II Chronicles chapter 26 קרפ ב םימיה ירבד ותא וכילמיו הנש הרשע שש-ןב אוהו והיזע-תא הדוהי םע-לכ וחקיו 1 .והיצמא ויבא תחת .ויתבא-םע ךלמה-בכש ירחא הדוהיל הבישיו תוליא-תא הנב אוה 2 םשו םלשוריב ךלמ הנש םיתשו םישמחו וכלמב והיזע הנש הרשע שש-ןב 3 .םלשורי-ןמ היליכי ומא .ויבא והיצמא השע-רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו 4 -תא ושרד ימיבו םיהלאה תארב ןיבמה והירכז ימיב םיהלא שרדל יהיו 5 .םיהלאה וחילצה הוהי תמוח תאו הנבי תמוח תאו תג תמוח-תא ץרפיו םיתשלפב םחליו אציו 6 .םיתשלפבו דודשאב םירע הנביו דודשא לעב-רוגב םיבשיה םייברעה-לעו םיתשלפ-לע םיהלאה והרזעיו 7 .םינועמהו -דע קיזחה יכ םירצמ אובל-דע ומש ךליו והיזעל החנמ םינומעה ונתיו 8 .הלעמל עוצקמה-לעו איגה רעש-לעו הנפה רעש-לע םלשוריב םילדגמ והיזע ןביו 9 .םקזחיו הלפשבו ול היה בר-הנקמ יכ םיבר תורב בצחיו רבדמב םילדגמ ןביו 10 .היה המדא בהא-יכ למרכבו םירהב םימרכו םירכא רושימבו דיב םתדקפ רפסמב דודגל אבצ יאצוי המחלמ השע ליח והיזעל יהיו 11 .ךלמה ירשמ והיננח-די לע רטושה והישעמו רפוסה לאועי .תואמ ששו םיפלא ליח ירובגל תובאה ישאר רפסמ לכ 12 ישוע תואמ שמחו םיפלא תעבשו ףלא תואמ שלש אבצ ליח םדי-לעו 13 .ביואה-לע ךלמל רזעל ליח חכב המחלמ תותשקו תונירשו םיעבוכו םיחמרו םינגמ אבצה-לכל והיזע םהל ןכיו 14 .םיעלק ינבאלו תונפה-לעו םילדגמה-לע תויהל בשוח תבשחמ תונבשח םלשוריב שעיו 15 דע רזעהל אילפה-יכ קוחרמל-דע ומש אציו תולדג םינבאבו םיצחב אוריל .קזח-יכ לכיה-לא אביו ויהלא הוהיב לעמיו תיחשהל-דע ובל הבג ותקזחכו 16 .תרטקה חבזמ-לע ריטקהל הוהי .ליח-ינב םינומש הוהיל םינהכ ומעו ןהכה והירזע וירחא אביו 17 יכ הוהיל ריטקהל והיזע ךל-אל ול ורמאיו ךלמה והיזע-לע ודמעיו 18 דובכל ךל-אלו תלעמ יכ שדקמה-ןמ אצ ריטקהל םישדקמה ןרהא-ינב םינהכל .םיהלא הוהימ החרז תערצהו םינהכה-םע ופעזבו ריטקהל תרטקמ ודיבו והיזע ףעזיו 19 .תרטקה חבזמל לעמ הוהי תיבב םינהכה ינפל וחצמב וחצמב ערצמ אוה-הנהו םינהכה-לכו שארה ןהכ והירזע וילא ןפיו 20 .הוהי ועגנ יכ תאצל ףחדנ אוה-םגו םשמ והולהביו יכ ערצמ תושפחה תיב בשיו ותומ םוי-דע ערצמ ךלמה והיזע יהיו 21 .ץראה םע-תא טפוש ךלמה תיב-לע ונב םתויו הוהי תיבמ רזגנ .איבנה ץומא-ןב והיעשי בתכ םינרחאהו םינשארה והיזע ירבד רתיו 22 רשא הרובקה הדשב ויתבא-םע ותא ורבקיו ויתבא-םע והיזע בכשיו 23 .ויתחת ונב םתוי ךלמיו אוה ערוצמ ורמא יכ םיכלמל