II Chronicles chapter 20 קרפ ב םימיה ירבד טפשוהי-לע םינומעהמ םהמעו ןומע ינבו באומ-ינב ואב ןכירחא יהיו 1 .המחלמל םנהו םראמ םיל רבעמ בר ןומה ךילע אב רמאל טפשוהיל ודיגיו ואביו 2 .ידג ןיע איה רמת ןוצצחב .הדוהי-לכ-לע םוצ-ארקיו הוהיל שורדל וינפ-תא טפשוהי ןתיו אריו 3 .הוהי-תא שקבל ואב הדוהי ירע-לכמ םג הוהימ שקבל הדוהי וצבקיו 4 .השדחה רצחה ינפל הוהי תיבב םלשוריו הדוהי להקב טפשוהי דמעיו 5 לכב לשומ התאו םימשב םיהלא אוה-התא אלה וניתבא יהלא הוהי רמאיו 6 .בציתהל ךמע ןיאו הרובגו חכ ךדיבו םיוגה תוכלממ הנתתו לארשי ךמע ינפלמ תאזה ץראה יבשי-תא תשרוה וניהלא התא אלה 7 .םלועל ךבהא םהרבא ערזל .רמאל ךמשל שדקמ הב ךל ונביו הב-ובשיו 8 הזה תיבה ינפל הדמענ בערו רבדו טופש ברח הער ונילע אובת-םא 9 .עישותו עמשתו ונתרצמ ךילא קעזנו הזה תיבב ךמש יכ ךינפלו םהב אובל לארשיל התתנ-אל רשא ריעש-רהו באומו ןומע-ינב הנה התעו 10 .םודימשה אלו םהילעמ ורס יכ םירצמ ץראמ םאבב .ונתשרוה רשא ךתשרימ ונשרגל אובל ונילע םילמג םה-הנהו 11 אבה הזה ברה ןומהה ינפל חכ ונב ןיא יכ םב-טפשת אלה וניהלא 12 .וניניע ךילע יכ השענ-המ עדנ אל ונחנאו ונילע .םהינבו םהישנ םפט-םג הוהי ינפל םידמע הדוהי-לכו 13 ףסא ינב-ןמ יולה הינתמ-ןב לאיעי-ןב הינב-ןב והירכז-ןב לאיזחיו 14 .להקה ךותב הוהי חור וילע התיה הוהי רמא-הכ טפשוהי ךלמהו םלשורי יבשיו הדוהי-לכ ובישקה רמאיו 15 המחלמה םכל אל יכ הזה ברה ןומהה ינפמ ותחת-לאו וארית-לא םתא םכל .םיהלאל יכ ינפ לחנה ףוסב םתא םתאצמו ץיצה הלעמב םילע םנה םהילע ודר רחמ 16 .לאורי רבדמ הדוהי םכמע הוהי תעושי-תא וארו ודמע ובציתה תאזב םחלהל םכל אל 17 .םכמע הוהיו םהינפל ואצ רחמ ותחת-לאו וארית-לא םלשוריו הוהי ינפל ולפנ םלשורי יבשיו הדוהי-לכו הצרא םיפא טפשוהי דקיו 18 .הוהיל תוחתשהל יהלא הוהיל ללהל םיחרקה ינב-ןמו םיתהקה ינב-ןמ םיולה ומקיו 19 .הלעמל לודג לוקב לארשי ינועמש רמאיו טפשוהי דמע םתאצבו עוקת רבדמל ואציו רקבב ומיכשיו 20 ויאיבנב ונימאה ונמאתו םכיהלא הוהיב ונימאה םלשורי יבשיו הדוהי .וחילצהו ינפל תאצב שדק-תרדהל םיללהמו הוהיל םיררשמ דמעיו םעה-לא ץעויו 21 .ודסח םלועל יכ הוהיל ודוה םירמאו ץולחה -רהו באומ ןומע ינב-לע םיבראמ הוהי ןתנ הלהתו הנרב ולחה תעבו 22 .ופגניו הדוהיל םיאבה ריעש םתולככו דימשהלו םירחהל ריעש-רה יבשי-לע באומו ןומע ינב ודמעיו 23 .תיחשמל והערב-שיא ורזע ריעש יבשויב םילפנ םירגפ םנהו ןומהה-לא ונפיו רבדמל הפצמה-לע אב הדוהיו 24 .הטילפ ןיאו הצרא םירגפו שוכרו ברל םהב ואצמיו םללש-תא זבל ומעו טפשוהי אביו 25 ללשה-תא םיזזב השולש םימי ויהיו אשמ ןיאל םהל ולצניו תודמח ילכו .אוה-בר יכ -תא וארק ןכ-לע הוהי-תא וכרב םש-יכ הכרב קמעל ולהקנ יעברה םויבו 26 .םויה-דע הכרב קמע אוהה םוקמה םש םלשורי-לא בושל םשארב טפשוהיו םלשוריו הדוהי שיא-לכ ובשיו 27 .םהיביואמ הוהי םחמש-יכ החמשב .הוהי תיב-לא תורצצחבו תורנכבו םילבנב םלשורי ואביו 28 םע הוהי םחלנ יכ םעמשב תוצראה תוכלממ-לכ לע םיהלא דחפ יהיו 29 .לארשי יביוא .ביבסמ ויהלא ול חניו טפשוהי תוכלמ טקשתו 30 שמחו םירשעו וכלמב הנש שמחו םישלש-ןב הדוהי-לע טפשוהי ךלמיו 31 .יחלש-תב הבוזע ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש .הוהי יניעב רשיה תושעל הנממ רס-אלו אסא ויבא ךרדב ךליו 32 .םהיתבא יהלאל םבבל וניכה-אל םעה דועו ורס-אל תומבה ךא 33 -ןב אוהי ירבדב םיבותכ םנה םינרחאהו םינשארה טפשוהי ירבד רתיו 34 .לארשי יכלמ רפס-לע הלעה רשא יננח עישרה אוה לארשי-ךלמ היזחא םע הדוהי-ךלמ טפשוהי רבחתא ןכירחאו 35 .תושעל .רבג ןויצעב תוינא ושעיו שישרת תכלל תוינא תושעל ומע והרבחיו 36 -םע ךרבחתהכ רמאל טפשוהי-לע השרממ והודד-ןב רזעילא אבנתיו 37 .שישרת-לא תכלל ורצע אלו תוינא ורבשיו ךישעמ-תא הוהי ץרפ והיזחא