II Chronicles chapter 34 קרפ ב םימיה ירבד .םלשוריב ךלמ הנש תחאו םישלשו וכלמב והישאי םינש הנומש-ןב 1 .לואמשו ןימי רס-אלו ויבא דיוד יכרדב ךליו הוהי יניעב רשיה שעיו 2 ויבא דיוד יהלאל שורדל לחה רענ ונדוע אוהו וכלמל םינש הנומשבו 3 םירשאהו תומבה-ןמ םלשוריו הדוהי-תא רהטל לחה הנש הרשע םיתשבו .תוכסמהו םילספהו עדג םהילעמ הלעמל-רשא םינמחהו םילעבה תוחבזמ תא וינפל וצתניו 4 םיחבזה םירבקה ינפ-לע קרזיו קדהו רבש תוכסמהו םילספהו םירשאהו .םהל .םלשורי-תאו הדוהי-תא רהטיו םיתוחבזמ-לע ףרש םינהכ תומצעו 5 .ביבס םהיתב רהב ילתפנ-דעו ןועמשו םירפאו השנמ ירעבו 6 עדג םינמחה-לכו קדהל תתכ םילספהו םירשאה-תאו תוחבזמה-תא ץתניו 7 .םלשוריל בשיו לארשי ץרא-לכב והילצא-ןב ןפש-תא חלש תיבהו ץראה רהטל וכלמל הרשע הנומש תנשבו 8 הוהי תיב-תא קזחל ריכזמה זחאוי-ןב חאוי תאו ריעה-רש והישעמ-תאו .ויהלא רשא םיהלא-תיב אבומה ףסכה-תא ונתיו לודגה ןהכה והיקלח-לא ואביו 9 הדוהי-לכמו לארשי תיראש לכמו םירפאו השנמ דימ ףסה ירמש םיולה-etq` .םלשורי יבשיו ןמינבו ישוע ותא ונתיו הוהי תיבב םידקפמה הכאלמה השע די-לע ונתיו 10 .תיבה קזחלו קודבל הוהי תיבב םישע רשא הכאלמה -תא תורקלו תורבחמל םיצעו בצחמ ינבא תונקל םינבלו םישרחל ונתיו 11 .הדוהי יכלמ ותיחשה רשא םיתבה םיולה והידבעו תחי םידקפמ םהילעו הכאלמב הנומאב םישע םישנאהו 12 -ילכב ןיבמ-לכ םיולהו חצנל םיתהקה ינב-ןמ םלשמו הירכזו יררמ ינב-ןמ .ריש םיולהמו הדובעו הדובעל הכאלמ השע לכל םיחצנמו םילבסה לעו 13 .םירעושו םירטשו םירפוס -תרות רפס-תא ןהכה והיקלח אצמ הוהי תיב אבומה ףסכה-תא םאיצוהבו 14 .השמ-דיב הוהי הוהי תיבב יתאצמ הרותה רפס רפוסה ןפש-לא רמאיו והיקלח ןעיו 15 .ןפש-לא רפסה-תא והיקלח ןתיו -רשא לכ רמאל רבד ךלמה-תא דוע בשיו ךלמה-לא רפסה-תא ןפש אביו 16 .םישע םה ךידבע-דיב ןתנ די-לעו םידקפמה די-לע והונתיו הוהי-תיבב אצמנה ףסכה-תא וכיתיו 17 .הכאלמה ישוע ןפש וב-ארקיו ןהכה והיקלח יל ןתנ רפס רמאל ךלמל רפוסה ןפש דגיו 18 .ךלמה ינפל .וידגב-תא ערקיו הרותה ירבד תא ךלמה עמשכ יהיו 19 תאו הכימ-ןב ןודבע-תאו ןפש-ןב םקיחא-תאו והיקלח-תא ךלמה וציו 20 .רמאל ךלמה-דבע הישע תאו רפוסה ןפש רפסה ירבד-לע הדוהיבו לארשיב ראשנה דעבו ידעב הוהי-תא ושרד וכל 21 וניתובא ורמש-אל רשא לע ונב הכתנ רשא הוהי-תמח הלודג-יכ אצמנ רשא .הזה רפסה-לע בותכה-לככ תושעל הוהי רבד-תא -ןב תהקות-ןב םלש תשא האיבנה הדלח-לא ךלמה רשאו והיקלח ךליו 22 .תאזכ הילא ורבדיו הנשמב םלשוריב תבשוי איהו םידגבה רמוש הרסח .ילא םכתא חלש-רשא שיאל ורמא לארשי יהלא הוהי רמא-הכ םהל רמאתו 23 -לכ תא ויבשוי-לעו הזה םוקמה-לע הער איבמ יננה הוהי רמא הכ 24 .הדוהי ךלמ ינפל וארק רשא רפסה-לע תובותכה תולאה ישעמ לכב ינסיעכה ןעמל םירחא םיהלאל וריטקיו ינובזע רשא תחת 25 .הבכת אלו הזה םוקמב יתמח ךתתו םהידי רמא-הכ וילא ורמאת הכ הוהיב שורדל םכתא חלשה הדוהי ךלמ-לאו 26 .תעמש רשא םירבדה לארשי יהלא הוהי הזה םוקמה-לע וירבד-תא ךעמשב םיהלא ינפלמ ענכתו ךבבל-ךר ןעי 27 -םאנ יתעמש ינא-םגו ינפל ךבתו ךידגב-תא ערקתו ינפל ענכתו ויבשי-לעו .הוהי ךיניע הניארת-אלו םולשב ךיתרבק-לא תפסאנו ךיתבא-לא ךפסא יננה 28 ךלמה-תא ובישיו ויבשי-לעו הזה םוקמה-לע איבמ ינא רשא הערה לכב .רבד .םלשוריו הדוהי ינקז-לכ-תא ףסאיו ךלמה חלשיו 29 םיולהו םינהכהו םלשורי יבשיו הדוהי שיא-לכו הוהי-תיב ךלמה לעיו 30 אצמנה תירבה רפס ירבד-לכ-תא םהינזאב ארקיו ןטק-דעו לודגמ םעה-לכו .הוהי תיב הוהי ירחא תכלל הוהי ינפל תירבה-תא תרכיו ודמע-לע ךלמה דמעיו 31 ירבד-תא תושעל ושפנ-לכבו ובבל-לכב ויקחו ויתודעו ויתוצמ-תא רומשלו .הזה רפסה-לע םיבותכה תירבה תירבכ םלשורי יבשי ושעיו ןמינבו םלשוריב אצמנה-לכ תא דמעיו 32 .םהיתובא יהלא םיהלא תא דבעיו לארשי ינבל רשא תוצראה-לכמ תובעותה-לכ-תא והישאי רסיו 33 הוהי ירחאמ ורס אל וימי-לכ םהיהלא הוהי-תא דובעל לארשיב אצמנה-לכ .םהיתובא יהלא