II Chronicles chapter 33 קרפ ב םימיה ירבד .םלשוריב ךלמ הנש שמחו םישמחו וכלמב השנמ הנש הרשע םיתש-ןב 1 ינב ינפמ הוהי שירוה רשא םיוגה תובעותכ הוהי יניעב ערה שעיו 2 .l`xyi םילעבל תוחבזמ םקיו ויבא והיקזחי ץתנ רשא תומבה-תא ןביו בשיו 3 .םתא דבעיו םימשה אבצ-לכל וחתשיו תורשא שעיו .םלועל ימש-היהי םלשוריב הוהי רמא רשא הוהי תיבב תוחבזמ הנבו 4 .הוהי-תיב תורצח יתשב םימשה אבצ-לכל תוחבזמ ןביו 5 בוא השעו ףשכו שחנו ןנועו םנה-ןב יגב שאב וינב-תא ריבעה אוהו 6 .וסיעכהל הוהי יניעב ערה תושעל הברה ינועדיו דיוד-לא םיהלא רמא רשא םיהלאה תיבב השע רשא למסה לספ-תא םשיו 7 -תא םישא לארשי יטבש לכמ יתרחב רשא םלשוריבו הזה תיבב ונב המלש-לאו .םוליעל ימש קר םכיתבאל יתדמעה רשא המדאה לעמ לארשי לגר-תא ריסהל ףיסוא אלו 8 -דיב םיטפשמהו םיקחהו הרותה-לכל םיתיוצ רשא-לכ תא תושעל ורמשי-םא .השמ דימשה רשא םיוגה-ןמ ער תושעל םלשורי יבשיו הדוהי-תא השנמ עתיו 9 .לארשי ינב ינפמ הוהי .ובישקה אלו ומע-לאו השנמ-לא הוהי רבדיו 10 השנמ-תא ודכליו רושא ךלמל רשא אבצה ירש-תא םהילע הוהי אביו 11 .הלבב והכילויו םיתשחנב והרסאיו םיחחב .ויתבא יהלא ינפלמ דאמ ענכיו ויהלא הוהי ינפ-תא הלח ול רצהכו 12 עדיו ותוכלמל םלשורי והבישיו ותנחת עמשיו ול רתעיו וילא ללפתיו 13 .םיהלאה אוה הוהי יכ השנמ אובלו לחנב ןוחיגל הברעמ דיוד-ריעל הנוציח המוח הנב ןכ-ירחאו 14 תורצבה םירעה-לכב ליח-ירש םשיו דאמ ההיבגיו לפעל בבסו םיגדה רעשב .הדוהיב רהב הנב רשא תוחבזמה-לכו הוהי תיבמ למסה-תאו רכנה יהלא-תא רסיו 15 .ריעל הצוח ךלשיו םלשוריבו הוהי-תיב הדוהיל רמאיו הדותו םימלש יחבז וילע חבזיו הוהי חבזמ-תא ןכיו 16 .לארשי יהלא הוהי-תא דובעל .םהיהלא הוהיל קר תומבב םיחבז םעה דוע לבא 17 םשב וילא םירבדמה םיזחה ירבדו ויהלא-לא ותלפתו השנמ ירבד רתיו 18 .לארשי יכלמ ירבד-לע םנה לארשי יהלא הוהי תומב םהב הנב רשא תומקמהו ולעמו ותאטח-לכו ול-רתעהו ותלפתו 19 .יזוח ירבד לע םיבותכ םנה וענכה ינפל םילספהו םירשאה דימעהו .ויתחת ונב ןומא ךלמיו ותיב והרבקיו ויתבא-םע השנמ בכשיו 20 .םלשוריב ךלמ םינש םיתשו וכלמב ןומא הנש םיתשו םירשע-ןב 21 השע רשא םיליספה-לכלו ויבא השנמ השע רשאכ הוהי יניעב ערה שעיו 22 .םדבעיו ןומא חבז ויבא השנמ .המשא הברה ןומא אוה יכ ויבא השנמ ענכהכ הוהי ינפלמ ענכנ אלו 23 .ותיבב והתימיו וידבע וילע ורשקיו 24 -תא ץראה-םע וכילמיו ןומא ךלמה-לע םירשקה-לכ תא ץראה-םע וכיו 25 .ויתחת ונב והישאי