II Chronicles chapter 31 קרפ ב םימיה ירבד תובצמה ורבשיו הדוהי ירעל םיאצמנה לארשי-לכ ואצי תאז-לכ תולככו 1 ןמינבו הדוהי-לכמ תחבזמה-תאו תומבה-תא וצתניו םירשאה ועדגיו .םהירעל ותזחאל שיא לארשי ינב-לכ ובושיו הלכל-דע השנמו םירפאבו יפכ שיא םתוקלחמ-לע םיולהו םינהכה תוקלחמ-תא והיקזחי דמעיו 2 תונחמ ירעשב ללהלו תודהלו תרשל םימלשלו הלעל םיוללו םינהכל ותדבע .הוהי תותבשל תולעהו ברעהו רקבה תולעל תולעל ושוכר-ןמ ךלמה תנמו 3 .הוהי תרותב בותככ םידעמלו םישדחלו וקזחי ןעמל םיולהו םינהכה תנמ תתל םלשורי יבשויל םעל רמאיו 4 .הוהי תרותב לכו שבדו רהציו שורית ןגד תישאר לארשי-ינב וברה רבדה ץרפכו 5 .ואיבה ברל לכה רשעמו הדש תאובת ןאצו רקב רשעמ םה-םג הדוהי ירעב םיבשויה הדוהיו לארשי ינבו 6 .תומרע תומרע ונתיו ואיבה םהיהלא הוהיל םישדקמה םישדק רשעמו .ולכ יעיבשה שדחבו דוסיל תומרעה ולחה ישלשה שדחב 7 ומע תאו הוהי-תא וכרביו תומרעה-תא ואריו םירשהו והיקזחי ואביו 8 .לארשי .תומרעה-לע םיולהו םינהכה-לע והיקזחי שרדיו 9 איבל המורתה לחהמ רמאיו קודצ תיבל שארה ןהכה והירזע וילא רמאיו 10 -תא רתונהו ומע-תא ךרב הוהי יכ בורל-דע רתוהו עובשו לוכא הוהי-תיב .הזה ןומהה .וניכיו הוהי תיבב תוכשל ןיכהל והיקזחי רמאיו 11 והיננוכ דיגנ םהילעו הנומאב םישדקהו רשעמהו המורתה-תא ואיביו 12 .הנשמ והיחא יעמשו יולה והיכמסיו לאילאו דבזויו תומיריו לאהשעו תחנו והיזזעו לאיחיו 13 ךלמה והיקזחי דקפמב ויחא יעמשו והיננוכ דימ םידיקפ והינבו תחמו .םיהלאה-תיב דיגנ והירזעו תמורת תתל םיהלאה תובדנ לע החרזמל רעושה יולה הנמי-ןב ארוקו 14 .םישדקה ישדקו הוהי םינהכה ירעב והינכשו והירמא והיעמשו עושיו ןמינמו ןדע ודי-לעו 15 .ןטקכ לודגכ תוקלחמב םהיחאל תתל הנומאב הוהי-תיבל אבה-לכל הלעמלו םינש שולש ןבמ םירכזל םשחיתה דבלמ 16 .םהיתוקלחמכ םתורמשמב םתדובעל ומויב םוי-רבדל הלעמלו הנש םירשע ןבמ םיולהו םהיתובא תיבל םינהכה שחיתה תאו 17 .םהיתוקלחמב םהיתורמשמב םתנומאב יכ להק-לכל םהיתונבו םהינבו םהישנ םפט-לכב שחיתהלו 18 .שדק-ושדקתי רשא םישנא ריעו ריע-לכב םהירע שרגמ ידשב םינהכה ןרהא ינבלו 19 .םיולב שחיתה-לכלו םינהכב רכז-לכל תונמ תתל תומשב ובקנ הוהי ינפל תמאהו רשיהו בוטה שעיו הדוהי-לכב והיקזחי תאזכ שעיו 20 .ויהלא שרדל הוצמבו הרותבו םיהלאה-תיב תדובעב לחה-רשא השעמ-לכבו 21 .חילצהו השע ובבל-לכב ויהלאל