II Chronicles chapter 10 קרפ ב םימיה ירבד .ותא ךילמהל לארשי-לכ ואב םכש יכ המכש םעבחר ךליו 1 ךלמה המלש ינפמ חרב רשא םירצמב אוהו טבנ-ןב םעברי עמשכ יהיו 2 .םירצממ םעברי בשיו .רמאל םעבחר-לא ורבדיו לארשי-לכו םעברי אביו ול-וארקיו וחלשיו 3 ןתנ-רשא דבכה ולעמו השקה ךיבא תדבעמ לקה התעו ונלע-תא השקה ךיבא 4 .ךדבענו ונילע .םעה ךליו ילא ובושו םימי תשלש דוע םהלא רמאיו 5 ותיהב ויבא המלש ינפל םידמע ויה-רשא םינקזה-תא םעבחר ךלמה ץעויו 6 .רבד הזה-םעל בישהל םיצעונ םתא ךיא רמאל יח םהלא תרבדו םתיצרו הזה םעהל בוטל היהת-םא רמאל וילא ורבדיו 7 .םימיה-לכ םידבע ךל ויהו םיבוט םירבד ותא ולדג רשא םידליה-תא ץעויו והצעי רשא םינקזה תצע-תא בזעיו 8 .וינפל םידמעה ילא ורבד רשא הזה םעה-תא רבד בישנו םיצעונ םתא המ םהלא רמאיו 9 .ונילע ךיבא ןתנ-רשא לעה-ןמ לקה רמאל ורבד-רשא םעל רמאת-הכ רמאל ותא ולדג רשא םידליה ותא ורבדיו 10 ינטק םהלא רמאת הכ ונילעמ לקה התאו ונלע-תא דיבכה ךיבא רמאל ךילא .יבא ינתממ הבע םכתא רסי יבא םכלע-לע ףיסא ינאו דבכ לע םכילע סימעה יבא התעו 11 .םיברקעב ינאו םיטושב רמאל ךלמה רבד רשאכ ישלשה םויב םעבחר-לא םעה-לכו םעברי אביו 12 .ישלשה םויב ילא ובוש .םינקזה תצע תא םעבחר ךלמה בזעיו השק ךלמה םנעיו 13 יבא וילע ףיסא ינאו םכלע-תא דיבכא רמאל םידליה תצעכ םהלא רבדיו 14 .םיברקעב ינאו םיטושב םכתא רסי הוהי םיקה ןעמל םיהלאה םעמ הבסנ התיה-יכ םעה-לא ךלמה עמש-אלו 15 .טבנ-ןב םעברי-לא ינולשה והיחא דיב רבד רשא ורבד-תא ונל-המ רמאל ךלמה-תא םעה ובישיו םהל ךלמה עמש-אל יכ לארשי-לכו 16 דיוד ךתיב האר התע לארשי ךילהאל שיא ישי-ןבב הלחנ-אלו דיודב קלח .וילהאל לארשי-לכ ךליו .םעבחר םהילע ךלמיו הדוהי ירעב םיבשיה לארשי ינבו 17 ןבא לארשי-ינב וב-ומגריו סמה-לע רשא םרדה-תא םעבחר ךלמה חלשיו 18 .םלשורי סונל הבכרמב תולעל ץמאתה םעבחר ךלמהו תמיו .הזה םויה דע דיוד תיבב לארשי ועשפיו 19