II Chronicles chapter 28 קרפ ב םימיה ירבד רשיה השע-אלו םלשוריב ךלמ הנש הרשע-ששו וכלמב זחא הנש םירשע-ןב 1 .ויבא דיודכ הוהי יניעב .םילעבל השע תוכסמ םגו לארשי יכלמ יכרדב ךליו 2 רשא םיוגה תובעתכ שאב וינב-תא רעביו םנה-ןב איגב ריטקה אוהו 3 .לארשי ינב ינפמ הוהי שירה .ןנער ץע-לכ תחתו תועבגה-לעו תומבב רטקיו חבזיו 4 הלודג היבש ונממ ובשיו וב-וכיו םרא ךלמ דיב ויהלא הוהי והנתיו 5 .הלודג הכמ וב-ךיו ןתנ לארשי ךלמ-דיב םגו קשמרד ואיביו -ינב לכה דחא םויב ףלא םירשעו האמ הדוהיב והילמר-ןב חקפ גרהיו 6 .םתובא יהלא הוהי-תא םבזעב ליח תיבה דיגנ םקירזע-תאו ךלמה-ןב והישעמ-תא םירפא רובג ירכז גרהיו 7 .ךלמה הנשמ הנקלא-תאו בר ללש-םגו תונבו םינב םישנ ףלא םיתאמ םהיחאמ לארשי-ינב ובשיו 8 .ןורמשל ללשה-תא ואיביו םהמ וזזב רמאיו ןורמשל אבה אבצה ינפל אציו ומש דדע הוהיל איבנ היה םשו 9 םב-וגרהתו םכדיב םנתנ הדוהי-לע םכיתובא-יהלא הוהי תמחב הנה םהל .עיגה םימשל דע ףעזב אלה םכל תוחפשלו םידבעל שבכל םירמא םתא םלשוריו הדוהי-ינב התעו 10 .םכיהלא הוהיל תומשא םכמע םתא-קר הוהי-ףא ןורח יכ םכיחאמ םתיבש רשא היבשה ובישהו ינועמש התעו 11 .םכילע -ןב והיכרב ןנחוהי-ןב והירזע םירפא-ינב ישארמ םישנא ומקיו 12 .אבצה-ןמ םיאבה-לע ילדח-ןב אשמעו םלש-ןב והיקזחיו תומלשמ םתא ונילע הוהי תמשאל יכ הנה היבשה-תא ואיבת-אל םהל ורמאיו 13 -לע ףא ןורחו ונל המשא הבר-יכ וניתמשא-לעו וניתאטח-לע ףיסהל םירמא .לארשי .להקה-לכו םירשה ינפל הזבה-תאו היבשה-תא ץולחה בזעיו 14 ושיבלה םהימרעמ-לכו היבשב וקיזחיו תומשב ובקנ-רשא םישנאה ומקיו 15 םירמחב םולהניו םוכסיו םוקשיו םולכאיו םולעניו םושבליו ללשה-ןמ .ןורמש ובושיו םהיחא לצא םירמתה-ריע וחרי םואיביו לשוכ-לכל .ול רזעל רושא יכלמ-לע זחא ךלמה חלש איהה תעב 16 .יבש-ובשיו הדוהיב וכיו ואב םימודא דועו 17 -תאו שמש-תיב-תא ודכליו הדוהיל בגנהו הלפשה ירעב וטשפ םיתשלפו 18 -תאו וזמג-תאו היתונבו הנמת-תאו היתונבו וכוש-תאו תורדגה-תאו ןוליא .םש ובשיו היתנב הדוהיב עירפה יכ לארשי-ךלמ זחא רובעב הדוהי-תא הוהי עינכה-יכ 19 .הוהיב לעמ לועמו .וקזח אלו ול רציו רושא ךלמ רסאנלפ תגלת וילע אביו 20 רושא ךלמל ןתיו םירשהו ךלמה תיב-תאו הוהי תיב-תא זחא קלח-יכ 21 .ול הרזעל אלו .זחא ךלמה אוה הוהיב לועמל ףסויו ול רצה תעבו 22 םירזעמ םה םרא-יכלמ יהלא יכ רמאיו וב םיכמה קשמרד יהלאל חבזיו 23 .לארשי-לכלו ולישכהל ול-ויה םהו ינורזעיו חבזא םהל םתוא -תא רגסיו םיהלאה-תיב ילכ-תא ץצקיו םיהלאה-תיב ילכ-תא זחא ףסאיו 24 .םלשוריב הנפ-לכב תוחבזמ ול שעיו הוהי-תיב תותלד -תא סעכיו םירחא םיהלאל רטקל תומב השע הדוהיל ריעו ריע-לכבו 25 .ויתבא יהלא הוהי רפס-לע םיבותכ םנה םינורחאהו םינשארה ויכרד-לכו וירבד רתיו 26 .לארשיו הדוהי-יכלמ ירבקל והאיבה אל יכ םלשוריב ריעב והרבקיו ויתבא-םע זחא בכשיו 27 .ויתחת ונב והיקזחי ךלמיו לארשי יכלמ