II Chronicles chapter 12 קרפ ב םימיה ירבד לארשי-לכו הוהי תרות-תא בזע ותקזחכו םעבחר תוכלמ ןיכהכ יהיו 1 .ומע יכ םלשורי-לע םירצמ-ךלמ קשיש הלע םעבחר ךלמל תישימחה הנשב יהיו 2 .הוהיב ולעמ ומע ואב-רשא םעל רפסמ ןיאו םישרפ ףלא םיששבו בכר םיתאמו ףלאב 3 .םישוכו םייכס םיבול םירצממ .םלשורי-דע אביו הדוהיל רשא תורצמה ירע-תא דכליו 4 ינפמ םלשורי-לא ופסאנ-רשא הדוהי ירשו םעבחר-לא אב איבנה היעמשו 5 -דיב םכתא יתבזע ינא-ףאו יתא םתבזע םתא הוהי רמא-הכ םהל רמאיו קשיש .קשיש .הוהי קידצ ורמאיו ךלמהו לארשי-ירש וענכיו 6 אל וענכנ רמאל היעמש-לא הוהי-רבד היה וענכנ יכ הוהי תוארבו 7 .קשיש-דיב םלשוריב יתמח ךתת-אלו הטילפל טעמכ םהל יתתנו םתיחשא .תוצראה תוכלממ תדובעו יתדובע ועדיו םידבעל ול-ויהי יכ 8 -תאו הוהי-תיב תורצא-תא חקיו םלשורי-לע םירצמ-ךלמ קשיש לעיו 9 .המלש השע רשא בהזה ינגמ-תא חקיו חקל לכה-תא ךלמה תיב תורצא םיצרה ירש די-לע דיקפהו תשחנ ינגמ םהיתחת םעבחר ךלמה שעיו 10 .ךלמה תיב חתפ mixnyd את-לא םובשהו םואשנו םיצרה ואב הוהי תיב ךלמה אוב-ידמ יהיו 11 .םיצרה םירבד היה הדוהיב םגו הלכל תיחשהל אלו הוהי-ףא ונממ בש וענכהבו 12 .םיבוט םעבחר הנש תחאו םיעברא-ןב יכ ךלמיו םלשוריב םעבחר ךלמה קזחתיו 13 ומש-תא םושל הוהי רחב-רשא ריעה םלשוריב ךלמ הנש הרשע עבשו וכלמב .תינמעה המענ ומא םשו לארשי יטבש לכמ םש .הוהי-תא שורדל ובל ןיכה אל יכ ערה שעיו 14 היעמש ירבדב םיבותכ םה-אלה םינורחאהו םינשארה םעבחר ירבדו 15 .םימיה-לכ םעבריו םעבחר תומחלמו שחיתהל הזחה ודעו איבנה .ויתחת ונב היבא ךלמיו דיוד ריעב רבקיו ויתבא-םע םעבחר בכשיו 16