II Chronicles chapter 21 קרפ ב םימיה ירבד םרוהי ךלמיו דיוד ריעב ויתבא-םע רבקיו ויתבא-םע טפשוהי בכשיו 1 .ויתחת ונב לאכימו והירזעו והירכזו לאיחיו הירזע טפשוהי ינב םיחא-ולו 2 .לארשי-ךלמ טפשוהי ינב הלא-לכ והיטפשו תורצמ ירע-םע תונדגמלו בהזלו ףסכל תובר תונתמ םהיבא םהל ןתיו 3 .רוכבה אוה-יכ םרוהיל ןתנ הכלממה-תאו הדוהיב םגו ברחב ויחא-לכ-תא גרהיו קזחתיו ויבא תכלממ-לע םרוהי םקיו 4 .לארשי ירשמ .םלשוריב ךלמ םינש הנומשו וכלמב םרוהי הנש םיתשו םישלש-ןב 5 השא ול התיה באחא-תב יכ באחא תיב ושע רשאכ לארשי יכלמ ךרדב ךליו 6 .הוהי יניעב ערה שעיו דיודל תרכ רשא תירבה ןעמל דיוד תיב-תא תיחשהל הוהי הבא-אלו 7 .םימיה-לכ וינבלו רינ ול תתל רמא רשאכו .ךלמ םהילע וכילמיו הדוהי-די תחתמ םודא עשפ וימיב 8 םודא-תא ךיו הליל םק יהיו ומע בכרה-לכו וירש-םע םרוהי רבעיו 9 .בכרה ירש תאו וילא בבוסה איהה תעב הנבל עשפת זא הזה םויה דע הדוהי-די תחתמ םודא עשפיו 10 .ויתבא יהלא הוהי-תא בזע יכ ודי תחתמ -תא חדיו םלשורי יבשי-תא ןזיו הדוהי ירהב תומב-השע אוה-םג 11 .הדוהי ךיבא דיוד יהלא הוהי רמא הכ רמאל איבנה והילאמ בתכמ וילא אביו 12 .הדוהי-ךלמ אסא יכרדבו ךיבא טפשוהי יכרדב תכלה-אל רשא תחת תונזהכ םלשורי יבשי-תאו הדוהי-תא הנזתו לארשי יכלמ ךרדב ךלתו 13 .תגרה ךממ םיבוטה ךיבא-תיב ךיחא-תא םגו באחא תיב .ךשוכר-לכבו ךישנבו ךינבבו ךמעב הלודג הפגמ ףגנ הוהי הנה 14 -לע םימי ילחה-ןמ ךיעמ ואצי-דע ךיעמ הלחמב םיבר םיילחב התאו 15 .םימי .םישוכ די-לע רשא םיברעהו םיתשלפה חור תא םרוהי-לע הוהי רעיו 16 -םגו ךלמה-תיבל אצמנה שוכרה-לכ תא ובשיו הועקביו הדוהיב ולעיו 17 .וינב ןטק זחאוהי-םא יכ ןב ול-ראשנ אלו וישנו וינב .אפרמ ןיאל ילחל ויעמב הוהי ופגנ תאז-לכ ירחאו 18 וילח-םע ויעמ ואצי םינש םימיל ץקה תאצ תעכו םימימ םימיל יהיו 19 .ויתבא תפרשכ הפרש ומע ול ושע-אלו םיער םיאלחתב תמיו אלב ךליו םלשוריב ךלמ םינש הנומשו וכלמב היה םיתשו םישלש-ןב 20 .םיכלמה תורבקב אלו דיוד ריעב והרבקיו הדמח