II Chronicles chapter 35 קרפ ב םימיה ירבד שדחל רשע העבראב חספה וטחשיו הוהיל חספ םלשוריב והישאי שעיו 1 .ןושארה .הוהי תיב תדובעל םקזחיו םתורמשמ-לע םינהכה דמעיו 2 שדקה-ןורא-תא ונת הוהיל םישודקה לארשי-לכל םינובמה םיולל רמאיו 3 ודבע התע ףתכב אשמ םכל-ןיא לארשי ךלמ דיוד-ןב המלש הנב רשא תיבב .לארשי ומע תאו םכיהלא הוהי-תא בתכמבו לארשי ךלמ דיוד בתכב םכיתוקלחמכ םכיתובא-תיבל ונוכהו 4 .ונב המלש בא-תיב תקלחו םעה ינב םכיחאל תובאה תיב תוגלפל שדקב ודמעו 5 .םיולל .השמ-דיב הוהי-רבדכ תושעל םכיחאל וניכהו ושדקתהו חספה וטחשו 6 אצמנה-לכל םיחספל לכה םיזע-ינבו םישבכ ןאצ םעה ינבל והישאי םריו 7 .ךלמה שוכרמ הלא םיפלא תשלש רקבו ףלא םישלש רפסמל לאיחיו והירכזו היקלח ומירה םיוללו םינהכל םעל הבדנל וירשו 8 שלש רקבו תואמ ששו םיפלא םיחספל ונתנ םינהכל םיהלאה תיב ידיגנ .תואמ םיולה ירש דבזויו לאיעיו והיבשחו ויחא לאנתנו והיעמשו והיננוכו 9 .תואמ שמח רקבו םיפלא תשמח םיחספל םיולל ומירה תוצמכ םתוקלחמ-לע םיולהו םדמע-לע םינהכה ודמעיו הדובעה ןוכתו 10 .ךלמה .םיטישפמ םיולהו םדימ םינהכה וקרזיו חספה וטחשיו 11 הוהיל בירקהל םעה ינבל תובא-תיבל תוגלפמל םתתל הלעה וריסיו 12 .רקבל ןכו השמ רפסב בותככ תוחלצבו םידודבו תוריסב ולשב םישדקהו טפשמכ שאב חספה ולשביו 13 .םעה ינב-לכל וציריו הלועה תולעהב ןרהא ינב םינהכה יכ םינהכלו םהל וניכה רחאו 14 .ןרהא ינב םינהכלו םהל וניכה םיולהו הליל-דע םיבלחהו הזוח ןותדיו ןמיהו ףסאו דיוד תוצמכ םדמעמ-לע ףסא-ינב םיררשמהו 15 םיולה םהיחא-יכ םתדבע לעמ רוסל םהל ןיא רעשו רעשל םירעשהו ךלמה .םהל וניכה חבזמ לע תולע תולעהו חספה תושעל אוהה םויב הוהי תדובע-לכ ןוכתו 16 .והישאי ךלמה תוצמכ הוהי תעבש תוצמה גח-תאו איהה תעב חספה-תא םיאצמנה לארשי-ינב ושעיו 17 .םימי -אל לארשי יכלמ-לכו איבנה לאומש ימימ לארשיב והמכ חספ השענ-אלו 18 אצמנה לארשיו הדוהי-לכו םיולהו םינהכהו והישאי השע-רשא חספכ ושע .םלשורי יבשויו .הזה חספה השענ והישאי תוכלמל הנש הרשע הנומשב 19 םחלהל םירצמ-ךלמ וכנ הלע תיבה-תא והישאי ןיכה רשא תאז-לכ ירחא 20 .והישאי ותארקל אציו תרפ-לע שימכרכב םויה התא ךילע-אל הדוהי ךלמ ךלו יל-המ רמאל םיכאלמ וילא חלשיו 21 -לאו ימע-רשא םיהלאמ ךל-לדח ינלהבל רמא םיהלאו יתמחלמ תיב-לא יכ .ךתיחשי ירבד-לא עמש אלו שפחתה וב-םחלהל יכ ונממ וינפ והישאי בסה-אלו 22 .ודגמ תעקבב םחלהל אביו םיהלא יפמ וכנ יתילחה יכ ינוריבעה וידבעל ךלמה רמאיו והישאי ךלמל םיריה וריו 23 .דאמ ול-רשא הנשמה בכר לע והביכריו הבכרמה-ןמ וידבע והריבעיו 24 םלשוריו הדוהי-לכו ויתבא תורבקב רבקיו תמיו םלשורי והכילויו .והישאי-לע םילבאתמ -לע םהיתוניקב תורשהו םירשה-לכ ורמאיו והישאי-לע והימרי ןנוקיו 25 .תוניקה-לע םיבותכ םנהו לארשי-לע קחל םונתיו םויה-דע והישאי .הוהי תרותב בותככ וידסחו והישאי ירבד רתיו 26 .הדוהיו לארשי-יכלמ רפס-לע םיבותכ םנה םינרחאהו םינשארה וירבדו 27