II Chronicles chapter 32 קרפ ב םימיה ירבד -לע ןחיו הדוהיב אביו רושא-ךלמ בירחנס אב הלאה תמאהו םירבדה ירחא 1 .וילא םעקבל רמאיו תורצבה םירעה .םלשורי-לע המחלמל וינפו בירחנס אב-יכ והיקזחי אריו 2 ריעל ץוחמ רשא תוניעה ימימ-תא םותסל וירבגו וירש-םע ץעויו 3 .והורזעיו ץראה-ךותב ףטושה לחנה-תאו תוניעמה-לכ-תא ומתסיו בר-םע וצבקיו 4 .םיבר םימ ואצמו רושא יכלמ ואובי המל רמאל המוחה הצוחלו תולדגמה-לע לעיו הצורפה המוחה-לכ-תא ןביו קזחתיו 5 .םינגמו ברל חלש שעיו דיוד ריע אולמה-תא קזחיו zxg` -לע רבדיו ריעה רעש בוחר-לא וילא םצבקיו םעה-לע תומחלמ ירש ןתיו 6 .רמאל םבבל ןומהה-לכ ינפלמו רושא ךלמ ינפמ ותחת-לאו וארית-לא וצמאו וקזח 7 .ומעמ בר ונמע-יכ ומע-רשא וכמסיו ונתמחלמ םחלהלו ונרזעל וניהלא הוהי ונמעו רשב עורז ומע 8 .הדוהי-ךלמ והיקזחי ירבד-לע םעה -לכו שיכל-לע אוהו המילשורי וידבע רושא-ךלמ בירחנס חלש הז רחא 9 .רמאל םלשוריב רשא הדוהי-לכ-לעו הדוהי ךלמ והיקזחי-לע ומע ותלשממ .םלשוריב רוצמב םיבשיו םיחטב םתא המ-לע רושא ךלמ בירחנס רמא הכ 10 הוהי רמאל אמצבו בערב תומל םכתא תתל םכתא תיסמ והיקזחי אלה 11 .רושא ךלמ ףכמ ונליצי וניהלא הדוהיל רמאיו ויתחבזמ-תאו ויתמב-תא ריסה והיקזחי אוה-אלה 12 .וריטקת וילעו ווחתשת דחא חבזמ ינפל רמאל םלשורילו יהלא ולכי לוכיה תוצראה ימע לכל יתובאו ינא יתישע המ ועדת אלה 13 .ידימ םצרא-תא ליצהל תוצראה יוג -תא ליצהל לוכי רשא יתובא ומירחה רשא הלאה םיוגה יהלא-לכב ימ 14 .ידימ םכתא ליצהל םכיהלא לכוי יכ ידימ ומע -יכ ול ונימאת-לאו תאזכ םכתא תיסי-לאו והיקזח םכתא אישי-לא התעו 15 יכ ףא יתובא דימו ידימ ומע ליצהל הכלממו יוג-לכ הולא-לכ לכוי אל .ידימ םכתא וליצי-אל םכיהלא .ודבע והיקזחי לעו םיהלאה הוהי-לע וידבע ורבד דועו 16 יוג יהלאכ רמאל וילע רמאלו לארשי יהלא הוהיל ףרחל בתכ םירפסו 17 .ידימ ומע והיקזחי יהלא ליצי-אל ןכ ידימ םמע וליצה-אל רשא תוצראה םאריל המוחה-לע רשא םלשורי םע-לע תידוהי לודג-לוקב וארקיו 18 .ריעה-תא ודכלי ןעמל םלהבלו .םדאה ידי השעמ ץראה ימע יהלא לעכ םלשורי יהלא-לא ורבדיו 19 וקעזיו תאז-לע איבנה ץומא-ןב והיעשיו ךלמה והיקזחי ללפתיו 20 .םימשה רושא ךלמ הנחמב רשו דיגנו ליח רובג-לכ דחכיו ךאלמ הוהי חלשיו 21 והליפה םש ויעמ ואיצימו ויהלא תיב אביו וצראל םינפ תשבב בשיו .ברחב רושא-ךלמ בירחנס דימ םלשורי יבשי תאו והיקזחי-תא הוהי עשויו 22 .ביבסמ םלהניו לכ-דימו הדוהי ךלמ והיקזחיל תונדגמו םלשוריל הוהיל החנמ םיאיבמ םיברו 23 .ןכ-ירחאמ םיוגה-לכ יניעל אשניו תפומו ול רמאיו הוהי-לא ללפתיו תומל-דע והיקזחי הלח םהה םימיב 24 .ול ןתנ -לעו ףצק וילע יהיו ובל הבג יכ והיקזחי בישה וילע למגכ-אלו 25 .םלשוריו הדוהי ףצק םהילע אב-אלו םלשורי יבשיו אוה ובל הבגב והיקזחי ענכיו 26 .והיקזחי ימיב הוהי בהזלו ףסכל ול-השע תורצאו דאמ הברה דובכו רשע והיקזחיל יהיו 27 .הדמח ילכ לכלו םינגמלו םימשבלו הרקי ןבאלו םירדעו המהבו המהב-לכל תוראו רהציו שוריתו ןגד תאובתל תונכסמו 28 .תורואל .דאמ בר שוכר םיהלא ול-ןתנ יכ ברל רקבו ןאצ-הנקמו ול השע םירעו 29 הברעמ-הטמל םרשייו ןוילעה ןוחיג ימימ אצומ-תא םתס והיקזחי אוהו 30 .והשעמ-לכב והיקזחי חלציו דיוד ריעל ובזע ץראב היה רשא תפומה שרדל וילע םיחלשמה לבב ירש יצילמב ןכו 31 .ובבלב-לכ תעדל ותוסנל םיהלאה ץומא-ןב והיעשי ןוזחב םיבותכ םנה וידסחו והיקזחי ירבד רתיו 32 .לארשיו הדוהי-יכלמ רפס-לע איבנה -ושע דובכו דיוד-ינב ירבק הלעמב והרבקיו ויתבא-םע והיקזחי בכשיו 33 .ויתחת ונב השנמ ךלמיו םלשורי יבשיו הדוהי-לכ ותומב ול