II Chronicles chapter 23 קרפ ב םימיה ירבד םחרי-ןב והירזעל תואמה ירש-תא חקיו עדיוהי קזחתה תיעבשה הנשבו 1 -תאו והידע-ןב והישעמ-תאו דבוע-ןב והירזעלו ןנחוהי-ןב לאעמשילו .תירבב ומע ירכז-ןב טפשילא לארשיל תובאה ישארו הדוהי ירע-לכמ םיולה-תא וצבקיו הדוהיב ובסיו 2 .םלשורי-לא ואביו ךלמה-ןב הנה םהל רמאיו ךלמה-םע םיהלאה תיבב תירב להקה-לכ תרכיו 3 .דיוד ינב-לע הוהי רבד רשאכ ךלמי ירעשל םיוללו םינהכל תבשה יאב םכמ תישלשה ושעת רשא רבדה הז 4 .םיפסה .הוהי תיב תורצחב םעה-לכו דוסיה רעשב תישלשהו ךלמה תיבב תישלשהו 5 שדק-יכ ואבי המה םיולל םיתרשמהו םינהכה-םא יכ הוהי-תיב אובי-לאו 6 .הוהי תרמשמ ורמשי םעה-לכו המה תמוי תיבה-לא אבהו ודיב וילכו שיא ביבס ךלמה-תא םיולה ופיקהו 7 .ותאצבו ואבב ךלמה-תא ויהו -תא שיא וחקיו ןהכה עדיוהי הוצ-רשא לככ הדוהי-לכו םיולה ושעיו 8 .תוקלחמה-תא ןהכה עדיוהי רטפ אל יכ תבשה יאצוי םע תבשה יאב וישנא םיטלשה-תאו תונגמה-תאו םיתינחה-תא תואמה ירשל ןהכה עדיוהי ןתיו 9 .םיהלאה תיב רשא דיוד ךלמל רשא תיבה ףתכ-דע תינמיה תיבה ףתכמ ודיב וחלש שיאו םעה-לכ-תא דמעיו 10 .ביבס ךלמה-לע תיבלו חבזמל תילאמשה ותא וכילמיו תודעה-תאו רזנה-תא וילע ונתיו ךלמה-ןב-תא ואיצויו 11 .ךלמה יחי ורמאיו וינבו עדיוהי והחשמיו םעה-לא אובתו ךלמה-תא םיללהמהו םיצרה םעה לוק-תא והילתע עמשתו 12 .הוהי תיב ךלמה-לע תורצצחהו םירשהו אובמב ודומע-לע דמוע ךלמה הנהו ארתו 13 ללהל םיעידומו רישה ילכב םיררושמהו תורצצחב עקותו חמש ץראה םע-לכו .רשק רשק רמאתו הידגב-תא והילתע rxwze הואיצוה םהלא רמאיו ליחה ידוקפ תואמה ירש-תא ןהכה עדיוהי אצויו 14 תיב הותימת אל ןהכה רמא יכ ברחב תמוי הירחא אבהו תורדשה תיבמ-לא .הוהי .םש הותימיו ךלמה תיב םיסוסה-רעש אובמ-לא אובתו םידי הל ומישיו 15 םעל תויהל ךלמה ןיבו םעה-לכ ןיבו וניב תירב עדיוהי תרכיו 16 .הוהיל תאו ורבש וימלצ-תאו ויתחבזמ-תאו והצתיו לעבה-תיב םעה-לכ ואביו 17 .תוחבזמה ינפל וגרה לעבה ןהכ ןתמ -לע דיוד קלח רשא םיולה םינהכה דיב הוהי תיב תדקפ עדיוהי םשיו 18 ידי לע רישבו החמשב השמ תרותב בותככ הוהי תולע תולעהל הוהי תיב .דיוד .רבד-לכל אמט אבי-אלו הוהי תיב ירעש-לע םירעושה דמעיו 19 ץראה םע-לכ תאו םעב םילשומה-תאו םירידאה-תאו תואמה ירש-תא חקיו 20 ובישויו ךלמה תיב ןוילעה רעש-ךותב ואביו הוהי תיבמ ךלמה-תא דרויו .הכלממה אסכ לע ךלמה-תא .ברחב ותימה והילתע-תאו הטקש ריעהו ץראה-םע-לכ וחמשיו 21