II Chronicles chapter 27 קרפ ב םימיה ירבד ומא םשו םלשוריב ךלמ הנש הרשע-ששו וכלמב םתוי הנש שמחו םירשע-ןב 1 .קודצ-תב השורי לכיה-לא אב-אל קר ויבא והיזע השע-רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו 2 .םיתיחשמ םעה דועו הוהי .ברל הנב לפעה תמוחבו ןוילעה הוהי-תיב רעש-תא הנב אוה 3 .םילדגמו תוינריב הנב םישרחבו הדוהי-רהב הנב םירעו 4 הנשב ןומע-ינב ול-ונתיו םהילע קזחיו ןומע-ינב ךלמ-םע םחלנ אוהו 5 תאז םיפלא תרשע םירועשו םיטח םירכ םיפלא תרשעו ףסכ-רככ האמ איהה .תישלשהו תינשה הנשבו ןומע ינב ול ובישה .ויהלא הוהי ינפל ויכרד ןיכה יכ םתוי קזחתיו 6 -יכלמ רפס-לע םיבותכ םנה ויכרדו ויתמחלמ-לכו םתוי ירבד רתיו 7 .הדוהיו לארשי .םלשוריב ךלמ הנש הרשע-ששו וכלמב היה הנש שמחו םירשע-ןב 8 .ויתחת ונב זחא ךלמיו דיוד ריעב ותא ורבקיו ויתבא-םע םתוי בכשיו 9