II Chronicles chapter 9 קרפ ב םימיה ירבד םלשוריב תודיחב המלש-תא תוסנל אובתו המלש עמש-תא העמש אבש-תכלמו 1 -לא אובתו הרקי ןבאו ברל בהזו םימשב םיאשנ םילמגו דאמ דבכ ליחב .הבבל-םע היה רשא-לכ תא ומע רבדתו המלש .הל דיגה אל רשא המלשמ רבד םלענ-אלו הירבד-לכ-תא המלש הל-דגיו 2 .הנב רשא תיבהו המלש תמכח תא אבש-תכלמ ארתו 3 ויקשמו םהישובלמו ויתרשמ דמעמו וידבע בשומו ונחלש לכאמו 4 .חור הב דוע היה-אלו הוהי תיב הלעי רשא ותילעו םהישובלמו .ךתמכח-לעו ךירבד-לע יצראב יתעמש רשא רבדה תמא ךלמה-לא רמאתו 5 יל-דגה אל הנהו יניע הניארתו יתאב-רשא דע םהירבדל יתנמאה-אלו 6 .יתעמש רשא העומשה-לע תפסי ךתמכח תיברמ יצח .ךתמכח-תא םיעמשו דימת ךינפל םידמעה הלא ךידבע ירשאו ךישנא ירשא 7 ךיהלא הוהיל ךלמל ואסכ-לע ךתתל ךב ץפח רשא ךורב ךיהלא הוהי יהי 8 טפשמ תושעל ךלמל םהילע ךנתיו םלועל ודימעהל לארשי-תא ךיהלא תבהאב .הקדצו היה אלו הרקי ןבאו דאמ ברל םימשבו בהז רככ םירשעו האמ ךלמל ןתתו 9 .המלש ךלמל אבש-תכלמ הנתנ-רשא אוהה םשבכ יצע ואיבה ריפואמ בהז ואיבה-רשא המלש ידבעו םריח ידבע-םגו 10 .הרקי ןבאו םימוגלא תורנכו ךלמה תיבלו הוהי-תיבל תולסמ םימוגלאה יצע-תא ךלמה שעיו 11 .הדוהי ץראב םינפל םהכ וארנ-אלו םירשל םילבנו האיבה-רשא דבלמ הלאש רשא הצפח-לכ-תא אבש-תכלמל ןתנ המלש ךלמהו 12 .הידבעו איה הצראל ךלתו ךפהתו ךלמה-לא ירככ ששו םיששו תואמ שש תחא הנשב המלשל אב-רשא בהזה לקשמ יהיו 13 .בהז ץראה תוחפו ברע יכלמ-לכו םיאיבמ םירחסהו םירתה ישנאמ דבל 14 .המלשל ףסכו בהז םיאיבמ -לע הלעי טוחש בהז תואמ שש טוחש בהז הנצ םיתאמ המלש ךלמה שעיו 15 .תחאה הנצה תחאה ןגמה-לע הלעי בהז תואמ שלש טוחש בהז םינגמ תואמ-שלשו 16 .ןונבלה רעי תיבב ךלמה םנתיו .רוהט בהז והפציו לודג ןש-אסכ ךלמה שעיו 17 םוקמ-לע הזמו הזמ תודיו םיזחאמ אסכל בהזב שבכו אסכל תולעמ ששו 18 .תודיה לצא םידמע תוירא םינשו תבשה ןכ השענ-אל הזמו הזמ תולעמה שש-לע םש םידמע תוירא רשע םינשו 19 .הכלממ-לכל רוגס בהז ןונבלה רעי-תיב ילכ לכו בהז המלש ךלמה הקשמ ילכ לכו 20 .המואמל המלש ימיב בשחנ ףסכ ןיא הנאובת םינש שולשל תחא םרוח ידבע םע שישרת תוכלה ךלמל תוינא-יכ 21 .םייכותו םיפוקו םיבהנש ףסכו בהז תואשנ שישרת תוינא .המכחו רשעל ץראה יכלמ לכמ המלש ךלמה לדגיו 22 ןתנ-רשא ותמכח-תא עמשל המלש ינפ-תא םישקבמ ץראה יכלמ לכו 23 .ובלב םיהלאה םימשבו קשנ תומלשו בהז ילכו ףסכ ילכ ותחנמ שיא םיאיבמ םהו 24 .הנשב הנש-רבד םידרפו םיסוס ףלא רשע-םינשו תובכרמו םיסוס תוירא םיפלא תעברא המלשל יהיו 25 .םלשוריב ךלמה-םעו בכרה ירעב םחיניו םישרפ .םירצמ לובג דעו םיתשלפ ץרא-דעו רהנה-ןמ םיכלמה-לכב לשומ יהיו 26 -רשא םימקשכ ןתנ םיזראה תאו םינבאכ םלשוריב ףסכה-תא ךלמה ןתיו 27 .ברל הלפשב .תוצראה-לכמו המלשל םירצממ םיסוס םיאיצומו 28 ןתנ ירבד-לע םיבותכ םה-אלה םינורחאהו םינשארה המלש ירבד ראשו 29 .טבנ-ןב םעברי-לע הזחה ידעי תוזחבו ינולישה היחא תאובנ-לעו איבנה .הנש םיעברא לארשי-לכ-לע םלשוריב המלש ךלמיו 30 ונב םעבחר ךלמיו ויבא דיוד ריעב והרבקיו ויתבא-םע המלש בכשיו 31 .ויתחת