II Chronicles chapter 19 קרפ ב םימיה ירבד .םלשוריל םולשב ותיב-לא הדוהי-ךלמ טפשוהי בשיו 1 עשרלה טפשוהי ךלמה-לא רמאיו הזחה יננח-ןב אוהי וינפ-לא אציו 2 .הוהי ינפלמ ףצק ךילע תאזבו בהאת הוהי יאנשלו רזעל ךבבל תוניכהו ץראה-ןמ תורשאה תרעב-יכ ךמע ואצמנ םיבוט םירבד לבא 3 .םיהלאה yxcl םבישיו םירפא רה-דע עבש ראבמ םעב אציו בשיו םלשוריב טפשוהי בשיו 4 .םהיתובא יהלא הוהי-לא .ריעו ריעל תורצבה הדוהי ירע-לכב ץראב םיטפש דמעיו 5 הוהיל יכ וטפשת םדאל אל יכ םישע םתא-המ ואר םיטפשה-לא רמאיו 6 .טפשמ רבדב םכמעו הלוע וניהלא הוהי-םע ןיא-יכ ושעו ורמש םכילע הוהי-דחפ יהי התעו 7 .דחש-חקמו םינפ אשמו לארשיל תובאה ישארמו םינהכהו םיולה-ןמ טפשוהי דימעה םלשוריב םגו 8 .םלשורי ובשיו בירלו הוהי טפשמל .םלש בבלבו הנומאב הוהי תאריב ןושעת הכ רמאל םהילע וציו 9 -ןיב םדל םד-ןיב םהירעב םיבשיה םכיחאמ םכילע אובי-רשא ביר-לכו 10 ףצק-היהו הוהיל ומשאי אלו םתא םתרהזהו םיטפשמלו םיקחל הוצמל הרות .ומשאת אלו ןושעת הכ םכיחא-לעו םכילע לאעמשי-ןב והידבזו הוהי-רבד לכל םכילע שארה ןהכ והירמא הנהו 11 ושעו וקזח םכינפל םיולה םירטשו ךלמה-רבד לכל הדוהי-תיבל דיגנה .בוטה-םע הוהי יהיו