II Chronicles chapter 15 קרפ ב םימיה ירבד .םיהלא חור וילע התיה דדוע-ןב והירזעו 1 םכמע הוהי ןמינבו הדוהי-לכו אסא ינועמש ול רמאיו אסא ינפל אציו 2 .םכתא בזעי והבזעת-םאו םכל אצמי והשרדת-םאו ומע םכתויהב .הרות אללו הרומ ןהכ אללו תמא יהלא אלל לארשיל םיבר םימיו 3 .םהל אצמיו והשקביו לארשי יהלא הוהי-לע ול-רצב בשיו 4 יבשוי-לכ לע תובר תמוהמ יכ אבלו אצויל םולש ןיא םהה םיתעבו 5 .תוצראה .הרצ-לכב םממה םיהלא-יכ ריעב ריעו יוגב-יוג ותתכו 6 .םכתלעפל רכש שי יכ םכידי ופרי-לאו וקזח םתאו 7 םיצוקשה רבעיו קזחתה איבנה דדע האובנהו הלאה םירבדה אסא עמשכו 8 חבזמ-תא שדחיו םירפא רהמ דכל רשא םירעה-ןמו ןמינבו הדוהי ץרא-לכמ .הוהי םלוא ינפל רשא הוהי -יכ ןועמשמו השנמו םירפאמ םהמע םירגהו ןמינבו הדוהי-לכ-תא ץבקיו 9 .ומע ויהלא הוהי-יכ םתארב ברל לארשימ וילע ולפנ .אסא תוכלמל הרשע-שמח תנשל ישילשה שדחב םלשורי וצבקיו 10 תעבש ןאצו תואמ עבש רקב ואיבה ללשה-ןמ אוהה םויב הוהיל וחבזיו 11 .םיפלא .םשפנ-לכבו םבבל-לכב םהיתובא יהלא הוהי-תא שורדל תירבב ואביו 12 שיאמל לודג-דעו ןטק-ןמל תמוי לארשי-יהלא הוהיל שרדי-אל רשא לכו 13 .השא-דעו .תורפושבו תורצצחבו העורתבו לודג לוקב הוהיל ועבשיו 14 והשקב םנוצר-לכבו ועבשנ םבבל-לכב יכ העובשה-לע הדוהי-לכ וחמשיו 15 .ביבסמ םהל הוהי חניו םהל אצמיו תרכיו תצלפמ הרשאל התשע-רשא הריבגמ הריסה ךלמה אסא םא הכעמ-םגו 16 .ןורדק לחנב ףרשיו קדיו התצלפמ-תא אסא .וימי-לכ םלש היה אסא-בבל קר לארשימ ורס-אל תומבהו 17 .םילכו בהזו ףסכ םיהלאה תיב וישדקו ויבא ישדק-תא אביו 18 .אסא תוכלמל שמחו םישלש-תנש דע התיה אל המחלמו 19