II Chronicles chapter 25 קרפ ב םימיה ירבד םשו םלשוריב ךלמ הנש עשתו םירשעו והיצמא ךלמ הנש שמחו םירשע-ןב 1 .םילשורימ ןדעוהי ומא .םלש בבלב אל קר הוהי יניעב רשיה שעיו 2 .ויבא ךלמה-תא םיכמה וידבע-תא גרהיו וילע הכלממה הקזח רשאכ יהיו 3 רמאל הוהי הוצ-רשא השמ רפסב הרותב בותככ יכ תימה אל םהינב-תאו 4 ואטחב שיא יכ תובא-לע ותומי-אל םינבו םינב-לע תובא ותומי-אל .ותומי ירשלו םיפלאה ירשל תובא-תיבל םדימעיו הדוהי-תא והיצמא ץבקיו 5 -שלש םאצמיו הלעמו הנש םירשע ןבמל םדקפיו ןמינבו הדוהי-לכל תואמה .הנצו חמר זחא אבצ אצוי רוחב ףלא תואמ .ףסכ-רככ האמב ליח רובג ףלא האמ לארשימ רכשיו 6 ןיא יכ לארשי אבצ ךמע אבי-לא ךלמה רמאל וילא אב םיהלאה שיאו 7 .םירפא ינב לכ לארשי-םע הוהי חכ-שי יכ ביוא ינפל םיהלאה ךלישכי המחלמל קזח השע התא אב-םא יכ 8 .לישכהלו רוזעל םיהלאב דודגל יתתנ רשא רככה תאמל תושעל-המו םיהלאה שיאל והיצמא רמאיו 9 .הזמ הברה ךל תתל הוהיל שי םיהלאה שיא רמאיו לארשי רחיו םמוקמל תכלל םירפאמ וילא אב-רשא דודגהל והיצמא םלידביו 10 .ףא-ירחב םמוקמל ובושיו הדוהיב דאמ םפא ריעש-ינב-תא ךיו חלמה איג ךליו ומע-תא גהניו קזחתה והיצמאו 11 .םיפלא תרשע םוכילשיו עלסה שארל םואיביו הדוהי ינב ובש םייח םיפלא תרשעו 12 .ועקבנ םלכו עלסה-שארמ הדוהי ירעב וטשפיו המחלמל ומע תכלמ והיצמא בישה רשא דודגה ינבו 13 .הבר הזב וזביו םיפלא תשלש םהמ וכיו ןורוח תיב-דעו ןורמשמ ריעש ינב יהלא-תא אביו םימודא-תא תוכהמ והיצמא אוב ירחא יהיו 14 .רטקי םהלו הוחתשי םהינפלו םיהלאל ול םדימעיו -תא תשרד המל ול רמאיו איבנ וילא חלשיו והיצמאב הוהי ףא-רחיו 15 .ךדימ םמע-תא וליצה-אל רשא םעה יהלא ךוכי המל ךל-לדח ךונתנ ךלמל ץעוילה ול רמאיו וילא ורבדב יהיו 16 אלו תאז תישע-יכ ךתיחשהל םיהלא ץעי-יכ יתעדי רמאיו איבנה לדחיו .יתצעל תעמש ךלמ אוהי-ןב זחאוהי-ןב שאוי-לא חלשיו הדוהי ךלמ והיצמא ץעויו 17 .םינפ הארתנ ךל רמאל לארשי רשא חוחה רמאל הדוהי-ךלמ והיצמא-לא לארשי-ךלמ שאוי חלשיו 18 רבעתו השאל ינבל ךתב-תא-הנת רמאל ןונבלב רשא זראה-לא חלש ןונבלב .חוחה-תא סמרתו ןונבלב רשא הדשה תיח המל ךתיבב הבש התע דיבכהל ךבל ךאשנו םודא-תא תיכה הנה תרמא 19 .ךמע הדוהיו התא תלפנו הערב הרגתת יהלא תא ושרד יכ דיב םתת ןעמל איה םיהלאהמ יכ והיצמא עמש-אלו 20 .םודא תיבב הדוהי-ךלמ והיצמאו אוה םינפ וארתיו לארשי-ךלמ שאוי לעיו 21 .הדוהיל רשא שמש .וילהאל שיא וסניו לארשי ינפל הדוהי ףגניו 22 לארשי-ךלמ שאוי שפת זחאוהי-ןב שאוי-ןב הדוהי-ךלמ והיצמא תאו 23 רעש-דע םירפא רעשמ םלשורי תמוחב ץרפיו םלשורי והאיביו שמש ziaa .המא תואמ עברא הנופה םודא דבע-םע םיהלאה-תיבב םיאצמנה םילכה-לכ תאו ףסכהו בהזה-לכו 24 .ןורמש בשיו תוברעתה ינב תאו ךלמה תיב תורצא-תאו ךלמ זחאוהי-ןב שאוי תומ ירחא הדוהי ךלמ שאוי-ןב והיצמא יחיו 25 .הנש הרשע שמח לארשי רפס-לע םיבותכ םנה אלה םינורחאהו םינשארה והיצמא ירבד רתיו 26 .לארשיו הדוהי-יכלמ סניו םלשוריב רשק וילע ורשקיו הוהי ירחאמ והיצמא רס-רשא תעמו 27 .םש והתימיו השיכל וירחא וחלשיו השיכל .הדוהי ריעב ויתבא-םע ותא ורבקיו םיסוסה-לע והאשיו 28