II Chronicles chapter 13 קרפ ב םימיה ירבד .הדוהי-לע היבא ךלמיו םעברי ךלמל הרשע הנומש תנשב 1 המחלמו העבג-ןמ לאירוא-תב והיכימ ומא םשו םלשוריב ךלמ םינש שולש 2 .םעברי ןיבו היבא ןיב התיה רוחב שיא ףלא תואמ-עברא המחלמ ירובג ליחב המחלמה-תא היבא רסאיו 3 .ליח רובג רוחב שיא ףלא תואמ הנומשב המחלמ ומע ךרע םעבריו -לכו םעברי ינועמש רמאיו םירפא רהב רשא םירמצ רהל לעמ היבא םקיו 4 .לארשי לארשי-לע דיודל הכלממ ןתנ לארשי יהלא הוהי יכ תעדל םכל אלה 5 .חלמ תירב וינבלו ול םלועל .וינדא-לע דרמיו דיוד-ןב המלש דבע טבנ-ןב םעברי םקיו 6 המלש-ןב םעבחר-לע וצמאתיו לעילב ינב םיקר םישנא וילע וצבקיו 7 .םהינפל קזחתה אלו בבל-ךרו רענ היה םעבחרו ןומה םתאו דיוד ינב דיב הוהי תכלממ ינפל קזחתהל םירמא םתא התעו 8 .םיהלאל םעברי םכל השע רשא בהז ילגע םכמעו בר םינהכ םכל ושעתו םיולהו ןרהא ינב-תא הוהי ינהכ-תא םתחדה אלה 9 אלל ןהכ היהו העבש םליאו רקב-ןב רפב ודי אלמל אבה-לכ תוצראה ימעכ .םיהלא ןרהא ינב הוהיל םיתרשמ םינהכו והנבזע אלו וניהלא הוהי ונחנאו 10 .תכאלמב םיולהו תכרעמו םימס-תרטקו ברעב-ברעבו רקבב-רקבב תולע הוהיל םירטקמו 11 םירמש-יכ ברעב ברעב רעבל היתרנו בהזה תרונמו רוהטה ןחלשה-לע םחל .ותא םתבזע םתאו וניהלא הוהי תרמשמ-תא ונחנא ינב םכילע עירהל העורתה תורצצחו וינהכו םיהלאה שארב ונמע הנהו 12 .וחילצת אל-יכ םכיתבא-יהלא הוהי-םע ומחלת-לא לארשי בראמהו הדוהי ינפל ויהיו םהירחאמ אובל בראמה-תא בסה םעבריו 13 .םהירחאמ םינהכהו הוהיל וקעציו רוחאו םינפ המחלמה םהל הנהו הדוהי ונפיו 14 .תורצצחב םירצצחמ םעברי-תא ףגנ םיהלאהו הדוהי שיא עירהב יהיו הדוהי שיא ועיריו 15 .הדוהיו היבא ינפל לארשי-לכו .םדיב םיהלא םנתיו הדוהי ינפמ לארשי-ינב וסוניו 16 ףלא תואמ-שמח לארשימ םיללח ולפיו הבר הכמ ומעו היבא םהב וכיו 17 .רוחב שיא הוהי-לע ונעשנ יכ הדוהי ינב וצמאיו איהה תעב לארשי-ינב וענכיו 18 .םהיתובא יהלא היתונב-תאו לא-תיב-תא םירע ונממ דכליו םעברי ירחא היבא ףדריו 19 .היתנבו ןורפע-תאו היתונב-תאו הנשי-תאו .תמיו הוהי והפגיו והיבא ימיב דוע םעברי-חכ רצע-אלו 20 םינב םינשו םירשע דלויו הרשע עברא םישנ ול-אשיו והיבא קזחתיו 21 .תונב הרשע ששו .ודע איבנה שרדמב םיבותכ וירבדו ויכרדו היבא ירבד רתיו 22 ויתחת ונב אסא ךלמיו דיוד ריעב ותא ורבקיו ויתבא-םע היבא בכשיו 23 .םינש רשע ץראה הטקש וימיב