II Chronicles chapter 29 קרפ ב םימיה ירבד םשו םלשוריב ךלמ הנש עשתו םירשעו הנש שמחו םירשע-ןב ךלמ והיקזחי 1 .והירכז-תב היבא ומא .ויבא דיוד השע-רשא לככ הוהי יניעב רשיה שעיו 2 הוהי-תיב תותלד-תא חתפ ןושארה שדחב וכלמל הנושארה הנשב אוה 3 .םקזחיו .חרזמה בוחרל םפסאיו םיולה-תאו םינהכה-תא אביו 4 יהלא הוהי תיב-תא ושדקו ושדקתה התע םיולה ינועמש םהל רמאיו 5 .שדקה-ןמ הדנה-תא ואיצוהו םכיתבא םהינפ ובסיו והבזעיו וניהלא-הוהי יניעב ערה ושעו וניתבא ולעמ-יכ 6 .ףרע-ונתיו הוהי ןכשממ -אל הלעו וריטקה אל תרטקו תורנה-תא ובכיו םלואה תותלד ורגס םג 7 .לארשי יהלאל שדקב ולעה רשאכ הקרשלו המשל העוזל םנתיו םלשוריו הדוהי-לע הוהי ףצק יהיו 8 .םכיניעב םיאר םתא .תאז-לע יבשב ונישנו וניתונבו ונינבו ברחב וניתובא ולפנ הנהו 9 .ופא ןורח ונממ בשיו לארשי יהלא הוהיל תירב תורכל יבבל-םע התע 10 ול תויהלו ותרשל וינפל דמעל הוהי רחב םכב-יכ ולשת-לא התע ינב 11 .םירטקמו םיתרשמ ינב-ןמו יתהקה ינב-ןמ והירזע-ןב לאויו ישמע-ןב תחמ םיולה ומקיו 12 ןדעו המז-ןב חאוי ינשרגה-ןמו לאללהי-ןב והירזעו ידבע-ןב שיק יררמ .חאוי-ןב .והינתמו והירכז ףסא ינב-ןמו לאועיו ירמש ןפצילא ינב-ןמו 13 .לאיזעו היעמש ןותודי ינב-ןמו יעמשו לאוחי ןמיה ינב-ןמו 14 תיב רהטל הוהי ירבדב ךלמה-תוצמכ ואביו ושדקתיו םהיחא-תא ופסאיו 15 .הוהי רשא האמטה-לכ תא ואיצויו רהטל הוהי-תיב המינפל םינהכה ואביו 16 ןורדק-לחנל איצוהל םיולה ולבקיו הוהי תיב רצחל הוהי לכיהב ואצמ .הצוח הוהי םלואל ואב שדחל הנומש םויבו שדקל ןושארה שדחל דחאב ולחיו 17 .ולכ ןושארה שדחל רשע השש םויבו הנומש םימיל הוהי-תיב-תא ושדקיו -תא הוהי תיב-לכ-תא ונרהט ורמאיו ךלמה והיקזח-לא המינפ ואוביו 18 .וילכ-לכ-תאו תכרעמה ןחלש-תאו וילכ-לכ-תאו הלועה חבזמ ונשדקהו ונכה ולעמב ותוכלמב זחא ךלמה חינזה רשא םילכה-לכ תאו 19 .הוהי חבזמ ינפל םנהו .הוהי תיב לעיו ריעה ירש תא ףסאיו ךלמה והיקזחי םכשיו 20 העבש םיזע יריפצו העבש םישבכו העבש םיליאו העבש-םירפ ואיביו 21 םינהכה ןרהא ינבל רמאיו הדוהי-לעו שדקמה-לעו הכלממה-לע תאטחל .הוהי חבזמ-לע תולעהל םילאה וטחשיו החבזמה וקרזיו םדה-תא םינהכה ולבקיו רקבה וטחשיו 22 .החבזמה םדה וקרזיו םישבכה וטחשיו החבזמה םדה וקרזיו .םהילע םהידי וכמסיו להקהו ךלמה ינפל תאטחה יריעש-תא ושיגיו 23 -לכל יכ לארשי-לכ-לע רפכל החבזמה םמד-תא ואטחיו םינהכה םוטחשיו 24 .תאטחהו הלועה ךלמה רמא לארשי דיוד תוצמב תורנכבו םילבנב םיתלצמב הוהי תיב םיולה-תא דמעיו 25 .ויאיבנ-דיב הוצמה הוהי-דיב יכ איבנה ןתנו ךלמה-הזח דגו .תורצצחב םינהכהו דיוד ילכב םיולה ודמעיו 26 הוהי-ריש לחה הלועה לחה תעבו חבזמהל הלעה תולעהל והיקזח רמאיו 27 .לארשי-ךלמ דיוד ילכ ידי-לעו תורצצחהו תולכל דע לכה םירצצחמ תורצצחהו ררושמ רישהו םיוחתשמ להקה-לכו 28 .הלעה .ווחתשיו ותא םיאצמנה-לכו ךלמה וערכ תולעהל תולככו 29 ףסאו דיוד ירבדב הוהיל ללהל םיולל םירשהו ךלמה והיקזחי רמאיו 30 .ווחתשיו ודקיו החמשל-דע וללהיו הזחה םיחבז ואיבהו ושג הוהיל םכדי םתאלמ התע רמאיו והיקזחי ןעיו 31 .תולע בל בידנ-לכו תודותו םיחבז להקה ואיביו הוהי תיבל תודותו םישבכ האמ םיליא םיעבש רקב להקה ואיבה רשא הלעה רפסמ יהיו 32 .הלא-לכ הוהיל הלעל םיתאמ .םיפלא תשלש ןאצו תואמ שש רקב םישדקהו 33 םהיחא םוקזחיו תולעה-לכ-תא טישפהל ולכי אלו טעמל ויה םינהכה קר 34 שדקתהל בבל ירשי םיולה יכ םינהכה ושדקתי דעו הכאלמה תולכ-דע םיולה .םינהכהמ .הוהי-תיב תדובע ןוכתו הלעל םיכסנבו םימלשה יבלחב ברל הלע-םגו 35 .רבדה היה םאתפב יכ םעל םיהלאה ןיכהה לע םעה-לכו והיקזחי חמשיו 36