II Chronicles chapter 17 קרפ ב םימיה ירבד .לארשי-לע קזחתיו ויתחת ונב טפשוהי ךלמיו 1 ירעבו הדוהי ץראב םיביצנ ןתיו תורצבה הדוהי ירע-לכב ליח-ןתיו 2 .ויבא אסא דכל רשא םירפא שרד אלו םינשארה ויבא דיוד יכרדב ךלה יכ טפשוהי-םע הוהי יהיו 3 .םילעבל .לארשי השעמכ אלו ךלה ויתוצמבו שרד ויבא יהלאל יכ 4 ול-יהיו טפשוהיל החנמ הדוהי-לכ ונתיו ודיב הכלממה-תא הוהי ןכיו 5 .ברל דובכו-רשע .הדוהימ םירשאה-תאו תומבה-תא ריסה דועו הוהי יכרדב ובל הבגיו 6 לאנתנלו הירכזלו הידבעלו ליח-ןבל וירשל חלש וכלמל שולש תנשבו 7 .הדוהי ירעב דמלל והיכימלו ןתנוהיו תומירמשו לאהשעו והידבזו והינתנו והיעמש םיולה םהמעו 8 .םינהכה םרוהיו עמשילא םהמעו םיולה הינודא בוטו והיבוטו והינדאו ודמליו הדוהי ירע-לכב ובסיו הוהי תרות רפס םהמעו הדוהיב ודמליו 9 .םעב ומחלנ אלו הדוהי תוביבס רשא תוצראה תוכלממ-לכ לע הוהי דחפ יהיו 10 .טפשוהי-םע םיאיבמ םיאיברעה םג אשמ ףסכו החנמ טפשוהיל םיאיבמ םיתשלפ-ןמו 11 .תואמ עבשו םיפלא תעבש םישיתו תואמ עבשו םיפלא תעבש םיליא ןאצ ול ירעו תוינריב הדוהיב ןביו הלעמל-דע לדגו ךלה טפשוהי יהיו 12 .תונכסמ .םלשוריב ליח ירובג המחלמ ישנאו הדוהי ירעב ול היה הבר הכאלמו 13 ירובג ומעו רשה הנדע םיפלא ירש הדוהיל םהיתובא תיבל םתדקפ הלאו 14 .ףלא תואמ שלש ליח .ףלא םינומשו םיתאמ ומעו רשה ןנחוהי ודי-לעו 15 .ליח רובג ףלא םיתאמ ומעו הוהיל בדנתמה ירכז-ןב היסמע ודי-לעו 16 .ףלא םיתאמ ןגמו תשק-יקשנ ומעו עדילא ליח רובג ןמינב-ןמו 17 .אבצ יצולח ףלא םינומשו-האמ ומעו דבזוהי ודי-לעו 18 .הדוהי-לכב רצבמה ירעב ךלמה ןתנ-רשא דבלמ ךלמה-תא םיתרשמה הלא 19