II Chronicles chapter 30 קרפ ב םימיה ירבד השנמו םירפא-לע בתכ תורגא-םגו הדוהיו לארשי-לכ-לע והיקזחי חלשיו 1 .לארשי יהלא הוהיל חספ תושעל םלשוריב הוהי-תיבל אובל .ינשה שדחב חספה תושעל םלשוריב להקה-לכו וירשו ךלמה ץעויו 2 -אל םעהו ידמל ושדקתה-אל םינהכה יכ איהה תעב ותשעל ולכי אל יכ 3 .םלשוריל ופסאנ .להקה-לכ יניעבו ךלמה יניעב רבדה רשייו 4 תושעל אובל ןד-דעו עבש-ראבמ לארשי-לכב לוק ריבעהל רבד ודימעיו 5 .בותככ ושע ברל אל יכ םלשוריב לארשי-יהלא הוהיל חספ תוצמכו הדוהיו לארשי-לכב וירשו ךלמה דימ תורגאב םיצרה וכליו 6 -לא בשיו לארשיו קחצי םהרבא יהלא הוהי-לא ובוש לארשי ינב רמאל ךלמה .רושא יכלמ ףכמ םכל תראשנה הטילפה םנתיו םהיתובא יהלא הוהיב ולעמ רשא םכיחאכו םכיתובאכ ויהת-לאו 7 .םיאר םתא רשאכ המשל שידקה רשא ושדקמל ואבו הוהיל די-ונת םכיתובאכ םכפרע ושקת-לא התע 8 .ופא ןורח םכמ בשיו םכיהלא הוהי-תא ודבעו םלועל ץראל בושלו םהיבוש ינפל םימחרל םכינבו םכיחא הוהי-לע םכבושב יכ 9 .וילא ובושת-םא םכמ םינפ ריסי-אלו םכיהלא הוהי םוחרו ןונח-יכ תאזה ויהיו ןולבז-דעו השנמו םירפא-ץראב ריעל ריעמ םירבע םיצרה ויהיו 10 .םב םיגעלמו םהילע םיקיחשמ .םלשוריל ואביו וענכנ ןולבזמו השנמו רשאמ םישנא-ךא 11 ךלמה תוצמ תושעל דחא בל םהל תתל םיהלאה די התיה הדוהיב םג 12 .הוהי רבדב םירשהו .דאמ ברל להק ינשה שדחב תוצמה גח-תא תושעל בר-םע םלשורי ופסאיו 13 וריסה תורטקמה-לכ תאו םלשוריב רשא תוחבזמה-תא וריסיו ומקיו 14 .ןורדק לחנל וכילשיו ומלכנ םיולהו םינהכהו ינשה שדחל רשע העבראב חספה וטחשיו 15 .הוהי תיב תולע ואיביו ושדקתיו -תא םיקרז םינהכה םיהלאה-שיא השמ תרותכ םטפשמכ םדמע-לע ודמעיו 16 .םיולה דימ םדה רוהט אל לכל םיחספה תטיחש-לע םיולהו ושדקתה-אל רשא להקב תבר-יכ 17 .הוהיל שידקהל ולכא-יכ ורהטה אל ןולבזו רכששי השנמו םירפאמ תבר םעה תיברמ יכ 18 רפכי בוטה הוהי רמאל םהילע והיקזחי ללפתה יכ בותככ אלב חספה-תא .דעב .שדקה תרהטכ אלו ויתובא יהלא הוהי םיהלאה שורדל ןיכה ובבל-לכ 19 .םעה-תא אפריו והיקזחי-לא הוהי עמשיו 20 החמשב םימי תעבש תוצמה גח-תא םלשוריב םיאצמנה לארשי-ינב ושעיו 21 .הוהיל זע-ילכב םינהכהו םיולה םויב םוי הוהיל םיללהמו הלודג ולכאיו הוהיל בוט-לכש םיליכשמה םיולה-לכ בל-לע והיקזחי רבדיו 22 יהלא הוהיל םידותמו םימלש יחבז םיחבזמ םימיה תעבש דעומה-תא .םהיתובא .החמש םימי-תעבש ושעיו םירחא םימי תעבש תושעל להקה-לכ וצעויו 23 ןאצ םיפלא תעבשו םירפ ףלא להקל םירה הדוהי-ךלמ והיקזח יכ 24 .ברל םינהכ ושדקתיו םיפלא תרשע ןאצו ףלא םירפ להקל ומירה םירשהו לארשימ םיאבה להקה-לכו םיולהו םינהכהו הדוהי להק-לכ וחמשיו 25 .הדוהיב םיבשויהו לארשי ץראמ םיאבה mixbde אל לארשי ךלמ דיוד-ןב המלש ימימ יכ םלשוריב הלודג-החמש יהתו 26 .םלשוריב תאזכ םתלפת אובתו םלוקב עמשיו םעה-תא וכרביו םיולה םינהכה ומקיו 27 .םימשל ושדק ןועמל