II Chronicles chapter 11 קרפ ב םימיה ירבד ףלא םינומשו האמ ןמינבו הדוהי תיב-תא להקיו םלשורי םעבחר אביו 1 .םעבחרל הכלממה-תא בישהל לארשי-םע םחלהל המחלמ השע רוחב .רמאל םיהלאה-שיא והיעמש-לא הוהי-רבד יהיו 2 ןמינבו הדוהיב לארשי-לכ לאו הדוהי ךלמ המלש-ןב םעבחר-לא רמא 3 .רמאל יתאמ יכ ותיבל שיא ובוש םכיחא-םע ומחלת-אלו ולעת-אל הוהי רמא הכ 4 .םעברי-לא תכלמ ובשיו הוהי ירבד-תא ועמשיו הזה רבדה היהנ .הדוהיב רוצמל םירע ןביו םלשוריב םעבחר בשיו 5 .עוקת-תאו םטיע-תאו םחל-תיב-תא ןביו 6 .םלדע-תאו וכוש-תאו רוצ-תיב-תאו 7 .ףיז-תאו השרמ-תאו תג-תאו 8 .הקזע-תאו שיכל-תאו םירודא-תאו 9 .תורצמ ירע ןמינבבו הדוהיב רשא ןורבח-תאו ןוליא-תאו הערצ-תאו 10 .ןייו ןמשו לכאמ תורצאו םידיגנ םהב ןתיו תורצמה-תא קזחיו 11 הדוהי ול-יהיו דאמ הברהל םקזחיו םיחמרו תונצ ריעו ריע-לכבו 12 .ןמינבו .םלובג-לכמ וילע ובציתה לארשי-לכב רשא םיולהו םינהכהו 13 -יכ םלשורילו הדוהיל וכליו םתזחאו םהישרגמ-תא םיולה ובזע-יכ 14 .הוהיל ןהכמ וינבו םעברי םחינזה .השע רשא םילגעלו םיריעשלו תומבל םינהכ ול-דמעיו 15 יהלא הוהי-תא שקבל םבבל-תא םינתנה לארשי יטבש לכמ םהירחאו 16 .םהיתובא יהלא הוהיל חובזל םלשורי ואב לארשי יכ שולש םינשל המלש-ןב םעבחר-תא וצמאיו הדוהי תוכלמ-תא וקזחיו 17 .שולש םינשל המלשו דיוד ךרדב וכלה באילא-תב ליהיבא דיוד-ןב תומירי-ןב תלחמ-תא השא םעבחר ול-חקיו 18 .ישי-ןב .םהז-תאו הירמש-תאו שועי-תא םינב ול דלתו 19 -תאו יתע-תאו היבא-תא ול דלתו םולשבא-תב הכעמ-תא חקל הירחאו 20 .תימלש-תאו אזיז םישנ יכ וישגליפו וישנ-לכמ םולשבא-תב הכעמ-תא םעבחר בהאיו 21 םיששו םינב הנומשו םירשע דלויו םישש םישגליפו אשנ הרשע-הנומש .תונב .וכילמהל יכ ויחאב דיגנל הכעמ-ןב היבא-תא םעבחר שארל דמעיו 22 תורצמה ירע לכל ןמינבו הדוהי תוצרא-לכל וינב-לכמ ץרפיו ןביו 23 .םישנ ןומה לאשיו ברל ןוזמה םהל ןתיו