II Chronicles chapter 8 קרפ ב םימיה ירבד .ותיב-תאו הוהי תיב-תא המלש הנב רשא הנש םירשע ץקמ יהיו 1 .לארשי ינב-תא םש בשויו םתא המלש הנב המלשל םרוח ןתנ רשא םירעהו 2 .הילע קזחיו הבוצ תמח המלש ךליו 3 .תמחב הנב רשא תונכסמה ירע-לכ תאו רבדמב רמדת-תא ןביו 4 תומוח רוצמ ירע ןותחתה ןורוח תיב-תאו ןוילעה ןורוח תיב-תא ןביו 5 .חירבו םיתלד תאו בכרה ירע-לכ תאו המלשל ויה רשא תונכסמה ירע-לכ תאו תלעב-תאו 6 לכבו ןונבלבו םלשוריב תונבל קשח רשא המלש קשח-לכ תאו םישרפה ירע .ותלשממ ץרא אל רשא יסוביהו יוחהו יזרפהו ירמאהו יתחה-ןמ רתונה םעה-לכ 7 .המה לארשימ םלעיו לארשי ינב םולכ-אל רשא ץראב םהירחא ורתונ רשא םהינב-ןמ 8 .הזה םויה דע סמל המלש ישנא המה-יכ ותכאלמל םידבעל המלש ןתנ-אל רשא לארשי ינב-ןמו 9 .וישרפו ובכר ירשו וישילש ירשו המחלמ .םעב םידרה םיתאמו םישמח המלש ךלמל-רשא םיביצנה ירש הלאו 10 -אל רמא יכ הל-הנב רשא תיבל דיוד ריעמ המלש הלעה הערפ-תב-תאו 11 ןורא םהילא האב-רשא המה שדק-יכ לארשי-ךלמ דיוד תיבב יל השא בשת .הוהי .םלואה ינפל הנב רשא הוהי חבזמ לע הוהיל תולע המלש הלעה זא 12 שולש תודעומלו םישדחלו תותבשל השמ תוצמכ תולעהל םויב םוי-רבדבו 13 .תוכסה גחבו תועבשה גחבו תוצמה גחב הנשב םימעפ -לע םיולהו םתדבע-לע םינהכה תוקלחמ-תא ויבא-דיוד טפשמכ דמעיו 14 םתוקלחמב םירעושהו ומויב םוי-רבדל םינהכה דגנ תרשלו ללהל םתורמשמ .םיהלאה-שיא דיוד תוצמ ןכ יכ רעשו רעשל .תורצאלו רבד-לכל םיולהו םינהכה-לע ךלמה תוצמ ורס אלו 15 תיב םלש ותלכ-דעו הוהי-תיב דסומ םויה-דע המלש תכאלמ-לכ ןכתו 16 .הוהי .םודא ץראב םיה תפש-לע תוליא-לאו רבג-ןויצעל המלש ךלה זא 17 ידבע-םע ואביו םי יעדוי םידבעו תוינוא וידבע-דיב םרוח ול-חלשיו 18 ךלמה-לא ואיביו בהז רככ םישמחו תואמ-עברא םשמ וחקיו הריפוא המלש .המלש