II Chronicles chapter 18 קרפ ב םימיה ירבד .באחאל ןתחתיו ברל דובכו רשע טפשוהיל יהיו 1 םעלו ברל רקבו ןאצ באחא ול-חבזיו ןורמשל באחא-לא םינש ץקל דריו 2 .דעלג תומר-לא תולעל והתיסיו ומע רשא דעלג תמר ימע ךלתה הדוהי ךלמ טפשוהי-לא לארשי-ךלמ באחא רמאיו 3 .המחלמב ךמעו ימע ךמעכו ךומכ ינומכ ול רמאיו .הוהי רבד-תא םויכ אנ-שרד לארשי ךלמ-לא טפשוהי רמאיו 4 -לא ךלנה םהלא רמאיו שיא תואמ עברא םיאבנה-תא לארשי-ךלמ ץבקיו 5 .ךלמה דיב םיהלאה ןתיו הלע ורמאיו לדחא-םא המחלמל דעלג znx .ותאמ השרדנו דוע הוהיל איבנ הפ ןיאה טפשוהי רמאיו 6 ינאו ותאמ הוהי-תא שורדל דחא-שיא דוע טפשוהי-לא לארשי-ךלמ רמאיו 7 -ןב והיכימ אוה הערל וימי-לכ יכ הבוטל ילע אבנתמ ונניא-יכ והיתאנש .ןכ ךלמה רמאי-לא טפשוהי רמאיו אלמי .אלמי-ןב והכימ רהמ רמאיו דחא סירס-לא לארשי ךלמ ארקיו 8 םידגב םישבלמ ואסכ-לע שיא םיבשוי הדוהי-ךלמ טפשוהיו לארשי ךלמו 9 .םהינפל םיאבנתמ םיאיבנה-לכו ןורמש רעש חתפ ןרגב םיבשיו הלאב הוהי רמא-הכ רמאיו לזרב ינרק הנענכ-ןב והיקדצ ול שעיו 10 .םתולכ-דע םרא-תא חגנת דיב הוהי ןתנו חלצהו דעלג תמר הלע רמאל ןכ םיאבנ םיאבנה-לכו 11 .ךלמה -הפ םיאבנה ירבד הנה רמאל וילא רבד והיכימל ארקל ךלה-רשא ךאלמהו 12 .בוט תרבדו םהמ דחאכ ךרבד אנ-יהיו ךלמה-לא בוט דחא .רבדא ותא יהלא רמאי-רשא-תא יכ הוהי-יח והיכימ רמאיו 13 -םא המחלמל דעלג תמר-לא ךלנה הכימ וילא ךלמה רמאיו ךלמה-לא אביו 14 .םכדיב ונתניו וחילצהו ולע רמאיו לדחא -קר ילא רבדת-אל רשא ךעיבשמ ינא םימעפ המכ-דע ךלמה וילא רמאיו 15 .הוהי םשב תמא הער ןהל-ןיא רשא ןאצכ םירהה-לע םיצופנ לארשי-לכ-תא יתיאר רמאיו 16 .םולשב ותיבל-שיא ובושי הלאל םינדא-אל הוהי רמאיו יכ בוט ילע אבנתי-אל ךילא יתרמא אלה טפשוהי-לא לארשי-ךלמ רמאיו 17 .ערל-םא אבצ-לכו ואסכ-לע בשוי הוהי-תא יתיאר הוהי-רבד ועמש ןכל רמאיו 18 .ולאמשו ונימי-לע םידמע םימשה דעלג תומרב לפיו לעיו לארשי-ךלמ באחא-תא התפי ימ הוהי רמאיו 19 .הככ רמא הזו הככ רמא הז רמאיו וילא הוהי רמאיו ונתפא ינא רמאיו הוהי ינפל דמעיו חורה אציו 20 .המב לכות-םגו התפת רמאיו ויאיבנ-לכ יפב רקש חורל יתייהו אצא רמאיו 21 .ןכ-השעו אצ .הער ךילע רבד הוהיו הלא ךיאיבנ יפב רקש חור הוהי ןתנ הנה התעו 22 ךרדה הז יא רמאיו יחלה-לע והיכימ-תא ךיו הנענכ-ןב והיקדצ שגיו 23 .ךתא רבדל יתאמ הוהי-חור רבע .אבחהל רדחב רדח אובת רשא אוהה םויב האר ךנה והיכימ רמאיו 24 -לאו ריעה-רש ןומא-לא והבישהו והיכימ-תא וחק לארשי ךלמ רמאיו 25 .ךלמה-ןב שאוי ץחל םימו ץחל םחל והלכאהו אלכה תיב הז ומיש ךלמה רמא הכ םתרמאו 26 .םולשב יבוש דע ועמש רמאיו יב הוהי רבד-אל םולשב בושת בוש-םא והיכימ רמאיו 27 .םלכ םימע .דעלג תמר-לא הדוהי-ךלמ טפשוהיו לארשי-ךלמ לעיו 28 ךידגב שבל התאו המחלמב אובו שפחתה טפשוהי-לא לארשי ךלמ רמאיו 29 .המחלמב ואביו לארשי ךלמ שפחתיו -תא ןטקה-תא ומחלת אל רמאל ול-רשא בכרה ירש-תא הוצ םרא ךלמו 30 .ודבל לארשי ךלמ-תא-םא יכ לודגה ובסיו אוה לארשי ךלמ ורמא המהו טפשוהי-תא בכרה ירש תוארכ יהיו 31 .ונממ םיהלא םתיסיו ורזע הוהיו טפשוהי קעזיו םחלהל וילע .וירחאמ ובשיו לארשי ךלמ היה-אל יכ בכרה ירש תוארכ יהיו 32 ןירשה ןיבו םיקבדה ןיב לארשי ךלמ-תא ךיו ומתל תשקב ךשמ שיאו 33 .יתילחה יכ הנחמה-ןמ ינתאצוהו ךידי ךפה בכרל רמאיו -דע םרא חכנ הבכרמב דימעמ היה לארשי ךלמו אוהה םויב המחלמה לעתו 34 .שמשה אוב תעל תמיו ברעה