II Chronicles chapter 22 קרפ ב םימיה ירבד םינשארה-לכ יכ ויתחת ןטקה ונב והיזחא-תא םלשורי יבשוי וכילמיו 1 .הדוהי ךלמ םרוהי-ןב והיזחא ךלמיו הנחמל םיברעב אבה דודגה גרה ומא םשו םלשוריב ךלמ תחא הנשו וכלמב והיזחא הנש םיתשו םיעברא-ןב 2 .ירמע-תב והילתע .עישרהל ותצעוי התיה ומא יכ באחא תיב יכרדב ךלה אוה-םג 3 תומ ירחא םיצעוי ול-ויה המה-יכ באחא תיבכ הוהי יניעב ערה שעיו 4 .ול תיחשמל ויבא לאזח-לע המחלמל לארשי ךלמ באחא-ןב םרוהי-תא ךליו ךלה םתצעב םג 5 .םרוי-תא םימרה וכיו דעלג תומרב םרא-ךלמ לאהזח-תא ומחלהב המרב והכה רשא םיכמה יכ לאערזיב אפרתהל בשיו 6 באחא-ןב םרוהי-תא תוארל דרי הדוהי ךלמ םרוהי-ןב והירזעו םרא ךלמ .אוה הלח-יכ לאערזיב -לא םרוהי-םע אצי ואבבו םרוי-לא אובל והיזחא תסובת התיה םיהלאמו 7 .באחא תיב-תא תירכהל הוהי וחשמ רשא ישמנ-ןב אוהי יחא ינבו הדוהי ירש-תא אצמיו באחא תיב-םע אוהי טפשהכ יהיו 8 .םגרהיו והיזחאל םיתרשמ והיזחא אוהי-לא והאביו ןורמשב אבחתמ אוהו והדכליו והיזחא-תא שקביו 9 ובבל-לכב הוהי-תא שרד-רשא אוה טפשוהי-ןב ורמא יכ והרבקיו והתמיו .הכלממל חכ רצעל והיזחא תיבל ןיאו הכלממה ערז-לכ-תא רבדתו םקתו הנב תמ יכ התאר והיזחא םא והילתעו 10 .הדוהי תיבל -ינב ךותמ ותא בנגתו והיזחא-ןב שאוי-תא ךלמה-תב תעבשוהי חקתו 11 -תב תעבשוהי והריתסתו תוטמה רדחב ותקנימ-תאו ותא ןתתו םיתמומה ךלמה והילתע ינפמ והיזחא תוחא התיה איה יכ ןהכה עדיוהי תשא םרוהי ךלמה .והתתימה אלו .ץראה-לע תכלמ הילתעו םינש שש אבחתמ םיהלאה תיבב םתא יהיו 12