא אובל םינהכה ולכי אלו 2 .הוהי םיפא וערכיו תיבה-לע הוהי דובכו שאה תדרב םיאר לארשי ינב לכו 3 .ודסח םלועל יכ בוט יכ הוהיל תודוהו ווחתשיו הפצרה-לע הצרא .הוהי ינפל חבז םיחבז םעה-לכו ךלמהו 4 םירשעו האמ ןאצו ףלא םינשו םירשע רקבה חבז-תא המלש ךלמה חבזיו 5 .םעה-לכו ךלמה םיהלאה תיב-תא וכנחיו ףלא דיוד השע רשא הוהי ריש-ילכב םיולהו םידמע םתורמשמ-לע םינהכהו 6 םירצצחמ םינהכהו םדיב דיוד ללהב ודסח םלועל-יכ הוהיל תודהל ךלמה .םידמע לארשי-לכו םדגנ תאו תולעה םש השע-יכ הוהי-תיב ינפל רשא רצחה ךות-תא המלש שדקיו 7 הלעה-תא ליכהל לוכי אל המלש השע רשא תשחנה חבזמ-יכ םימלשה יבלח .םיבלחה-תאו החנמה-תאו לודג להק ומע לארשי-לכו םימי תעבש איהה תעב גחה-תא המלש שעיו 8 .םירצמ לחנ-דע תמח אובלמ דאמ תעבש גחהו םימי תעבש ושע חבזמה תכנח יכ תרצע ינימשה םויב ושעיו 9 .םימי יבוטו םיחמש םהילהאל םעה-תא חלש יעיבשה שדחל השלשו םירשע םויבו 10 .ומע לארשילו המלשלו דיודל הוהי השע רשא הבוטה-לע בל המלש בל-לע אבה-לכ תאו ךלמה תיב-תאו הוהי תיב-תא המלש לכיו 11 .חילצה ותיבבו הוהי-תיבב תושעל םוקמב יתרחבו ךתלפת-תא יתעמש ול רמאיו הלילב המלש-לא הוהי אריו 12 .חבז תיבל יל הזה -םאו ץראה לוכאל בגח-לע הוצא-ןהו רטמ היהי-אלו םימשה רצעא ןה 13 .ימעב רבד חלשא ובשיו ינפ ושקביו וללפתיו םהילע ימש-ארקנ רשא ימע וענכיו 14 .םצרא-תא אפראו םתאטחל חלסאו םימשה-ןמ עמשא ינאו םיערה םהיכרדמ .הזה םוקמה תלפתל תובשק ינזאו תוחתפ ויהי יניע התע 15 ויהו םלוע-דע םש ימש-תויהל הזה תיבה-תא יתשדקהו יתרחב התעו 16 .םימיה-לכ םש יבלו יניע ךיתיוצ רשא לככ תושעלו ךיבא דיוד ךלה רשאכ ינפל ךלת-םא התאו 17 .רומשת יטפשמו יקחו ךל תרכי-אל רמאל ךיבא דיודל יתרכ רשאכ ךתוכלמ אסכ תא יתומיקהו 18 .לארשיב לשומ שיא םתכלהו םכינפל יתתנ רשא יתוצמו יתוקח םתבזעו םתא ןובושת-םאו 19 .םהל םתיוחתשהו םירחא םיהלא םתדבעו ימשל יתשדקה רשא הזה תיבה-תאו םהל יתתנ רשא יתמדא לעמ םיתשתנו 20 .םימעה-לכב הנינשלו לשמל וננתאו ינפ לעמ ךילשא הוהי השע המב רמאו םשי וילע רבע-לכל ןוילע היה רשא הזה תיבהו 21 .הזה תיבלו תאזה ץראל הככ םירצמ ץראמ םאיצוה רשא םהיתבא יהלא הוהי-תא ובזע רשא לע ורמאו 22 -לכ תא םהילע איבה ןכ-לע םודבעיו םהל ווחתשיו םירחא םיהלאב וקיזחיו .תאזה הערה