II Chronicles chapter 16 קרפ ב םימיה ירבד -תא ןביו הדוהי-לע לארשי-ךלמ אשעב הלע אסא תוכלמל ששו םישלש תנשב 1 .הדוהי ךלמ אסאל אבו אצוי תת יתלבל המרה דדה-ןב-לא חלשיו ךלמה תיבו הוהי תיב תורצאמ בהזו ףסכ אסא אציו 2 .רמאל קשמרדב בשויה םרא ךלמ ךל בהזו ףסכ ךל יתחלש הנה ךיבא ןיבו יבא ןיבו ךניבו יניב תירב 3 .ילעמ הלעיו לארשי ךלמ אשעב-תא ךתירב רפה ירע-לא ול-רשא םיליחה ירש-תא חלשיו אסא ךלמה-לא דדה ןב עמשיו 4 .ילתפנ ירע תונכסמ-לכ תאו םימ לבא תאו ןד-תאו ןויע-תא וכיו לארשי .ותכאלמ-תא תבשיו המרה-תא תונבמ לדחיו אשעב עמשכ יהיו 5 הנב רשא היצע-תאו המרה ינבא-תא ואשיו הדוהי-לכ-תא חקל ךלמה אסאו 6 .הפצמה-תאו עבג-תא םהב ןביו אשעב -לע ךנעשהב וילא רמאיו הדוהי ךלמ אסא-לא הארה יננח אב איהה תעבו 7 .ךדימ םרא-ךלמ ליח טלמנ ןכ-לע ךיהלא הוהי-לע תנעשנ אלו םרא ךלמ דאמ הברהל םישרפלו בכרל ברל ליחל ויה םיבולהו םישוכה אלה 8 .ךדיב םנתנ הוהי-לע ךנעשהבו תלכסנ וילא םלש םבבל-םע קזחתהל ץראה-לכב תוטטשמ ויניע הוהי יכ 9 .תומחלמ ךמע שי התעמ יכ תאז-לע ץצריו תאז-לע ומע ףעזב-יכ תכפהמה תיב והנתיו הארה-לא אסא סעכיו 10 .איהה תעב םעה-ןמ אסא םיכלמה רפס-לע םיבותכ םנה םינורחאהו םינושארה אסא ירבד הנהו 11 .לארשיו הדוהיל -םגו וילח הלעמל-דע וילגרב ותוכלמל עשתו םישולש תנשב אסא אלחיו 12 .םיאפרב יכ הוהי-תא שרד-אל וילחב .וכלמל תחאו םיעברא תנשב תמיו ויתבא-םע אסא בכשיו 13 אלמ רשא בכשמב והביכשיו דיוד ריעב ול-הרכ רשא ויתרבקב והרבקיו 14 .דאמל-דע הלודג הפרש ול-ופרשיו השעמ תחקרמב םיחקרמ םינזו םימשב