II Chronicles chapter 24 קרפ ב םימיה ירבד היבצ ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש םיעבראו וכלמב שאי םינש עבש-ןב 1 .עבש ראבמ .ןהכה עדיוהי ימי-לכ הוהי יניעב רשיה שאוי שעיו 2 .תונבו םינב דלויו םיתש םישנ עדיוהי ול-אשיו 3 .הוהי תיב-תא שדחל שאוי בל-םע היה ןכירחא יהיו 4 -לכמ וצבקו הדוהי ירעל ואצ םהל רמאיו םיולהו םינהכה-תא ץבקיו 5 אלו רבדל ורהמת םתאו הנשב הנש ידמ םכיהלא תיב-תא קזחל ףסכ לארשי .םיולה ורהמ איבהל םיולה-לע תשרד-אל עודמ ול רמאיו שארה עדיוהיל ךלמה ארקיו 6 .תודעה להאל לארשיל להקהו הוהי-דבע השמ תאשמ-תא םלשורימו הדוהימ הוהי-תיב ישדק-לכ םגו םיהלאה תיב-תא וצרפ הינב תעשרמה והילתע יכ 7 .םילעבל ושע .הצוח הוהי-תיב רעשב והנתיו דחא ןורא ושעיו ךלמה רמאיו 8 -לע םיהלאה-דבע השמ תאשמ הוהיל איבהל םלשוריבו הדוהיב לוק-ונתיו 9 .רבדמב לארשי .הלכל-דע ןוראל וכילשיו ואיביו םעה-לכו םירשה-לכ וחמשיו 10 בר-יכ םתוארכו םיולה דיב ךלמה תדקפ-לא ןוראה-תא איבי תעב יהיו 11 והבישיו והאשיו ןוראה-תא ורעיו שארה ןהכ דיקפו ךלמה רפוס אבו ףסכה .ברל ףסכ-ופסאיו םויב םויל ושע הכ ומקמ-לא םירכש ויהיו הוהי-תיב תדובע תכאלמ השוע-לא עדיוהיו ךלמה והנתיו 12 תיב-תא קזחל תשחנו לזרב ישרחל םגו הוהי תיב שדחל םישרחו םיבצח .הוהי תיב-תא ודימעיו םדיב הכאלמל הכורא לעתו הכאלמה ישע ושעיו 13 .והצמאיו ותנכתמ-לע םיהלאה -תיבל םילכ והשעיו ףסכה ראש-תא עדיוהיו ךלמה ינפל ואיבה םתולככו 14 -תיבב תולע םילעמ ויהיו ףסכו בהז ילכו תופכו תולעהו תרש ילכ הוהי .עדיוהי ימי לכ דימת הוהי .ותומב הנש םישלשו האמ-ןב תמיו םימי עבשיו עדיוהי ןקזיו 15 םיהלאה םעו לארשיב הבוט השע-יכ םיכלמה-םע דיוד-ריעב והרבקיו 16 .ותיבו ךלמה עמש זא ךלמל ווחתשיו הדוהי ירש ואב עדיוהי תומ ירחאו 17 .םהילא םיבצעה-תאו םירשאה-תא ודבעיו םהיתובא יהלא הוהי תיב-תא ובזעיו 18 .תאז םתמשאב םלשוריו הדוהי-לע ףצק-יהיו .וניזאה אלו םב ודיעיו הוהי-לא םבישהל םיאבנ םהב חלשיו 19 רמאיו םעל לעמ דמעיו ןהכה עדיוהי-ןב הירכז-תא השבל םיהלא חורו 20 -יכ וחילצת אלו הוהי תוצמ-תא םירבע םתא המל םיהלאה רמא הכ םהל .םכתא בזעיו הוהי-תא םתבזע .הוהי תיב רצחב ךלמה תוצמב ןבא והמגריו וילע ורשקיו 21 ונב-תא גרהיו ומע ויבא עדיוהי השע רשא דסחה ךלמה שאוי רכז-אלו 22 .שרדיו הוהי ארי רמא ezenke םלשוריו הדוהי-לא ואביו םרא ליח וילע הלע הנשה תפוקתל יהיו 23 .קשמרד ךלמל וחלש םללש-לכו םעמ םעה ירש-לכ-תא ותיחשיו יכ דאמ ברל ליח םדיב ןתנ הוהיו םרא ליח ואב םישנא רעצמב יכ 24 .םיטפש ושע שאוי-תאו םהיתובא יהלא הוהי-תא ובזע ימדב וידבע וילע ורשקתה םיבר םיילחמב ותא ובזע-יכ ונממ םתכלבו 25 אלו דיוד ריעב והרבקיו תמיו ותטמ-לע והגרהיו ןהכה עדיוהי ינב .םיכלמה תורבקב והרבק תירמש-ןב דבזוהיו תינומעה תעמש-ןב דבז וילע םירשקתמה הלאו 26 .תיבאומה רפס שרדמ-לע םיבותכ םנה םיהלאה תיב דוסיו וילע אשמה ברו וינבו 27 .ויתחת ונב והיצמא ךלמיו םיכלמה